You are here

Novinky na www.cb.cz

Subscribe to zdroj Novinky na www.cb.cz
Aktualizace: 58 min 36 sek zpět

Moderovaný diskuzní večer: Žena a její místo na slunci

Út, 02/13/2018 - 14:47

Ve čtvrtek 22. února v 18:30 ve Sboru CB v Praze 5, ul. Vrázova 4 se bude konat moderovaný diskuzní večer na téma ŽENA A JEJÍ MÍSTO NA SLUNCI. Diskutovat přijdou Mária Kulísková a Mireia Ryšková. Vstup volný.
Více informací na http://cb.cz/praha5/panelove-diskuze-na-smichove/

Rekreace pro seniory 2018

Po, 02/12/2018 - 15:51

Diakonie Církve bratrské Vás srdečně zve na rekreaci pro seniory, která se uskuteční v penzionu Kozel ve Vrchlabí (Kamenná cesta 129) ve dnech 14. – 21. 7. 2018.
Více informací včetně přihlášky naleznete v níže uvedené příloze.
Uzavírka přihlášek je 30. 4. 2018.

Národní týden manželství

Pá, 02/09/2018 - 09:38

Kromě mýtu, že manželstvím končí dobrý sex a že vás dále čeká jen větší a větší nuda, obestírá manželství nespočet moderních mýtů. Sňatek je jediný doživotí trest, kde vám nepomůže dobré chování. Manželství není loterie, v té se aspoň někdy vyhrává. I ženatý může být šťastný. Jen se to nesmí dovědět manželka. Manželství je přechod od slova smět ke slovu muset. Kdo z nás neslyšel bezpočet podobných vtipů a narážek o manželství, které jako by naznačovaly, že sňatkem končí veškerá romantika, zábava, zájem o druhého, štěstí, svoboda atd. Ale není to všechno trochu jinak?

Umělé přerušení těhotenství – potrat

So, 02/03/2018 - 17:18

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 17

(73) Bůh řekl prvním rodičům: Ploďte a množte se a naplňte zemi (Gn 1,28). Děti jsou dědictvím od Hospodina (Ž 127,3–5). Při setkání Marie a Alžběty se dozvídáme, že děti jsou požehnáním (L 1,4). Boží slovo nás také učí, že Bůh formuje děti už v lůně (Ž 139,13–16). Bůh zná děti ještě předtím, než se narodí, a vyvoluje je k různým posláním (Jr 1,5 a Ga 1,15). Z toho všeho plyne, že umělé přerušení těhotenství (interrupce), nebo přesněji ukončení těhotenství, potrat, je až na výjimky nepřijatelné řešení určité životní situace. Ačkoli se vedou diskuse, od kdy se člověk stává člověkem – od splynutí spermie a vajíčka, nebo až od okamžiku uhnízdění v matčině děloze? – je jisté, že ze dvou lidských buněk nikdy nemůže vzniknout nic jiného než zase člověk, o němž vyznáváme, že je Božím stvořením. Předcházet diskusi o umělém ukončení těhotenství musí především vedení lidí k zodpovědnému sexuálnímu životu obecně.
(74) Církev bratrská připouští interrupci v případě ohrožení života matky. Samozřejmě se mohou vyskytnout i jiné specifické situace (znásilnění apod.), které bude třeba zodpovědně před Bohem řešit. Zde není vhodné, aby do rozhodování lidí církev vstupovala jinak než pastorační a modlitební podporou.
(75) Řeší-li věřící partneři svou situaci interrupcí z jiných než výše zmíněných důvodů, považuje se to za hřích. A stejně jako při jakémkoli jiném hříchu má církev mandát napomínat, káznit a vést hříšníka k pokání, milosti a k obnově vztahu s Bohem.

INform 2018/01

Čt, 02/01/2018 - 09:29

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, leden 2018

Rada jako zaměstnavatel, nebo pastýř?

Členové Rady při diskuzi jasně deklarovali, že vztah Rady jako takové a vztah jejích členů k ostatním kazatelům, vikářům, diakonům a dalším pracovníkům církve není primárně vztahem zaměstnavatelským, ale pastýřským. Rada jistě zprostředkovává zaměstnavatelský poměr pracovníků, ale svůj úkol vidí mnohem více ve své pastýřské roli, což i praxe potvrzuje.

Diskuze o odborech Rady

Rada jmenuje v rámci zajištění služeb v církvi své odbory. Každý odbor má předsedu, který za něj zodpovídá. Některé odbory pak mají na základě potřeb církve a doporučení Rady celocírkevního pracovníka (dříve tajemníka), jehož financování schvaluje Konference. Úkolem předsedy a celocírkevního pracovníka je, aby spolupracovali, celocírkevní pracovník nerealizuje primárně své vlastní představy, ale vždy spolupracuje s celým odborem.

Odbor mládeže

Rada schválila složení Odboru mládeže v následujícím složení: předseda odboru – Roman Toušek, celocírkevní pracovník – Ondřej Svatoš, členové: Marek Hutr (Praha 13), David Rajca (Český Těšín), Vojta Furák (Praha 6), Jozef Štefančík (Strakonice), Petr Houzar (České Budějovice).

Ředitel kanceláře

Rada na základě nulového výsledku výběrového řízení transformuje funkci ekonoma Rady na funkci ředitele kanceláře Rady. Funkce ekonoma k 28. 2. 2018 zaniká. Od 1. 3. 2018 Rada zřizuje funkci ředitele kanceláře a jejím výkonem od stejného data pověřuje Lydii Boszczykovou.

Příspěvek pro ERC

Ekumenická rada církví požádala členské církve o pomoc s finančním dokrytím Ekumenické modlitby za domov 2017. Rada schválila příspěvek v hodnotě 7.000 Kč.

Setkání statutárů sborů CB

Rada svolala na 10. února 2018 setkání statutárních zástupců. Na programu bude diskuze o konferenčních návrzích, způsobu valorizace kazatelských mezd, služební byty, pojištění, vydávání časopisu Brána atp.

Vizitační zprávy

Rada schválila vizitační zprávy z Bystrého (vizitovali Tomáš Hurta a Josef Sliž) a z Trutnova (vizitovali David Novák a Milan Let). V Trutnově by uvítali misijního pracovníka či misijní rodinu. Sbor nabízí možnost bydlení ve sborovém domě. Rada chce nejen v této věci trutnovský sbor podpořit.

ETS

V souvislosti s podaným konferenčním návrhem na založení zapsaného ústavu (ETS – vzdělávací ústav) se Rada zabývala návrhem zřizovací listiny. Účelem ústavu je poskytovat formální i neformální vzdělání prakticky využitelné ve sborech, v církvi, v účelových zařízeních atp.

Ukončení služby kazatele Kulce

Rada vzala na vědomí ukončení služby kazatele Miroslava Kulce ve sboru v Hrádku ke dni 28. února 2018 z důvodu přechodu do sboru v Polsku. Administrátorem sboru byl jmenován kazatel Josef Sliž.

Pastorální konference

Rada ukončila přípravu lednové pastorální konference na téma vzdělávání s názvem Vyučuj mě v tom, co nařizuješ (podle Žalmu 119). Účastníky čeká mimo jiné rozhovor nad přípravou pracovníků v církvi v oblasti vzdělávání a osobní formace.

Zahraniční cesta bratra Aleše Kratochvíla

Rada schválila zahraniční pracovní cestu Aleše Kratochvíla do Lyonu ve dnech 9. až 12. ledna 2018, v rámci rozvíjení projektu Obnovy (European Vitality Summit).

Studijní volno

Rada přijala zprávu kazatele Petra Polácha z jeho studijního volna a zároveň schválila studijní volno kazatele Roberta Harta.

Odbor pro zakládání nových stanic a sborů

Rada jmenovala vedoucím odboru pro zakládání nových sborů a stanic bratra kazatele Petra Dvořáčka a pověřila ho, aby nominoval členy odboru.

Odbor bude mít na starost:

  • podporu vzniku misijních skupin, stanic a nových sborů;
  • doprovázení vedoucích;
  • zajišťování vzdělávacích konferencí a seminářů pro týmy a jednotlivce;
  • podporu rozvíjení konceptu učednictví v prostředí sboru či nově vznikající misijní práce;
  • motivování a inspirování lidí s apoštolským a evangelizačním obdarováním jako i všech, kterým leží na srdci evangelizace českého národa;
  • podporu kazatele a staršovstva ve vytváření zdravého prostředí – misijní kultury sboru (při zachování důležité pastorační roviny života sboru);
  • podporu kazatele a staršovstva v zakládání vhodné podoby misijního společenství (skupiny, stanice, sbory, buňky…) jako evangelizace sboru, podporu modlitebního života, budování misijního stylu života;
  • přinášení nástrojů pro dnešní evangelizaci a službu s tím spojenou, jako první krok k založení nové misijní práce, podporu mladé generace, budoucích zakladatelů, přinášení kvalitních zdrojů (knihy, konference, videa…).

Filosofie služby:
Odbor chce podporovat církev v naplnění jejího Velkého poslání (Mt 28,19–20) a vytvářet prostředí kreativity, odvahy k experimentům, objevování nových cest evangelia v našem národě. Jeho členové jsou otevřeni učit se od druhých a neprosazovat jediný možný přístup; nepřinášet pouhé systémy, koncepty a programy, ale proměnu kultury, myšlení, srdce k oddanému následování svého poslání. Zakládání nových skupin, stanic a sborů je postaveno na příchodu nových lidí ke Kristu.

Inspirace ze sboru v Českém Těšíně

Rada se na svém prvním výjezdním zasedání sešla se staršovstvem Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. Sbor v současné době prožívá duchovní i početní růst ve všech generacích, staršovstvo je v podstatných věcech jednotné a sbor je velmi misijně otevřený.
Inspirací pro celou církev je schopnost sboru přijmout zásadní rozhodnutí být srozumitelnými pro své spoluobčany. Když společenství před 25 lety ukončilo bohoslužby v polštině a začalo je sloužit česky, nebylo to pro mnohé vůbec snadné. Česká část Církve bratrské zřejmě nedovede v plné míře porozumět tomu, jak radikální to byl krok. Rada ale vidí tuto schopnost Těšínských jako vynikající vzor pro celou církev, aby sbory zvažovaly, jak překročit vlastní kulturní a zažité bariéry a vyjít vstříc lidem. Bratři těšínského staršovstva také potvrdili jednu podstatnou věc, že sboru vždycky o něco šlo, vždy o něco jako sbor usilovali. Za současné požehnání vděčí Pánu Bohu a modlící se generaci, které je předcházela.
Rada vyjádřila Těšínským vděčnost nejen za vřelé přijetí, ale i za službu, kterou starší i celý sbor konají. V tomto roce bude Rada zasedat ještě v Brně a na Vsetíně.

Volba prezidenta

Rada na svém lednovém zasedání diskutovala nadcházející volbu nového prezidenta. Povzbudila členy Církve bratrské a její přátele, aby se nejen za volbu modlili, ale také aby se jí aktivně zúčastnili. Ve věci samotné volby Rada Církve bratrské nedala konkrétní personální doporučení, viděla však jako podstatné, aby se křesťané zodpovědně orientovali podle přesvědčivých morálních kvalit kandidátů, kteří společnost nerozdělují, ale skutečně ji sjednocují a mají úctu ke všem občanům.

Rodiče a děti

Čt, 01/25/2018 - 15:54

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 16
(67) Křesťanská rodina je částí církve, která praktikuje svůj duchovní život. Rodiče, především otec jako hlava rodiny (Ef 5,23; 1Tm 3,4), nesou před Bohem a církví odpovědnost za děti jim svěřené. Děti věřících rodičů jsou svaté, tedy oddělené pro Pána Boha (1K 7,14). Výchova v křesťanské rodině je velký dar dítěti a zároveň velký závazek rodičů. Tato výchova spočívá v Kristově lásce a v duchovním formování na základě Písma. Podle Písma jsou děti rodičům svěřeny jako vzácný dar a úkol. Jako z každého daru i z daru dětí budou rodiče vydávat počet.
(68) Rodiče svým dětem reprezentují Pána Boha a na celý život jim tak vkládají do mysli a duše předobraz Boží (2Tm 1,5). Proto dbají na to, aby děti mohly poznávat Boha Otce a Pána Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána v jeho milosti, lásce a pravdě. Budují v rodině živé společenství víry, k němuž patří především rodičovský příklad, ale také znalost a poslušnost Božího slova a modlitba (Mt 18,20; Ko 3,16; Joz 1,8). Důležitý a budující je i zpěv duchovních písní, což je nejen přirozená součást výchovy dětí, ale také osvědčený způsob církve při pěstování zbožnosti. Forma vedení duchovního života rodiny se přizpůsobuje aktuálním potřebám jejích členů, včetně dětí.
(69) Za výchovu dětí jsou především odpovědni rodiče (Př 22,6; 1Tm 5,8). Jejich předním cílem je vést děti k zbožnosti ve víře v Pána Ježíše Krista. Přitom si uvědomují, že nejpůsobivějším prostředkem je osobní příklad jejich života. Rodiče nemají být vůči dětem ani tvrdí (Ko 3,21), ani příliš povolní a nedůslední. Vychovávají své děti k Boží bázni, úctě k Písmu a umožňují, aby i církev mohla o děti pečovat různými formami, jimiž sbor doplňuje duchovní výchovu rodičů.
(70) Ruku v ruce s duchovní výchovou musí jít obecná výchova zaměřená k tomu, aby z dětí vyrůstali lidé, kteří dovedou poctivě pracovat a svědecky žít doma, ve škole a později i v zaměstnání. Při výchově rodiče používají prostředky, které jim ukazuje Písmo: povzbuzování, vyučování, napomínání, kárání a posléze i trestání (Ko 3,21; Př 13,24). Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem v období dospívání a poučit je také ve vhodný čas o biblickém pohledu na manželství a pohlavní život (Př 5,1–19).
(71) Vztah dětí k rodičům určuje páté přikázání, které žádá od dětí úctu k rodičům a poslušnost v lásce (Ex 20,12; Ef 6,1–2). Vztah úcty a lásky k rodičům má trvat i po dosažení dospělosti a má také platit pro vztah mladší generace ke starší generaci v církvi i mimo ni. V dospělosti však vztah úcty nemá podobu poslušnosti, ale respektu a péče (1Tm 5,8).

Prezidentské volby aneb když se otevře Mordor

Po, 01/22/2018 - 14:01

Je smutné, čemu jsme v posledních dnech v souvislosti s volbami vystaveni. Někteří členové církve se mě ptají, co si o tom všem myslím.

Ekumenická slavnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Čt, 01/18/2018 - 09:36

Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR vás zvou na ekumenickou slavnost, která se bude konat v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 22. ledna 2018 od 18:00 v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích.

40 dní s Biblí

St, 01/17/2018 - 08:32

Již osmým rokem vás v předvelikonočním času zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a rozjímání. Bible je „svící na temném místě“ a „světlem pro mé nohy“; je knihou prodchnutou Božím Duchem a užitečnou v mnoha ohledech. Materiály 40 dnů s Biblí pro letošní rok proto – v jisté návaznosti na reformační jubileum uplynulého roku – zvou k přemýšlení a rozhovorům o Bibli samotné. V knížce O svobodě křesťanově Martin Luther napsal: „Duše nemá ani na nebi ani na zemi žádnou jinou věc, v níž by mohla žít, být zbožná, svobodná a křesťanská, než svaté evangelium… Může postrádat všechny věci, kromě slova Božího a bez slova Božího jí žádná věc neprospěje.“ Nuže, nad Biblí o Bibli!

Zahájení ve středu 21. února 2018

Na každou neděli a svátek během 40 dní s Biblí je připraven oddělený program pro rodinná setkání. Tento společný čas nad Božím slovem je důležitý pro děti i rodiče. Rodiče získají příležitost společně se svými dětmi přemýšlet nad Biblickým poselstvím a pomocí otázek objevovat dětské přemýšlení o Spasiteli. Pro děti je to důležitý čas, během něhož objevují v rozhovoru s rodiči důležitost Bible jako věrohodného svědectví o Spasiteli.

Na tomto webu jsou nabídnuty pouze základní materiály. Doporučujeme, aby jednotlivá staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek či ostatní celou akci doplnili vlastní fantazií v rámci specifických podmínek svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály, celou akci doporučujeme v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.

Fantazii se meze nekladou!

Rodina

Út, 01/16/2018 - 09:03

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 15
(65) Bůh stvořil člověka jako muže a ženu ke svému obrazu a dal jim požehnání, aby se plodili a množili (Gn 1,27n). Rodina je proto podle Písma svatého jedním ze základních ustanovení Stvořitele.
(66) Nejužší rodinu tvoří muž, žena a děti. Za rodinu lze označit i neúplnou rodinu, kdy děti vychovává jeden z partnerů po ovdovění či rozvodu, za rodinu lze označit také náhradní rodinu, která pečuje o děti, např. na základě adopce či pěstounství, neboť Hospodin je Bohem sirotků (Dt 10,17n; Ž 68,6). Pojem rodina se ale podle Písma nevztahuje na vztah partnerů stejného pohlaví. Bible takové soužití nikdy nenazývá manželstvím a rodinou a neschvaluje ho. Takový vztah nenaplňuje Boží stvořitelský záměr, kterým je plození a rození dětí. Rodina je základním stavebním kamenem společnosti i církve, přestože není posledním smyslem a cílem života (1K 7,29nn). Nad manželstvím i rodinou je Bůh, jemu mají všichni sloužit (Ko 3,17–24). Podle Písma je život v manželství i život svobodných bratrů a sester rovnocenným darem Boží milosti (1K 7,7), proto je třeba vychovávat děti v křesťanských rodinách, aby hledaly Boží vůli i schopnost k životu v manželství a rodině, nebo k životu ve stavu svobodném (Mt 19,12). Ani jeden z těchto stavů Církev bratrská nevidí jako cennější nebo vyšší cestu k Pánu Bohu (1Tm 4,3; 1Tm 5,11–14).

Za uplynulý rok bylo zabito 3 066 křesťanů

Po, 01/15/2018 - 17:30

Nevládní křesťanská organizace Open Doors v minulém týdnu uveřejnila každoroční seznam 50 zemí, kde jsou nejvíce utlačováni křesťané. Celkový počet lidí zemřelých pro svoji víru v období od listopadu 2016 do října 2017 byl 3 066. S vysokou mírou útlaku se však potýká až 215 milionů křesťanů.

Napětí mezi Čínou a církvemi: k zemi šel oblíbený evangelický kostel

Po, 01/15/2018 - 08:17

Demolici podle svědků zajišťovaly jednotky lidové armády. Použily rypadla a dynamity. Článek Čínské úřady nechaly zdemolovat známý kostel evangelické kongregace Zlatá lampa na severu Číny. Tamní úředník popíral, že demolice ve městě Lin-fen proběhla, ale šířící se videa prokázala opak.

26. Teologické fórum SET na téma: Církevní školství

Čt, 01/11/2018 - 15:29

Srdečně vás zveme na 26. teologické fórum na téma: Církevní školství - jeho klady a problémy. Toto fórum se uskuteční v pondělí 19. dubna 2018 ve sborovém domě Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

Referáty poslouží ti, kteří se v otázkách církevního školství angažují z pozice pastorů (Bohdan Čančík a Martin Běle) a ti, kteří ve školách učí a otázkami vzdělávání se zabývají (Lesslie P. Johnson a Monika Guňková). Zveme k přemýšlení na toto praktické téma a společnému rozhovoru. Způsob jak se přihlásit je popsán v příloženém programu Teologického fóra.

Zdroj: Sdružení evangelikálních teologů

(redakčně upraveno)

Volba prezidenta

Út, 01/09/2018 - 14:46

Vyjádření Rady Církve bratrské:

Rada na svém lednovém zasedání diskutovala nadcházející volbu nového prezidenta. Povzbuzuje členy Církve bratrské a její přátele, aby se nejen za volbu modlili, ale také aby se jí aktivně zúčastnili. Ve věci samotné volby Rada Církve bratrské nedává konkrétní personální doporučení, vidí však jako podstatné, aby se křesťané zodpovědně orientovali podle přesvědčivých morálních kvalit kandidátů, kteří společnost nerozdělují, ale skutečně ji sjednocují a mají úctu ke všem občanům.

Halík: Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění

Út, 01/09/2018 - 14:17

Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby. Nedali jmenovité doporučení, koho volit. Lidé by podle nich měli volit takového kandidáta, který podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.

Vztah otec, syn a táhni mi z cesty ty…

Po, 01/08/2018 - 12:20

Začtěme se do následujícího nepříliš povzbuzujícího příběhu, jak nám ho popsal Sigmund Freud.

Katoličtí biskupové vyzvali věřící k volbě prezidenta

So, 01/06/2018 - 10:31

Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby.

Používání a zneužívání Písma v pastoraci

So, 01/06/2018 - 09:19

V sobotu 27. ledna proběhne jednodenní konference o pastoraci. Konference je určena ty, kteří se v praxi zabývají pastorací v církvi nebo mají tuto práci na srdci.

Vychází lednové číslo časopisu BRÁNA

So, 01/06/2018 - 09:09

Vážení přátelé, bratři a sestry,

v minulých dnech jsme do sborů CB rozeslali první letošní číslo časopisu BRÁNA. Časopis pod novým vydavatelem, kterým je Církev bratrská, doznal několik změn. První lednové číslo se s ohledem na nadcházející prezidentské volby zabývá tématikou „moci“. Nově je pojato i komentované zpravodajství novinek a informací z Církve bratrské (INform – celkem 8 stran). Ve sborech a stanicích doporučujeme oznámit, že prostřednictvím sborových distributorů lze časopis ještě doobjednat (na adrese distribuce.brana@cb.cz).

Od ledna také zahajujeme komunikaci na Facebooku:

https://www.facebook.com/casopisbrana

Byli bychom rádi, kdyby se mezi redakcí a čtenáři BRÁNY, rozvinula diskuze, která by pomáhala posouvat BRÁNU blíž k tématům, která jsou čtenářům blízká. Budeme vděčni za Vaše nápady, návrhy i příspěvky. Třetí týden v únoru se pak můžete těšit na naplněné nové webové stránky časopisu BRÁNA, kde budete mít přístup k vybraným článkům z tištěného časopisu, které ale nebudou omezeny prostorem, takže přinesou plné verze textů i větší množství plnobarevných fotografií. Využijeme i ostatních výhod elektronických médií, takže zde najdete i nové písně, hlasové upoutávky, možnost interaktivní komunikace s autory článků apod.

Těšíme se na spolupráci s Vámi. Do nového roku Vám přejeme Boží blízkost a Jeho požehnání.

Za vydavatele časopisu BRÁNA,

Mgr. Petr Grulich

tajemník Rady Církve bratrské

Manželství

Pá, 01/05/2018 - 21:52

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 14

(58) Manželství je původní Boží řád pro člověka, neboť není dobré, aby člověk byl osamocen (Gn 2,18nn). Manželství je Bohem ustanovené celoživotní smluvní společenství jednoho muže a jedné ženy vytvářející jednotu ve vzájemné lásce a úctě (Gn 2,24; Ef 5,33; 1Pt 3,7). Manželství zrcadlí společenství Boha s jeho lidem, společenství Krista a církve (Iz 54,5–6; Ef 5,32).
(59) Cílem manželství je vzájemná pomoc ve společném životě a poslání (Gn 2,18). V manželství jsou děti požehnáním od Hospodina (Ž 127; 128), ale manželství splňuje svůj cíl i tehdy, nejsou-li muž se ženou obdarováni dětmi.
(60) V manželství se muž a žena stávají jedním tělem (Gn 2,24; Mt 19,4–6), jsou si rovni, třebaže Písmo zároveň hovoří o autoritě i rozdílnosti rolí muže a ženy (Ef 5,21nn). Ve vztahu ke Kristu platí naprostá rovnocennost obou pohlaví (Ga 3,26–29).
(61) Manželství je nerozlučným svazkem mezi mužem a ženou, který má být zachován až do konce života jednoho z manželů (Mt 19,3–9; Ř 7,2n). Věřící lidé uzavírají manželství se svým protějškem na základě vzájemné lásky a hledání společné cesty víry před Bohem i lidmi. Manželství je svazkem dvou lidí, které spojila darovaná Boží láska, kterou člověk rozvíjí. Písmo žádá, aby věřící uzavírali manželství jen s věřícími (1K 7,39; 2K 6,14). ¹ Společným sdílením víry nemáme na mysli stejnou denominační příslušnost, ale identitu v Kristu. Zároveň však platí, že společně sdílená víra není jediným kritériem pro rozeznání Boží vůle v tak podstatné věci, jako je vstup do manželství. K přípravě na manželství patří také rozhovor s doporučením společné církve (sboru) pro společný duchovní život a společnou službu.
(62) Manželství vzniká uzavřením sňatku. Přesto že je forma sňatku dobově a kulturně podmíněna, viz např. starozákonní praxe patriarchů (Gn 24; 29), sňatkem rozumíme závazný vstup do manželství se všemi právními povinnostmi, které z něho vyplývají. Církev bratrská uznává sňatek uzavřený i v jiných církvích a také sňatek civilní.
(63) Křesťanští manželé mají svým vztahem zobrazovat jednotu Krista a jeho církve. Muž má jako hlava rodiny obětavě milovat ženu jako Kristus církev a žena má být podřízena muži jako církev Kristu (Ef 5,21–25). Oba manželé jsou si však před Bohem i lidmi rovni (Ga 3,28). Manželský život neslouží jen k zachování lidského rodu, ale je též projevem lásky, v níž si manželé i v sexuální oblasti slouží vším, co přijali jako muž a žena od Boha. Společný život vedou ohleduplně, s respektováním svých vzájemných duševních i tělesných dispozic (1K 7,3–5; Žd 13,4).
(64) K manželství neodmyslitelně patří erotické a sexuální projevy lásky (Př 5,15–19; Pís 8,3; 1K 7,3n). Církev bratrská drží zásadu, že sex je darem a se všemi svými projevy patří pouze do manželství, neboť erotická a sexuální láska není projevem pádu člověka, ale darem z ráje (Gn 2,24n).
(65) Písmo nás učí: Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh (Žd 13,4).

¹ 2K 6,14: „Nevstupujte do vztahů s nevěřícími, ať už dočasných či trvalých, které vedou ke kompromisům v křesťanských standardech, nebo ohrožují konzistentnost křesťanského svědectví.“ (HARRIS, J. Murray. 2nd Corinthians. In: Frank E. Gaebelein (Ed), The Expositors Bible Commentary, Zondervan Grand Rapids 1976, s. 359.)

Stránky