Hod Beránka – Neděle 5.4.

by Petr Dadak, 5.4.2020

Květná neděle 5.4.2020

Matouš 21:1 (EP)  Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky 2  a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3  A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: `Pán je potřebuje.´ A ten člověk je hned pošle." 4  To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:  5  `Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.´ 6  Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal.  7  Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. 8  A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. 9  Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"  10  Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?" 11  Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji."

Na první pohled to připomíná oslavování nějaké celebrity. Jenže tady jde o víc - nápadně podobná situace nastala těsně poté, co byl za krále nad Izraelem pomazán Jehú:

      2 Královská 9:13 (EP)  Každý vzal rychle své roucho a položili mu je pod nohy na schody, zatroubili na polnice a provolávali: "Jehú se stal králem!"

Zachariáš, kterého cituje Matoušovo evangelium, ve svém proroctví jasně říká, že ten, kdo jede na oslátku je přicházející král:

Matouš 21:4 (EP) To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: 5  `Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.´ Zachariáš 9:9 (SP)  Velice jásej, dcero sijónská, hlahol, dcero jeruzalémská! Hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný, jede na oslu, na hříběti, osličím mláděti.

Podobně i ten vánoční Ježíšův příchod mezi nás byl předznamenán andělským zvěstováním, že se bude jednat o krále, a to velmi neobyčejného:

  Lukáš 1:31 (EP)  Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32  Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33  Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce."

 

A mudrcové od východu, když hledali právě narozeného Ježíše, se ptali:

Matouš 2:2 (EP) "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

Zvláštní král: ležící v jeslích, ze kterých žral dobytek, přijíždějící dovršit dílo naší záchrany - na obyčejném oslátku. Jak silně nám tím dává najevo, že jeho moc i království spočívá v něčem naprosto jiném, než na co jsme v tomto světě zvyklí. A že má k nám blízko i v těch nejubožejších chvílích našeho života.

Král Ježíš přichází, aby vzal na sebe náš hřích a Zachariáš už dopředu říká, že je vítězný (Studijní překlad), spasení plný (Biblí kralická).

Tohle je ten Zachariášův i náš Důvod s velkým D k Radosti s velkým R.

Je zajímavé, že Jan ve svém evangeliu cituje Zachariáše trochu jinak:

 

Jan 12:14 (EP)  Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: 15  `Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.´

A zase nám to připomíná vánoční Ježíšův příchod s andělským zvěstováním začínajícím slovy "nebojte se, zvěstuji vám velikou radost":

Lukáš 2:8 (EP)  A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 9  Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10  Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 11  Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

 

Příchod Krále Ježíše přináší velikou radost a rozptyluje i veliký strach. Nenaznačuje nám to něco v téhle neradostné a strachem poznamenané době?

Necháme ho přijít mezi nás? Nechám ho přijít do svého života?

 

Zpět