Hod Beránka – Středa 8.4.

by Petr Dadak, 7.4.2020

Středa 8.4.2020

Marek 11:15 (EP)  Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů;  16  nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím.  17  A učil je: "Což není psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy´? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů."

1 Kor 6:19 (EP)  Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

 

Jak by vypadal Ježíšův příchod do chrámu mého života?

Což takhle zavčas sám povyházet, co tam nepatří?

Co když je to nad moje síly?

A co pozvat Ježíše, ať přijde a vyklidí to sám?

Vždyť říká:

Jan 6:37b (EP)  ... kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, ...  40  Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den."

Jan 1:29 (EP)  Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.

1 Pt 3:18 (SP)  Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen.

1 Pt 2:21b (EP)  ... Kristus trpěl za vás ...  22  On `hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest´.  23  Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.  24  On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.  25a `Jeho rány vás uzdravily.´

 

Zpět