O sboru

Poslání sboru CB Brno-Kounicova

Protože jsme v Ježíši Kristu poznali a přijali Boží lásku, rozumíme svému životu jako Božímu daru a úkolu, a proto ho chceme rozvíjet:

(1)Vírou a pěstováním společenství s Bohem.

Ve společenství s Bohem se dotýkáme své nejhlubší identity, jež je zakotvena v Boží lásce. Společenství s Bohem chceme pěstovat v soukromí i ve společenství s ostatními věřícími, a to v modlitbách vděčnosti i proseb, písních a v naslouchání Božímu slovu tak, jak ho nalézáme v Bibli.

(2)Úsilím o osobní růst do lidskosti, jejímž měřítkem je Pán Ježíš Kristus.

Ve společenství s Bohem objevujeme velikost i bídu života. Pán Ježíš Kristus nám ve své smrti a vzkříšení nabízí svobodu od všeho zlého a pomoc k proměně charakteru, v němž se má projevovat Boží láska, milosrdenství, spravedlnost, svatost, radost, pokoj a trpělivost.

(3) Životem ve společenství věřících.

Ve společenství s Bohem poznáváme, že jsme povoláni do velké Boží rodiny, církve. Chceme společně hledat Boha, oslavovat jej, vzájemně se povzbuzovat ve víře, milovat se, napomínat se, odpouštět si, být si oporou a pomáhat si v nesení životních břemen. Chceme být otevřeným společenstvím, v němž je místo pro každého, kdo hledá Boha.

(4)Odpovědnou účastí na rozvoji a správě společnosti.

Ve společenství s Bohem poznáváme, že svět patří jemu. Nám byl svěřen k péči a rozvoji. Chceme se jako dobří správci, kteří budou vydávat počet ze své správy, aktivně zapojovat do všech oblastí života společnosti podle schopností a obdarování, které jsme dostali.

(5)Účastí na poslání přinášet dobrou zvěst evangelia do našeho světa.

Ve společenství s Bohem se dotýkáme Božího zájmu o každého člověka. Přijímáme Boží povolání k tomu, abychom vnášeli hodnoty evangelia do světa kolem nás. Evangelium chceme poctivě žít a mluvit o něm s pokorou i s odvahou tak, aby pro naše současníky představovalo důvěryhodnou cestu k Bohu.

Složení staršovstva

v období od 21. 6. 2020 

Místopředseda staršovstva (statutární zástupce sboru): Lukáš Pacek
Hospodář sboru (statutární zástupce sboru): Petr Dadák
Starší brněnského sboru: Petr Dadák, Miroslav Křipač, Tomáš Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler st., Josef Vávra

Starší na samostatné kazatelské stanici v Bohumilicích:

Vedoucí stanice: Tomáš Vrána
Členové staršovstva: Jílek Ladislav ml., Halámková Růžena, Zvonař Pavel

Pravidelná setkání

Neděle

10:00 - Ranní bohoslužba
17:30 - Večírek (zima)

Pondělí

17:30 - Mládež

Úterý

17:00 - Malý dorost

Středa

18:00 - Biblická hodina

Čtvrtek

17:00 - Velký dorost

Pátek

16:45 - Pěvecký sbor