Střípky z Diakonie – duben

Začátek měsíce dubna se nesl ve znamení příprav na Velikonoce. V Tvořivém kroužku jsme již března vyráběli kraslice technikou stužkového patchworku, které bylo možné si zakoupit u nástěnky Diakonie. Jedná se o velice pracnou, ale působivou techniku zdobení polystyrénového polotovaru.

V úterý 18. dubna jsme se opět sešli s našimi seniory. Společně jsme vzpomínali na naše velikonoční zážitky. Připomněli jsme si pravý význam Velikonoc v podobě oběti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista a vyprávěli jsme si, co jsme v životě o Velikonocích prožili. Někteří senioři vzpomínali na to, že ve druhé polovině minulého století nebyly křesťanské zvyky natolik rozšířené jako nyní a nebyly tolik veřejně prezentovány. Z toho vyplývá vděčnost, že si v dnešní době můžeme v televizi nebo rádiu pustit bohoslužby a další křesťanské programy, protože již není zakázáno o nich veřejně mluvit. Významnou stopu v životech několika seniorů zanechalo prožívání velikonočních svátků v cíkrvi, kam v dětství chodili – někteří vzpomínali na výlet našeho sboru na velikonoční pondělí, jeden bratr vyrůstal v katolické církvi, a proto má zážitky z dodržování katolických velikonočních zvyků a bohoslužeb.

Druhou skupinou vzpomínek, které si naši senioři vybavili, byly tradice spojené s jarem. Nedílnou součástí těchto vzpomínek je jarní úklid obnášející vůni pasty na parkety, umývání oken a velkou zimu. Většina sester se shodla na tom, že neměly rády návštěvy velikonočních koledníků. Jedna sestra vyprávěla, jak se vždy před koledníky schovávala a ti ji nikdy nenašli. Poněkud příjemnější vzpomínky pramenily ze sváteční výzdoby barvenými vajíčky a proutěnými výrobky; obdarovávání dětí balíčkem skládajícím se z čokoládové slepičky a vajec, návštěv rodiny. Při porovnání dřívějších a dnešních obtisků na vajíčka jeden senior zhodnotil, že dříve na nich byly mnohem hezčí obrázky. Jiný senior vzpomínal na pomazánku, kterou jeho maminka připravovala z vajíček, které vykoledoval.

Po Velikonocích jsme se v Tvořivém kroužku pustili do stříhání čtverců z odstřižků látek, abychom mohli vyrobit patchworkovou piknikovou deku. Mohli jsme mezi sebou opět přivítat jednu velice šikovnou sestru, která v kroužku již delší dobu nebyla. Deku po dokončení vyfotíme a vystavíme na webových stránkách Diakonie (cb.cz/brno/diakonie), kde bude možné ji zakoupit.

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání, které připravujeme na úterý 16.5.2023 od 10 hodin.

Za Diakonii Miriam Kohoutová

Střípky z Diakonie – březen

První víkend v březnu probíhala celosborová vizitace, která se týkala i Diakonie. Rozhovor s vizitujícími bratry kazateli vyvolal další diskuzi o budoucnosti pobočky Diakonie. Mluvili jsme i o vztahu sboru s dlouhodobou tradicí intenzivní diakonické práce, kterým sbor v Brně je, a pobočky Diakonie, jejímž je zřizovatelem.

Dalším březnovým tématem, byl text výroční zprávy, který po svém zveřejnění vyvolal připomínky k výčtu osob podílejících se na aktivitách pobočky. Sbor má dlouholetou historii pomoci potřebným (diakonické práce). Nachází se v něm mnoho dobrovolníků z řad bratrů i sester, kteří věnují svůj čas pomoci druhým. V minulosti probíhalo mnoho aktivit v tomto směru, aniž by měly spojitost s Diakonií jako samostatnou organizací. Účelem textu výroční zprávy bylo seznámení čtenářů s děním v pobočce během roku 2022 a se změnami, které rok přinesl. Beze změny oproti předchozím letům zůstála skutečnost, že  koordinátorkou materiální pomoci byla v roce 2022 sestra Marine Serobyan a účetnictví Diakonie vedla sestra Lydie Křipačová. Oběma sestrám patří velký dík a to, že nebyly zmíněny ve výroční zprávě, neubírá nic na jejich zásluhách na fungování pobočky. Chtěla jsem vyzdvihnout, že na aktivitách, které jsou organizovány pro členy sboru a jeho okolí pod hlavičkou pobočky Diakonie, se významným dílem dobrovolnicky podílí členové sboru. Aktivity Diakonie proto nejsou výsadou této organizace, ale spíše prací členů sboru, kterým samostatná organizace pouze pomáhá v jejich službě ostatním. Děkuji proto ještě jednou všem, kteří se na veškerých aktivitách spojených s pobočkou Diakonie v roce 2022 podíleli, ať už finančně nebo přiložením ruky k dílu. Všeho, co děláte, si velice ceníme, bez Vás by aktivity nebylo možné uskutečnit!

Ve věci materiální pomoci jsme v březnu obdrželi dodávku potravin a školních potřeb pro děti na prvním stupni, s čímž souvisela nutnost uvolnění místa ve skladu. Výdej pomoci probíhá stále ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Je možné se domluvit s Marine. U školních potřeb je nutné dopředu uvést věk a pohlaví dítěte, protože se liší vzhled potřeb pro chlapce a pro děvčata. V rámci uvolnění skladu jsme třídili veškeré věci nashromážděné za účelem distribuce potřebným. Jednalo se zejména o zimní oblečení a textil do domácnosti, pro které jsme dosud nenašli nové majitele. Zachovalé věci jsme nabídli příchozím v rámci materiální pomoci, zbylé jsme odvezli do sběrného kontejneru na textil.

Zaznamenali jsme dohady, že materiální pomoc není rozdělována spravedlivě, ale veškeré nejasnosti se nám podařilo vysvětlit jednoduchým způsobem. Pokud by komukoliv vyvstaly jakékoliv další nejasnosti ohledně distribuce pomoci, prosím, neváhejte se na nás obrátit (Marine, Miriam) – je možné domluvit si schůzku, kde bychom podrobně vysvětlili, jak distribuce materiální pomoci funguje.

V polovině března jsme obdrželi zprávu od Magistrátu města Brna, že pro tento rok nám nebudou poskytnuty dotace z rozpočtu města na obědy pro seniory na Setkání seniorů ani na materiál pro Tvořivý kroužek. Z tohoto důvodu budeme na kroužku přednostně spotřebovávat již nashromážděný materiál, abychom dokupovali, co nejméně. Na obědy pro seniory jsme obdrželi finanční dar od jedné mladé rodiny ze sboru, což ukazuje na to, že členům sboru na sobě mezigeneračně velmi záleží. 

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání seniorů, které plánujeme na úterý 18. 4. 2023 od 10 hodin. POZOR! Nejedná se o druhé úterý v měsíci, jak je zvykem, neboť druhé úterý je těsně po Velikonocích, což by ztížilo přípravu setkání. Za pobočku Diakonie přeji všem požehnané Velikonoce! Miriam Kohoutová

Setkání seniorů

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání seniorů, které plánujeme na úterý 18. dubna 2023 od 10 hodin. POZOR! Nejedná se o druhé úterý v měsíci, jak je zvykem.

Výdej materiální pomoci

Výdej materiální pomoci probíhá vždy ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Je možné domluvit se s Marine (u školních potřeb je nutné dopředu uvést věk a pohlaví dítěte, protože se liší vzhled potřeb pro chlapce a pro děvčata).