You are here

Novinky na www.cb.cz

Subscribe to zdroj Novinky na www.cb.cz
Aktualizace: 2 hod 49 min zpět

Sbírka pro Jižní Súdán

Po, 12/11/2017 - 11:41

Jednotlivci i sbory posílají prakticky každý týden více jak několik desítek tisíc na transparentní účet Diakonie Církve bratrské, který byl vytvořený pro projekt „Potraviny pro Jižní Súdán”. Již bylo vybráno 411 tisíc Kč, takže víc něž na 1 kamion potravin. Můžeme začít střádat na další. Teď se projednává bezpečná cesta do Toritu z Ugandy, kamion musí zajistit armáda, jinak by ho nedovezli.

Mgr. Michaela Veselá
ředitelka Diakonie Církve bratrské

(redakčně upraveno)

Být svědky Pána Ježíše

Čt, 12/07/2017 - 16:51

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 11

(40) Ve Starém zákoně mělo svědectví své závažné místo předně v kontextu soudního sporu, kdy k rozsudku docházelo na základě výpovědí nejméně dvou nebo tří svědků (Dt 19,15). Jedno z Desatera Božích přikázání zní: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví (Ex 20,16). V případě falešného svědectví měl trest, který hrozil viníkovi na základě tohoto svědectví, postihnout falešného svědka (Dt 19,16–21). Kamenné desky zákona s obsahem Desatera jsou nazývány desky svědectví (Ex 31,18; 32,15), obdobně schrána smlouvy je nazývána schrána svědectví (Ex 40,3), protože obsahuje doklad o uzavření smlouvy Boha s Izraelem. Boží zákon je svědectvím o Boží spravedlnosti a Izrael poslušností Božího zákona vzdává chválu Hospodinu (Dt 4,58; 26,16–19). Bůh si povolal svůj lid Izrael a pověřil jej úkolem: Vy jste moji svědkové (Iz 44,8; 43,10.12). Posláním Izraele bylo vydávat svědectví ostatním národům, že jedině Boha Izraele, Hospodina, je třeba uctívat, celou svou bytostí milovat a bedlivě poslouchat (Ex 20,3.5; Dt 6,4–6.17).
(41) Bůh, který se zjevil Izraeli ve Starém zákoně, uzavřel v Ježíši Kristu novou smlouvu (Jr 31,31–34; L 22,20). Ježíš Kristus se narodil a přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě (J 18,37) a je svědek věrný a pravý (Zj 3,14). Mohl o sobě prohlásit: Já jsem ta cesta, pravda i život (J 14,6). Vydal své tělo jako oběť smíření s Bohem pro Izrael i všechny ostatní národy (L 22,19–20; 2K 5,19–20; Ef 2,11-19). Své učedníky pověřuje a zmocňuje, aby se stali jeho svědky. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země (Sk 1,8).
(42) Apoštolé byli očitými svědky vzkříšení a všech základních událostí v životě Ježíše Krista (Sk 1,21–22), který je osobně povolal, aby v moci Ducha svatého o něm vydávali pravdivé svědectví a stali se jeho zplnomocněnými vyslanci (L 24,48–49; Ga 1,1). Jejich svědectví a vyučování zachované ve spisech Nového zákona je pro všechny Ježíšovy učedníky nejvyšší autoritou. Církev tyto spisy přijala spolu se starozákonními spisy za normativní pro víru a život křesťanů (2Pt 3,2.15.16).
(43) Také ostatní Ježíšovi učedníci jsou Kristovými svědky (2Tm 1,8; Žd 2,2–3). Moc Ducha svatého jim umožňuje, aby směle a s odvahou, navzdory protivenství vyřizovali lidem slovo Boží (Sk 4,31). Skrze jejich svědectví Duch svatý v nich přítomný usvědčuje lidi z hříchu, odhaluje Boží spravedlnost a soud (J 16,8). Ovoce Ducha svatého (Ga 5,22–23) v životě svědků je věrohodným důkazem pravdivosti jejich svědectví (1Te 1,5; 2,10). Dary Ducha svatého působí, že svědectví Kristových učedníků je doprovázeno nadpřirozenou mocí a milostí jejich vzkříšeného Pána, proniká až do lidských srdcí a působí znovuzrození (Sk 4,33.37; Tt 3,5).
(44) V Pavlových listech je svědectví ztotožněno s evangeliem, poselstvím o spasení v Kristu (1K 1,6; 2Tm 2,8), a ve Zjevení s Božím slovem (Zj 1,2.9). Zvěstováním evangelia, zvěstováním poselství Božího slova vydává církev svědectví tomuto světu o Kristu, který si nás zamiloval (Zj 1,5). V něm se sklonila Boží láska i k celému světu, který i přes svou porušenost nepřestal být předmětem lásky Boží (J 3,16). Tato láska má být zjevena v životech znovuzrozených Božích dětí, které nežijí podle těla, ale podle Ducha (Ř 8,1). To je základ a tajemství našeho svědeckého života.
(45) Poslání svědka může církev naplnit pouze tehdy, když se od světa povýšeně neoddělí, ale ani s ním nesplyne a udrží si nepřerušené spojení s Pánem Ježíšem. Poslání církve ve světě je vyjádřeno Ježíšovými slovy: Vy jste sůl země a vy jste světlo světa (Mt 5,13–14). Proto věřící člověk nemůže být lhostejný k potřebám světa, přestože ví, že svět ve zlém leží (1J 5,19). Právě uprostřed světa poznamenaného hříchem a jeho následky jsme voláni k tomu, abychom bránili působení zla a vraceli původní chuť mezilidským vztahům a jako světlo světa svítili do tmy vší lidské bídy.
(46) Bible říká, že lidé milují tmu, protože jejich skutky jsou zlé (J 3,19). Křesťan, který žije odlišným životním stylem, odhaluje tmu ve světě. Současně ukazuje, že její příčinou je hřích a že jediné řešení je v Bohu, Spasiteli světa. Být svědkem Ježíše Krista znamená být vidět jako město ležící na hoře a jako svíce postavená na svícen (Mt 5,14–15). Kdo chce zachránit svůj život a žít ho jen pro sebe, ten ho ztratí. Kdo naopak svůj život pro Krista nasadí, ten si ho zachová (L 17,33). Abychom byli světlem (Fp 2,15), potřebujeme olej Ducha svatého a stálé očišťování svého života v duchu pokání. Naším cílem musí být, aby skutky a způsob našeho života přiváděly lidi k slavení Otce, který je v nebesích (Mt 5,16).
(47) Ježíšovými svědky jsou ti, kteří na základě osobního vztahu k Ježíši svědčí o plnosti života v něm (J 10,10). Pokorně vyznávají, že Bůh je přijímá ve svém Synu Ježíši, skrze něho jim odpouští všechny hříchy a v Duchu svatém jim dává sílu k novému životu naděje a jistoty věčného života.
(48) Kdo sám na sobě prožil milost Boží, vděčnost za odpuštění i radost a naplnění ze vztahu s Kristem, ten si tuto dobrou zprávu nechce nechat pro sebe. Nedá mu to a hledá příležitosti a způsoby, jak evangelium sdělit druhým (srov. 2Kr 7,9). Nejedná se jen o vnitřní puzení, ale sám Pán nás vysílá, abychom šířili evangelium ve svém okolí a kamkoliv nás pošle (Mt 28,19–20; Sk 1,8). Každý křesťan je povolaný k osobnímu svědectví nevěřícím, životem i slovem, podle obdarování, pohotově a beze studu (1Pt 3,15; Ef 6,15; Ř 1,16).
(49) Toto povolání není jen individuální, svědčíme společně jako církev (Ř 1,8; 1Te 1,8). Proto je každý člen odpovědný za dílo evangelia ve vlastním sboru, už tím, že se věrně a pravidelně účastní sborových shromáždění a pomáhá vytvářet sborové společenství misijního charakteru. Pro spásu ztracených a k Boží slávě se podle svěřených darů zapojuje do sborové práce, modlí se za ni a podporuje ji finančně.

Adventní setkání Effathy v Brně

St, 12/06/2017 - 11:00

Záznam adventního setkání pěveckého sboru Effatha se vzpomínkou na Bohumíra Touška naleznete na internetu ZDE. Setkání se konalo 2. prosince 2017 v Brně.

POMÁHÁME DIAKONII CB

St, 11/29/2017 - 08:36

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna (www.prvniklubova.cz) spouští nový projekt finanční pomoci neziskovým organizacím, mezi nimiž je i Diakonie Církve bratrské. Projekt vychází z myšlenky, že pojišťovna a neziskové organizace mají stejnou misi – pomáhat lidem, kteří se ocitli v nesnázích, a pro Diakonii CB znamená možnost získat finanční prostředky na rozvoj její činnosti.

JAK PROJEKT FUNGUJE?

Podrobnější prezentaci projektu najdete na webu http://bit.ly/pomahameDiakoniiCB

Projekt využívá specifik modelu PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny. Ta na konci každého roku vrací lidem peníze, které nevyužije na výplatu škod. Navíc při rozšiřování základny spoléhá na své členy, kteří mají možnost do pojišťovny zvát své přátele a známé. Ti, kdo někoho pozvali, dostávají tzv. přátelské body, díky nimž mají na konci roku vyšší odměnu. (Více o tom zde: https://www.prvniklubova.cz/cs/jak-to-funguje.aspx)

Nyní pojišťovna otevírá možnost, aby se k ní noví členové připojili přes webové stránky neziskových organizací. Za každého člena, který do pojišťovny přijde přes stránky spojené s CB dostane Diakonie CB jednorázově 500 Kč a dále každoročně 8 až 12% z pojistek, na kterých nebude v daném roce vyplacena škoda. Pokud by takto přes weby CB přišlo do pojišťovny 100 lidí, mohla by Diakonie CB podle propočtů obdržet každoročně cca 100 000 Kč.

Budeme proto rádi, když o projektu dáte vědět členům vašeho sboru. Některé typy pojištění (např. povinné ručení aut) je ze zákona nutné mít, jejich převedením k PRVNÍ KLUBOVÉ ale mohou členové naší církve výrazně pomoci rozvoji aktivit Diakonie.

JAK SE ČLENOVÉ CÍRKVE MOHOU ZAPOJIT?

● Na webu http://www.cb.cz/diakonie/ je viditelný odkaz na stránku projektu.

● Je třeba se do pojišťovny registrovat přes formulář na konci stránky o projektu a Diakonie CB dostane jednorázově 500 Kč.

● Pojišťovna pomůže s prvními kroky, případně s převodem vašich stávajících pojistek.

● Od okamžiku uzavření první pojistky bude díky inovativnímu modelu pojišťovny Diakonie automaticky dostávat každoroční odměnu ve výši cca 8–12 % pojistky.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zakladatel PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny Marek Orawski je členem Církve bratrské, sboru Praha Šeberov, a provozovatelem portálu Firmy G6. Jednou z jeho hlavních motivací pro založení nové pojišťovny bylo přesvědčení, že hlavním smyslem pojištění nemá být generovat peníze akcionářům, ale pomáhat. Podpora Diakonie Církve bratrské na tuto myšlenku přirozeně navazuje.

Adventní modlitební výzva

Út, 11/28/2017 - 08:49

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. (Fp 1,9–11)

Milí přátelé,
chtěl bych Vás pozvat, abychom se jako jednotlivci i sbory Církve bratrské spojili v adventu 2017 ke společným modlitbám. Mnozí, kteří se do tohoto řetězce zařadíme, se neznáme, mnohem důležitější ale je, že známe toho, ke komu se chceme modlit, s kým chceme vést rozhovor a v němž můžeme jako církev prožívat dar jednoty.
Jako Rada, kazatelé, staršovstva si moc dobře uvědomujeme, jak nesmírně křehký organismus je církev a jak málo stačí, aby se z místa, které je pro mnohé domovem, stalo vyhnanství. Jak snadno se stane, že ztratíme hlavní cíl, ke kterému nás náš Pána povolal, a tím je hlásat evangelium. Jak snadno zapomínáme na to, co Pán koná a za co máme být vděční, a místo toho vidíme, co by podle nás konat měl.
O to více se chceme o tomto adventu… modlit. Konkrétněji řečeno: chválit, děkovat, vyznávat i prosit. Oblastí za co, je jistě mnoho. Modleme se konkrétně, zahrňme do svých modliteb i naši denominaci, sbory, konkrétní oblasti služby a lidi, kteří nám leží na srdci. Přimlouvejme se za náš národ a jeho budoucnost.
Můžete jako námět použít i vizi, kterou Rada naší církve sepsala, a použít ji ve svém sboru. Jak tento modlitební řetězec využijete, je nakonec na Vás, protože v modlitbě se kreativitě meze nekladou. Hlavní je, se… modlit.
Za Radu CB
David Novák

Pokud se chcete ke společnému adventnímu modlitebnímu řetězci připojit, pak odkaz najdete zde http://modlitebni.cloud/ heslo je cbmodlitby

Církev uprostřed genderového chaosu

Po, 11/27/2017 - 12:17

Zveme vás na další ročník Evangelikálního fóra, které se bude konat 20. - 22. února 2017 v Praze. Hlavním tématem EF 2018 je Církev uprostřed genderového chaosu.

Ekumenická rada církví má nové předsednictvo

Po, 11/27/2017 - 09:07

Dne 21. listopadu 2017 se v ústředí Evangelické církve metodistické v Praze sešlo 14. valné shromáždění Ekumenické rady církví v České republice (ERC). Tento nejvyšší orgán ERC se skládá ze tří delegátů za každou z 11 členských církví a po jednom zástupci za církev přidruženou a církve se statusem pozorovatele.

Poprvé tak valné shromáždění mezi sebou uvítalo i zástupce Luterské církve evangelické a. v., která byla za člena pozorovatele přijata rozhodnutím Řídícího výboru ERC 11. října 2017.

Valné shromáždění vyslechlo zprávu o činnosti ERC za rok 2017, schválilo rozpočet na nadcházející rok a přijalo formální úpravu stanov.

Nejdůležitějším úkolem Valného shromáždění byla ale volna předsednictva ERC na příští dva roky. Po tajné volbě se předsedou ERC stal synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, prvním místopředsedou superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, druhým místopředsedou superintendent Evangelické církve augsburského vyznání v ČR Marián Čop a náhradníkem předsednictva Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské.

Valné shromáždění ERC přijalo také prohlášení k snahám o znovuotevření diskuze o majetkovém vyrovnání s církvemi v tomto znění: „Valné shromáždění ERC konstatuje, že přijetím zákona č. 428/2012 Sb. a následným uzavřením příslušných smluv je z pohledu Ekumenické rady církví otázka majetkového vyrovnání s církvemi vyřešena. Tento dosažený stav byl výsledkem kompromisu všech zúčastněných stran a umožnil obnovení majetkové základny a nezávislého postavení církví, jejichž existence a působení je nezbytným prvkem demokratické společnosti.“

Členy Ekumenické rady církví jsou Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augsburského vyznání v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev, Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Starokatolická církev v ČR. Přidruženou církví je Církev římskokatolická, pozorovateli jsou Armáda spásy, Církev adventistů sedmého dne, Církev křesťanská společenství, Federace židovských obcí a Luterská církev evangelická a. v. v České republice.

Petr Jan Vinš

Fotogalerii z 14. valného shromáždění ERC naleznete ZDE.

Zdroj: ERC.

Význam neděle

So, 11/25/2017 - 11:38

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 10

(38) Pán Ježíš pro nás, jako lid nové smlouvy s Bohem, vydobyl odpočinutí (vstup do nebeského domova) svou obětí a vzkříšením (Žd 4,9). Ke vzkříšení došlo první den po sobotě (J 20,1), vzkříšený Pán se setkával se svými učedníky prvního dne po sobotě (J 20,19.26) a také Duch svatý byl vylit první den po sobotě (Sk 2,1). Proto je pro křesťany první den po sobotě dnem Páně a znamením tohoto odpočinutí, a tedy velkou výsadou a dobrodiním. Je to ženichovo pozvání na setkání, které církev jako jeho nevěsta vděčně přijímá. V tomto smyslu je neděle pro křesťana odděleným dnem Páně, v němž odkládá všední práci a zvláště se soustřeďuje na Boží věci.
(39) Křesťan využívá tento den především k návštěvě shromáždění svého sboru, k osobnímu ztišení, ke svědectví i k pastorační a misijní službě. Snaží se neděli trávit jako den odpočinku a služby Bohu, který je vzácným Božím darem, příležitostí k obnovení vnitřních sil a předobrazem věčného odpočinutí v Božím království. Život v současné společnosti přináší na některá povolání pracovní nároky v den odpočinutí. Doporučujeme kompenzovat výsadu a požehnání dne odpočinutí v jiný den a zachovat tak rytmus šesti dnů práce a jednoho dne k reflexi vykonaného díla, směřování vlastního života a intenzivnějšího soustředění na společenství s Bohem.

NÁŠ SEN...

Po, 11/20/2017 - 13:45

Následné body nejsou ani vizí, ani programovým prohlášením Rady Církve bratrské, ale naší touhou a naším snem o Církvi bratrské. Chceme naše sbory k realizaci tohoto snu přizvat. Pokud něco z toho, co budete číst, nesdílíte, nijak vás to z CB nevylučuje. Pokud vám něco chybí, realizujte to. Nebudeme se podle těchto bodů porovnávat, nebudeme je používat jako měřítko úspěšnosti. Jen chceme, aby alespoň některé sbory mohly mít před očima něco, co je bude motivovat ke službě na Božím díle.

Toužíme být svědky, že na každém sboru je alespoň 60 % lidí společně pod vlivem Písma, a to častěji než jen při nedělním kázání (např. na biblických hodinách, na skupinkách, v nedělní škole atd.).

Považujeme Boží slovo za hlavní zdroj Božího zjevení a základ, na kterém naše církev tradičně stavěla. Proto se ho chceme učit sami i společně číst, studovat a promýšlet. Toto vše s touhou nechat se Písmem formovat a poznávat v něm Boží charakter.

Toužíme být svědky, že každý sbor zakouší obrácení lidí ke Kristu.

Víme, že obrácení je Boží dar a milost, zároveň ale nechceme rezignovat na vytváření prostředí, kde se zázrak nového narození průběžně uskutečňuje. Proto chceme cíleně usilovat o to, aby naše sbory byly otevřeným a přijímajícím společenstvím, kde se otevřeně káže Kristus. Toužíme, aby v každém sboru bylo normální být svědky křtů a následného duchovního doprovázení.

Toužíme vidět založení nových misijních skupin, sborů nebo stanic.

Není rozhodující, jestli někde vznikne stanice, sbor nebo misijní skupina, ale jestli v lokalitách, kde žádný křesťanský sbor není, začnou křesťané systematicky působit a založí tu pod vedením mateřského sboru misijní skupinu, stanici nebo později sbor. Základní motivací zakládání skupin, stanic a sborů pak je misie a následný proces duchovního doprovázení, nikoli přetahování nespokojených křesťanů z jednoho místa na druhé.

Toužíme po tom, aby do čtyř let byly všechny sbory obsazené správci sboru.

Naše sbory dlouhodobě prožívají nedostatek kazatelů. Chceme spolu se sbory napomáhat k vytváření takového prostředí církve, které bude nové služebníky motivovat k rozhodnutí vstoupit do kazatelské služby.

Toužíme vidět, že součástí služby každého sboru jsou minimálně dva konkrétní segmenty diakonské (sociální) práce.

Považujeme za velmi důležité, aby naše sbory neodmítaly pomáhat lidem, kteří se ocitají na chvostu společenského žebříčku. Nechceme se uzavírat starým, nemocným, postiženým ani jinak znevýhodněným lidem. Proto toužíme, aby každý sbor nějak pomáhal některé ze znevýhodněných skupin, a to jak uvnitř sboru, tak i mimo něj.

Toužíme, aby každý sbor pracoval s mladou generací od besídky přes dorost a mládež až po péči o rodiny a manželství.

Jsme si dobře vědomi tlaku, kterému je vystavena mladá generace, manželství a rodina. Proto chceme s mladou generací na každém sboru cíleně pracovat, motivovat ji k následování Ježíše. Stejně tak chceme cíleně připravovat snoubence na manželství a pracovat i s manželskými páry, a to nikoli až když přijde krize, ale preventivně.

Vnímáme, že k realizaci výše popsaných bodů jsou důležité mj. tři vlastnosti:

Odvaha – chceme povzbuzovat sbory, aby se nebály vstupovat do nových oblastí služby a aby se nebály překračovat hranice svých komfortních zón.

Otevřenost – chceme dávat důraz na to, abychom byli otevření jak novým lidem, tak novým pohledům a názorům. Zároveň nechceme rezignovat na hledání správných odpovědí. Chceme být konzervativní v etice a učení a otevření ve formách.

Oddanost – chceme se učit být oddanými následovníky Ježíše Krista a promýšlet, jak svoji víru aplikovat v každodenním životě.


Rada Církve bratrské listopad 2017

Odpuštění - jde to?

Po, 11/20/2017 - 12:18

Sedmnáctý listopad jsem oslavil v chrámu sv. Víta poslechem Mozartova Requiem, které bylo hráno jako modlitba za ty, kdo svobodě obětovali život.

Sbírka na Diakonii CB

Po, 11/20/2017 - 10:29

Pro bližší informace o naší činnosti nebo pro představení naší práce v rámci sborové sbírky si můžete stáhnout prezentaci pro rok 2017.

Duchovní boj

Čt, 11/16/2017 - 15:53

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 9

(34) S posvěcením souvisí boj proti pokušení. Proto apoštol po výzvě k životu v Duchu svatém (Ef 5) zařazuje napomenutí, které vyzývá k oblečení Boží zbroje (Ef 6,11nn). Tento oddíl je praktickým návodem, jak bojovat proti pokušením. Zdůrazňuje, že nebojujeme jen proti svým sklonům, nýbrž proti silám Zla, které mají ovšem spojence v našich žádostech (Ef 6,12; Jk 1,14).
(35) K úspěšnému boji proti pokušením musíme především prosit o sílu Ducha svatého (Ef 6,10). Důležitou obranou před pokušením je také práce pro Boží království (Ga 5,16). Lenošení a nicnedělání vytváří příznivé podmínky pro pokušitele (2S 11,2nn). Proto zveme všechny křesťany k aktivní účasti na šíření zvěsti evangelia.
(36) Podle 1J 2,16 považujeme za nebezpečné hlavně trojí pokušení: žádost očí, žádost těla a pýchu. Kdo nedbá na výstrahy Ducha svatého a lehkomyslně povoluje hříšným žádostem, může se připravit o Boží milost (Žd 10,26-29). Zároveň ovšem věříme, že ve zkouškách, které dopouští Bůh, smíme počítat s jeho pomocí, jestliže ji hledáme (Jk 4,7). I pokušení slouží k dobrému těm, kdo milují Boha. Zpevňují a pročišťují naši víru, a přispívají tak k našemu posvěcení (Jk 1,2n; 1Pt 1,6n). Pokud duchovní boj jednotlivce za posvěcení přesáhne jeho možnosti nebo si v této věci neví rady, je správné, aby se obrátil na staršovstvo či kazatele s prosbou o pomoc v této věci. Duchovní boj jako takový byl svěřen zejména církvi jako celku, a nejen jednotlivcům (Mt 16,18; Ef 6,12). Jeho smyslem je pomoci modlitbou, vyznáváním Božího slova, zvěstováním odpuštění po pokání (absolucí), ale i třeba vymítáním zlých duchů.
(37) Duchovní boj často znamená střetnutí s mocí zla. Takové útoky mohou směřovat na psychiku jednotlivce, na jeho tělo i rodinu. Mohou zpochybňovat víru, bránit službě a rozvíjení vztahů ke druhým lidem. V duchovním boji může být někdy vyžadováno i vymítání duchů zla (Ef 6,12; Mt 17,21; Mk 3,15).

Výběrové řízení na pozici ředitele kanceláře Rady CB

St, 11/08/2017 - 13:29

Rada CB vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele(lky) kanceláře Rady Církve bratrské.

Nabízíme:

  • dlouhodobou spolupráci s Církví bratrskou na úrovni jejího vedení;

  • odpovídající mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké benefity;

  • pro mimopražské zajištění ubytování (příp. naturální služební byt pro celou rodinu v centru Prahy).

Ředitel kanceláře Rady CB:

  • spolupracuje v rámci působnosti Rady CB na projektech a rozvoji Církve bratrské;

  • zabezpečuje agendu a chod ústředí CB (tj. záležitosti hospodářské, právní, majetkové, správní a organizační povahy, jedná s úřady);

  • uživatelsky ovládá kancelářské PC programy (Word, Excel…).

Požadujeme: členství v Církvi bratrské

a od zájemců očekáváme:

organizační, komunikační a řídící schopnosti, jako i samostatnost a odpovědnost. Zkušenost v jiné řídící či manažerské pozici (příp. i ekonomické či právní VŠ vzdělání) je výhodou. Předchozí znalost vnitrocírkevní agendy či legislativy není podmínkou (zaučíme).

Nástup lze uskutečnit kdykoli v termínu mezi 1. únorem a 31. srpnem 2018, přičemž jeho realizace v časnějším termínu (v rámci uvedeného období) je výhodou. Přihlášku, motivační dopis a strukturovaný životopis doručte dopisem nebo e-mailem nejpozději do pátku 15. prosince 2017 na adresu Církev bratrská – Rada, Soukenická 1193/15, 110 00 Praha 1 (e-mail: tajemnik@cb.cz). Na stejné adrese lze žádat příp. doplňující informace.

Bc. David Novák, M.Th.

předseda Rady Církve bratrské

Mgr. Petr Grulich

tajemník Rady Církve bratrské

Čtení a naslouchání Božímu slovu

Čt, 11/02/2017 - 13:06

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 8

(32) Vedle modlitby je nedílnou součástí našeho posvěcení i naslouchání slovu Pána Ježíše a jeho přikázáním ve společenství církve i v osobním životě (J 14,23; Ef 5,21nn). Posvěcení vyžaduje pilné a pravidelné čtení a naslouchání slovům Písma, doma v soukromí i ve shromážděních (Ko 3,16; 1Te 2,13; 1Pt 2,2; Jk 1,25). Věříme, že Bůh se setkává s člověkem ve svém slově, mluví k lidskému srdci, oslovuje, potěšuje a napomíná.
(33) Vzdělávání slovem je nezbytné, protože Boží slovo je prvořadým prostředkem k pěstování duchovního života a důležitým nástrojem posvěcení. Vláda Pána Ježíše, která se šíří všude tam, kde je zvěstováno a přijímáno jeho slovo, musí zasáhnout všechny oblasti života. Život křesťana se má vyznačovat stálou změnou a k tomu je třeba stále nových podnětů, napomenutí a potěšení, jichž se mu dostává prostřednictvím Božího slova.

Vydáváme časopis PRO VŠECHNY

Čt, 11/02/2017 - 11:01

Oslovují vás příběhy ostatních? Chcete se seznámit se zajímavými osobnostmi církve a ekumény? Nebojíte se komentovaných eticko-teologických témat? Luštíte křížovky? Zajímají vás aktuální rodinné a společenské otázky? Rádi byste měli pravidelný přísun čerstvých zpráv z celé Církve bratrské?

OBJEDNEJTE SI KŘESŤANSKÝ ČASOPIS BRÁNA NA ROK 2018

Vydává Církev bratrská, vychází 10x ročně. Předplatné 430,- Kč ročně + poštovné.

Pro členy a přátele jednotlivých sborů Církve bratrské: Informace o způsobu hromadné objednávky získáte u distributorů časopisu ve všech sborech Církve bratrské.

Pro členy a přátele z jiných církví, příp. další zájemce, kteří nejsou členy CB: Podrobnosti získáte na mailové adrese: redakce.brana@cb.cz

Objednávky se vyřizují nejpozději do 30. listopadu 2017.

Záznam z Modlitby za domov 2017

St, 11/01/2017 - 12:37

Záznam přímého přenosu z Modlitby za domov 2017, jejímž tématem byl biblický citát “Všechno tvořím nové”, naleznete v archivu České televize.

Známý matematik John Lennox a sociolog Os Guinness vystoupí v Praze

Po, 10/30/2017 - 21:36

Univerzitní křesťanské hnutí pořádá spolu s Filozofickou fakultou UK sérii dvou přednášek profesora matematiky Johna Lennoxe a sociologa Ose Guinnesse.

John Lennox: Time for Science. What can we really know?
2. 11. 2017 od 19 hod
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1; Collegium Maximum

Inspirován kantovskými otázkami Co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? přiblíží John Lennox myšlení René Descarta a Edmunda Husserla. Věnovat se bude také otázce, zda je možné vědět na základě měřitelných dat a zda existuje také druh vědění vztahující se k poznání lidí či něčeho, co nás přesahuje. Lennox se ve své přednášce dotkne i pojetí vědy jako nástroje poznání a srovná přístupy předních křesťanských i sekulárních myslitelů k této otázce.

Os Guinness: Time for Truth. Who can we really trust?
6. 11. 2017 od 19 hod
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1; velká aula č. 131

V postmoderní společnosti podle Ose Guinnesse neexistuje pravda v objektivním nebo absolutním smyslu, neboť je vždy relativizována. Přesto je pro nás pravda nepostradatelná pro dosažení skutečné svobody a kvalitního života. Je rovněž něčím, co nás konfrontuje, co formuje naše touhy a je podle našich tužeb zpětně formováno. Přednáška je zaměřená na různá pojetí pravdy v současném světě. Guinness je přesvědčen, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a odpovědnosti.

Medailony přednášejících
John Lennox
John C. Lennox je profesorem matematiky a filozofie vědy na Univerzitě v Oxfordu. Vystudoval matematiku na Cambridge University, kde získal doktorát za disertaci nazvanou “Centrality and permutability in soluble groups”. V Oxfordu následně získal doktorát v oblasti filozofie vědy a také MA v oboru bioetiky, který získal na University of Surrey. Působil na univerzitách ve Vídni, Wützburgu a Alberta, Minsku, Kievě, Moskvě, Novosibirsk a Ramat Gan. Plynule mluví německy, španělsky, francouzsky a rusky. Z ruštiny přeložil řadu významných matematických publikací. Posledních několik let se věnuje obhajově křesťanské víry zejména v konfontaci s novým ateismem. Lennox je členem London Mathematical Society, Trinity Forum a mnoha univerzitních spolcích v Oxfordu.Jeho polemiky s Richardem Dawkinsem a Christopherem Hitchense dokonce vyšly knižně (God’s Undertaker: Has Science Buried God?, 2009; Gunning for God, 2011; Seven Days that Divide the World, 2011). Je názorovým oponentem Stephena Hawkinga, na jehož publikaci The Grand Design (2011) Lennox odpověděl knihou God and Stephen Hawking (2011).

Os Guinness
Sociolog Os Guinness je přímým potomkem Arthura Guinnesse, zakladatele dublinského pivovaru Guinness. Narodil se v Číně, kde jeho rodiče během druhé světové války pobývali jako lékařští misionáři. Byl svědkem čínské revoluce v roce 1949 a společně s mnoha dalšími cizinci byl vyhoštěn. Vrátil se do Evropy, kde studoval na University of London a následně na Oriel College v Oxfordu, kde získal doktorát. Os Guinness napsal a editoval více než třicet knih včetně The Call, Time for Truth, Long Journey Home, Unspeakable, A Free People’s Suicide, The Global Public Square a Renaissance. Než se odstěhoval do Spojených států v roce 1984, pracoval jako nezávislý reportér BBC. Od té doby byl hostujícím badatelem ve Woodrow Wilson Center for International Studies, lektorem na Brookings Institution, Trinity Forum a EastWest Institute v New Yorku. Byl ředitelem Williamsburg Charter Foundation a je autorem The Global Charter of Conscience publikovaného Evropským Parlamentem v roce 2012.

Obě přednášky budou proneseny v anglickém jazyce bez překladu. Vstup je volný a přednášky jsou veřejné. Z obou přednášek bude pořízen videozáznam, který bude dostupný na internetu a opatřen českými titulky. Přednáška Ose Guinnesse bude vysílána živě v českém znění na internetovém rádiu TWR.

Video pozvánka děkanky doc. Mirjam Friedové, PhD.: https://youtu.be/dBDehXEUAiE

Pořádající instituce
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzitní křesťanské hnutí

Na tyto akce následují další přednášky v rámci festivalu Něco víc než, o kterých nalezenete informace na www.necovicnez.cz.

Martin Luther: Pouhou vírou

Po, 10/30/2017 - 10:51

Pořad České televize. Letos uplynulo 500 let od činu, který je považován za počátek evropské reformace. 31. října 1517 zveřejnil katolický kněz Martin Luther ve Wittenbergu 95 tezí, které se rychle rozšířily a vyvolaly díky všeobecné nespokojenosti s církví velký ohlas. K jejich sepsání dovedl Martina Luthera rozpor mezi učením tehdejší církve a její praxí. Jeho čin odstartoval novou historickou epochu. Moc římskokatolické církve se začala drobit. Vznikly protestantské církve, které se z Evropy rozšířily do Ameriky, ale i Afriky a Asie.

Židovské ocenění Spravedlivý mezi národy dostane první Arab

Čt, 10/26/2017 - 16:47

Stal se vůbec prvním Arabem, který dostal židovské ocenění Spravedlivý mezi národy. Mohamed Helmy během války zachránil mladou dívku Annu Borosovou před deportací a pomáhal přežít celé její rodině.
Zdroj: https://www.lidovky.cz/prvni-arab-obdrzi-zidovske-oceneni-spravedlivy-mezi-narody-ukryval-zidovku-pred-nacisty-gsd-/zpravy-svet.aspx?c=A171026_133124_ln_zahranici_mha#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main

Modlitební život

Čt, 10/26/2017 - 12:45

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 7
(29) Posvěcení není možné bez modlitby. Proto na ni klademe velký důraz. Modlitební život považujeme za důležitý projev duchovního života našich členů i sborů.
(30) Věříme, že Bůh nás svým Duchem probouzí, abychom k němu volali jako děti k svému otci (Ř 8,15). Proto také učil Pán Ježíš své učedníky modlitbě Otče náš, která je pro nás školou pravé modlitby. Pro modlitbu je důležité, abychom zůstávali v Kristu a jeho slovo zůstávalo v nás (J 15,17). Je-li naše mysl Božím slovem usměrněna k Božím záměrům, pak se smíme spolehnout na zaslíbení, že naše modlitby budou vyslyšeny (1J 5,14–15). Takto nám Bůh umožňuje, abychom se na jeho díle ve světě podíleli i my svými modlitbami.
(31) Pán Ježíš nás učí, že nemáme být v modlitbě mnohomluvní a že se máme zaměřovat na hledání Božího království. K Božímu království Otec přidává i vše ostatní a přímo nás vybízí, abychom prosili i za své pozemské potřeby a záležitosti (Mt 6,11nn; Fp 4,6). Písmo nám připomíná, že nemáme zapomínat na chvály, děkování a na pokorné prosby a přímluvy (1Tm 2,1–3; Ř 10,1). V našich modlitbách nemá chybět vyznávání hříchů, které přináší odpuštění (1J 1,9). Podle slova Pána Ježíše (Mt 6,5) se máme modlit předně v soukromí a o samotě. Přesto Pán Ježíš učil učedníky, aby se spojovali k modlitebnímu zápasu (Mt 18,19–20; Sk 1,4.14). Proto povzbuzujeme křesťany k osobnímu modlitebnímu životu, ale také zařazujeme modlitby do našich společných shromáždění. Soukromé modlitby a aktivní účast při modlitbách sboru jsou důležitým úkolem věřících, a proto k nim povzbuzujeme každého křesťana. V modlitbách se podílíme na Božím díle v tomto světě (Zj 8,3nn). Proto chceme být v modlitbách vytrvalí (Ř 12,12). Kde chybí modlitby, nedostává se ani Ducha svatého.

Stránky