Hod Beránka – Neděle 12.4.

by Petr Dadak, 11.4.2020

Neděle vzkříšení 10.4.2020

Luk 24:1 (EP)  Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.  2  Nalezly však kámen od hrobu odvalený.  3  Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly.  4  A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.  5  Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými?  6  Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,  7  že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát."  8  Tu se rozpomenuly na jeho slova,  9  vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním.  10  Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům.  11  Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.  12  Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.

Jednoduchá otázka, která mění úplně všechno:

Luk 24:5b (EP)  ... Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Zpět