Nedělní shromáždění jsou až do odvolání zrušena

Vážení a milí přátelé,
vzhledem k rozumnému nařízení vlády rušíme až do odvolání nedělní bohoslužby.

Ranní bohoslužby můžete v neděli streamovat ze sborů Církve bratrské v Ostravě (9.30) anebo z Prahy (10.00)

Stanovisko rady Církve bratrské

Jako církev jsme součástí světa a vnímáme odpovědnost za svoje jednání,
které má dopad na naše okolí. Uvědomujeme si, že vývoj případné epidemie se
bude podstatným způsobem odvíjet od chování nás všech.

V souvislosti s epidemií koronaviru nás Pán Bůh skrze Písmo vybízí, abychom
světskou vládu brali vážně (1Pt 2,13). Učí nás vnímat znamení posledního
času (Mt 24,28-29), ale v žádném případě se nenechat svést a zmást (2Te
2,2). Vede nás k přiměřené křesťanské reakci, zvednout hlavy, nepropadat
strachu ani zoufalství (Lk 21,28) a být světlem a solí světu (Mt 5,13-16).

Tváří v tvář dnešní situaci, doporučujeme našim členům a sborům sledovat a
respektovat nařízení státní správy i místních samospráv, včetně zákazu
veřejných shromáždění. Brát vážně svůj zdravotní stav; v případě potíží
dýchacích cest, které by mohly být indikátorem koronavirové nákazy, řídit se
pravidly stanovenými státem.

Naléhavě doporučujeme všem členům, aby se nepodíleli na šíření neověřených a
poplašných zpráv, zejména takových interpretací koronavirové nákazy, které v
ní vidí výzvu ke zkratkovému chování, nešiřme paniku, ale předcházejme
zbytečným komplikacím.

Velmi doporučujeme pamatovat na nemocné ve svých modlitbách a naléhavě se
přimlouvat i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh milostivě chránil.

Rada Církve bratrské 11. 3. 2020