You are here

Novinky na www.cb.cz

Subscribe to zdroj Novinky na www.cb.cz
Aktualizace: 1 hod 23 min zpět

Požehnání dítěti

Čt, 06/21/2018 - 16:19

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 31

(148) Požehnání dítěti není svátostí, přesto je dobře biblicky zakotvené. Řada rodičů přináší při bohoslužbě své děti k požehnání. Rodiče, kteří nechávají křest svého dítěte na dobu jeho svobodného a vědomého rozhodnutí po jeho obrácení, mají možnost přinést dítě do shromáždění sboru (L 2,22; Mk 10,13–16), aby je svěřili Pánu Bohu a společně se sborem pro ně vyprošovali Boží požehnání. Tímto aktem se vyjadřuje, že děti jsou svěřeným darem od Hospodina a Pánu Bohu patří. Služba požehnání může být poskytnuta i dětem přípravných členů a přátel sboru, kteří o to požádají. Rodičovským slibem křesťanské výchovy a žehnáním dítěti je dítě zařazeno mezi děti sboru a stává se součástí společenství církve. Žehnání dětem je ozvěnou evangelijního příběhu. Pán Ježíš děti přijímal a žehnal jim (Mt 19,13–15). Inspirací k požehnání je také starozákonní ustanovení, podle něhož rodiče přinášeli své syny do chrámu, aby je představili a zasvětili Hospodinu (L 2,22–24).
(149) Slib rodičů může být analogicky upraven, aby rodiče, kteří ještě nejsou vyznávajícími křesťany, neslibovali něco, co ještě není jejich přesvědčením. Tak jako do starozákonního lidu, tak i do křesťanské církve děti patří a jsou její součástí.

70 let církevní spolupráce – papež navštíví Světovou radu církví

Čt, 06/21/2018 - 16:11

Papež František navštíví 21. června 2018 ústředí Světové rady církví v Ženevě a setká se se členy jejího Ústředního výboru. Děje se tak u příležitosti oslav 70 let existence této celosvětové ekumenické organizace.

Představitelé ERC a ČBK běželi se žlutou stužkou

St, 06/20/2018 - 14:34

Ve čtvrtek 13. června se v Praze konal další ročník Pražské štafety v rámci běžeckého seriálu RunCzech. V jeho rámci se konal také již třetí ročník Běhu se žlutou stužkou s podtitulem „Uteč předsudkům“, který upozorňuje na problematiku lidí vracejících se na svobodu po výkonu trestu. Letos se k této aktivitě připojily i české církve a to nejen morální podporou, ale i vlastní štafetou.

V jedné známé anglické písni píše vězeň, kterému se trest chýlí ke konci a který si není jistý, jestli je vůbec ještě vítán zpět doma, aby jeho milá uvázala kolem stromu před domem žlutou stužku, pokud ho ještě vůbec chce zpět do svého života až „si to odkroutí“. A právě z této písně vyšla symbolika žluté stužky, která se mezinárodně stala znamením starosti o propuštěné vězně, kteří se chtějí zpět integrovat do společnosti, najít si práci a začít žít řádný život.

Začít znovu
Že to není jednoduchý úkol, na to poukazují i statistiky. Každý rok je v ČR na svobodu propuštěno na 10.000 lidí a pro většinu z nich je záznam v rejstříku trestů stigmatem, které jim komplikuje návrat zpět do plnohodnotného života, o který se snaží. Přitom nalezení odpovídající práce a tím i obživy je jedním ze zásadních faktorů, který snižuje míru recidivity propuštěných vězňů. Pokud totiž bývalý vězeň nemá na svobodě fungující zázemí, blízké lidi, o které se může opřít a k tomu ještě nedokáže najít práci, pak představuje návrat k trestné činnosti bohužel často volbu, ke které se uchýlí. Myšlenkou žluté stužky je tedy usnadnit cestu těm, kteří do tohoto začarovaného kruhu už nechtějí spadnout a chtějí navzdory svému minulému selhání začít žít slušný a spořádaný život. A to si bezpochyby zaslouží podporu.

Ze Singapuru do Čech
Myšlenka podpořit formou běhu zaměstnanost osob po výkonu trestu v České republice vzešla od Gabriely Slovákové, ředitelky ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Běhu se žlutou stužkou se zúčastnila v roce 2011 v Singapuru, kde idea masového běhu s tématikou zaměstnávání a integrace propuštěných vězňů do společnosti vznikla. Do České republiky přišla tato myšlenka poprvé v roce 2016 a její spojení s prestižními běžeckými závody jako je Volskwagen Maraton Praha, Sportisimo 1/2Maraton Praha nebo O2 Pražská štafeta napomáhá pronikání myšlenek projektu do povědomí širší veřejnosti. Běhu se již v minulých dvou ročnících účastnili bývalí i současní vězni, příslušníci Vězeňské služby, pracovníci Probační a mediační služby, státních úřadů i neziskového sektoru. K letošnímu ročníku se připojili i zástupci Ekumenické rady církví a České biskupské konference.

Církve se starají
Církve se o propuštěné vězně na řadě míst republiky starají. Tato péče často navazuje na duchovní doprovázení skrze činnost vězeňských kaplanů a směřuje na usnadnění přechodu do normálního života. Výborným příkladem může být například tým dobrovolníků, který působí ve věznici ve Stráži pod Ralskem a zaměřuje se na práci s vězni před koncem trestu a jejich doprovázení při prvních krocích na svobodě. Tato aktivita získala letos Cenu Ministra spravedlnosti v kategorii Čin roku 2018. Podobných aktivit bychom mohli ale vyjmenovat mnoho.

20 kilometrů Stromovkou
Na pražském Výstavišti bylo v den závodu rušno. Bylo přihlášeno téměř 1000 čtyřčlenných štafet. Kolem stánku projektu běhu se žlutou stužkou – jak jinak než žlutého – se houfovaly přihlášené štafety. Letošní ročník byl rekordní a pro dobrou věc se na start postavilo téměř 600 běžců ve čtyřčlenných štafetách – každý z členů běžel 5 km pražskou Stromovkou. Před samotným startem všichni „stužkaři“ vyslechli pozdrav, povzbuzení a požehnání z úst hlavního kaplana Vězeňské služby ČR Pavla Kočnara a generálního sekretáře Ekumenické rady církví Petra Jan Vinše. Oba dva tvořili polovinu letošní premiérové „církevní“ štafety, kterou doplňoval František Jemelka, tiskový mluvčí České biskupské konference a  Tereza Myslilová, rovněž z ČBK. Celkový čas 1:53:08 sice netrhl žádný sportovní rekord, ale může být důstojným začátkem pěkné tradice do let příštích.

Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR

Komunitní centrum Církve bratrské v Kladně

St, 06/20/2018 - 09:07

Sbor Církve bratrské v Kladně staví nedaleko vlakové zastávky Kladno město Komunitní centrum Církve bratrské v Kladně. Stavba bude hotová k nastěhování na jaře 2019. V novém centru chce kladenský sbor CB pokračovat v pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež, i dospělé a v pořádání duchovních programů včetně pravidelné nedělní bohoslužby. Důležitým aspektem je také péče o potřebné poskytovaná prostřednictvím pomoci, podpory a terapie lidem s vážnějším onemocněním, tělesně postiženým, nebo lidem v krizových situacích.

Rozpočet na stavbu včetně vybavení je 26 miliónů Kč. Stavba je financována za pomoci dobrovolných příspěvků a darů členů a přátel sboru Církve bratrské. Vzhledem k celkové částce je stavba financována prostřednictvím dlouhodobých půjček, které bude třeba postupně splatit. Budeme rádi za Vaší podporu této stavby – dary lze odepsat z daní, lze darovat přímo na účet uvedený v níže přiloženém letáku a brožuře nebo si lze například koupit virtuální cihlu – více informací včetně dalších možností podpory a  stavu financí můžete nalézt na: stavba.cbkladno.cz.

Sbor Církve bratrské je připraven Vám vystavit potvrzení o přijetí daru nebo uzavřít darovací smlouvu, můžete se informovat na webových stránkách Sboru Církve bratrské v Kladně nebo na kladno@cb.cz.

Více informací o stavbě Komunitního centra v Kladně a možnostech, jak satvbu podpořit, naleznete v níže přiloženém létáku a brožuře.

Vedení shromáždění a jejich formální stránka

Čt, 06/14/2018 - 15:45

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 31

(142) Vedením shromáždění je pověřen kazatel nebo jiný k tomu obdarovaný člen staršovstva či sboru. Dbáme biblické zásady, aby se v církvi dělo vše slušně a podle řádu (1K 14,40), a proto volná shromáždění bez vedení pověřenou osobou nekonáme.
(143) Kazatelé nemají předepsán zvláštní bohoslužebný oděv. Pro mimořádné bohoslužebné příležitosti mohou použít běžný liturgický oděv (např. křestní či slavnostní talár) s ohledem na místní kulturu a církevní zvyklosti. Pro kaplanské služby, služby na veřejnosti či v ekumeně může posloužit pastorský kolárek.
(144) Shromáždění se konají v modlitebnách, v kostelích, v pronajatých místnostech, bytech a výjimečně, zejména při křtech ponořením a při svatbách, i ve volné přírodě; evangelizační shromáždění se mohou konat i na ulicích a veřejných prostranstvích.
(145) Modlitebny a kostely Církve bratrské mají být zařizovány účelně, bez nákladné a okázalé výzdoby. V interiérech mohou být použity biblické verše, křesťanské symboly a vkusná výzdoba. Modlitebny nemají působit jako schůzovní místnosti a mají být, pokud možno, důstojným bohoslužebným prostorem. Zejména je třeba dbát na čistotu a pořádek v sálech modliteben, ve vstupních i přilehlých prostorách. Naše modlitebny nejsou sakrálními prostory, v nichž by nebylo možno i hlavní sál víceúčelově využívat. Ve sborech, kde k tomu vznikají dobré příležitosti, nebráníme architektonicky moderně pojatým stavbám modliteben, které svým exteriérem i interiérem oslovují dnešního člověka.
(146) Ke službě u vchodu do shromáždění se určují ti, kteří mají dar dobrého vystupování a navazování kontaktů. Jejich úkolem je vítat příchozí a uvádět je do shromažďovacích prostor. Zvláště hostům je třeba věnovat nevtíravou pozornost a ukázat jim, že jsou ve sboru vítáni. (147) K duchovnímu vzdělávání a z misijních důvodů se konají i menší shromáždění (skupinky) v bytech a domech členů a přátel sboru nebo na jiných příhodných místech. Setkávání v domácích skupinkách nemají kolidovat se shromážděními sboru a má je vést duchovně zkušený bratr či sestra. Pořádají se především z iniciativy některého člena, ale vždy s vědomím staršovstva.

Církve v ČR udělaly další krok ke zkoumání nábožensko-politických střetů v raném novověku

Čt, 06/14/2018 - 09:07

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století uspořádala 22. 5. 2018 kolokvium na téma Náboženský exil v českých zemích v raném novověku. Komise, která je společným projektem Ekumenické rady církví a České biskupské konference, tak činí další krok v procesu zkoumání nábožensko-politických střetů v raném novověku.

Vchází dvojčíslo časopisu Brána na červen a červenec 2018

St, 06/13/2018 - 13:45

V těchto dnech vychází dvojčíslo časopisu BRÁNA s podtitulem HORKÁ TÉMATA - o čem se těžko mluví.

Mezi další zajímavé články patří:

  • Dluhy jsou stigma (Rozhovor s právničkou dluhové poradny Marií Veselou)
  • Za předstíranou zbožnost smrt? (Hovory nad Biblí s Pavlem Hoškem)
  • Kam až zajít s evangeliem? (Diskuze s Ondřejem Vavrečkou a Tomášem Grulichem)

Časopis můžete objednávat nebo k němu získat další informace u distributorů ve sborech Církve bratrské nebo na webu nebo na e-mailu: distribuce.brana@b.cz.

Kontakt na redakci: brana@cb.cz

Náplň shromáždění

Čt, 06/07/2018 - 15:49

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 30

(139) Náplní shromáždění Církve bratrské je uctívání trojjediného Boha, čtení Písma a výklad Božího slova se zvěstováním evangelia, zpěv duchovních písní, modlitby, dále osobní svědectví, požehnání a při vhodných příležitostech, např. v biblických hodinách a v domácích skupinách, také rozhovory nad Písmem a společné sdílení duchovních zkušeností. V rámci bohoslužebného shromáždění se konají křty, slavení svaté večeře Páně, požehnání dětí, svatby i pohřby. Ve shromážděních je dávána příležitost k dobrovolné finanční sbírce ve prospěch plnění poslání sboru. Uctívání a adorace v bohoslužbě (v modlitbách, písních a vyznáních) se stávají povzbuzením k víře a následování Krista v každodenním životě.
(140) Z hlediska liturgického se shromáždění Církve bratrské vyznačují značnou volností. Kázání a svědectví mají být srozumitelná, zaměřená nejen ke vzdělání církve, ale i misijně směrem k hostům. V některých shromážděních má být dána příležitost k modlitbám všem bratřím a sestrám. Zpěv celého shromáždění je důležitou součástí bohoslužby. Kromě společného zpěvu může být přiměřeně zařazena i služba zpěvem a hudbou, případně recitace vhodné poezie nebo dramatické zpracování biblických či ilustračních příběhů. V životě místního sboru se doporučuje zvýraznit hlavní svátky církevního roku.
(141) Podle povahy, obsahu a zaměření zvěsti jsou shromáždění nedělní, evangelizační, shromáždění mládeže, biblické a modlitební hodiny a shromáždění příležitostná, jako jsou sborové dny, svatební, pohřební, instalační a ordinační bohoslužby.

V Novém Sadu se konalo valné shromáždění Konference evropských církví

Čt, 06/07/2018 - 15:30

V srbském Novém Sadu se od 31. května do 6. června 2018 konalo valné shromáždění Konference evropských církví (KEK), jehož tématem byl Ježíšův výrok „Budete mi svědky“ (Skutky 1,8). KEK sdružuje na 120 církví z celé Evropy, jak z EU tak i mimo EU. Církev bratrská členem KEKu není.

Přinášíme Vám níže dvě zprávy ze zahájení valného shromáždění KEKu a také zprávu z volby nového vedení KEKu.

V srbském Novém Sadu začíná valné shromáždění Konference evropských církví

Nový Sad 31. 5. 2018
Nejvyšší orgán Konference evropských církví (KEK) – valné shromáždění – začíná dnes v Novém Sadu v Srbsku. Na valné shromáždění vysílají své delegáty všechny členské církve KEKu, kterých je v současnosti na 120 a pochází z celé Evropy, jak z EU, tak mimo ni. V KEKu jsou zastoupeny mimo římskokatolickou církev všechny hlavní konfesní proudy – pravoslavní, luteráni, reformovaní, anglikáni, metodisté, baptisté, starokatolíci i letniční. Římskokatolická církev spolupracuje s KEKem skrze svou Radu evropských biskupských konferencí.

Generální sekretář KEKu, finský pravoslavný kněz Heikki Huttunen, očekává od nadcházejícího valného shromáždění nový ekumenický impulz. „Být ekumenický dnes na mnoha místech není v módě“, prohlásil před začátkem setkání. Valné shromáždění tak podle jeho slov musí hledat cesty k tomu, „aby byl kladen větší důraz na křesťanskou jednotu a společné svědectví.“

Církve v Evropě jsou podle Huttunena někdy příliš zahleděné samy do sebe a budují si svůj vlastní konfesní profil, namísto toho, aby hledaly možnosti spolupráce napříč konfesními hranicemi.

„Budete mými svědky“

Valné shromáždění KEKu si jako své motto dalo biblický výrok: „Budete mými svědky.“ Volba tohoto motta souvisí se změnou situace církví v Evropě, vysvětluje Huttunen. Církev, které dříve měly většinový charakter, se stále častěji ve společnosti dostávají do pozice minority. Do Evropy přichází řada migrantů, kteří si přináší vlastní vyznání nebo vlastní náboženství, jako je islám. „V této situaci je role křesťanského svědectví mimořádně důležitá,“ uzavírá Huttunen. Toto svědectví se netýká jen spolužití různých konfesí a náboženství, ale musí se dotknout i role církví vůči státu a vůči společnosti jako celku.

Valné shromáždění má v úmyslu přijmout dokument, zabývající se otázky budoucnosti Evropy. Při tom musí být podle Huttunena zohledněny všechny evropské regiony – východní Evropa má například s migrací jinou zkušenost, než západní Evropa, a prožívá ji především jako proces odlivu schopných sil směrem na západ. Jižní Evropa zase byla více než sever zasažena nedávnou ekonomickou krizí. Všechny tyto otázky se musí promítnout do úvah o postavení církví a křesťanského svědectví v Evropské společnosti.

Valné shromáždění se bude konat od 31. května do 6. června. Z českých církví jsou v KEKu zastoupeny: Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Starokatolická církev v ČR, Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku, Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Evangelická církev metodistická.

Ekumenickou radu církví v ČR reprezentuje na valném shromáždění její generální sekretář Petr Jan Vinš.


Konference evropských církví zvolila nové vedení

Nový Sad 5. 6. 2018
V srbském Novém Sadu zasedá valné shromáždění Konference evropských církví. Nejvyšší orgán této ekumenické organizace se schází jednou za 5 let a mezi jeho povinnosti patří i volba předsednictva a Řídícího výboru. V pondělí 4. 6. byl zvolen nový předseda – alsaský evangelický farář Christian Krieger.

Během uzavřeného plenárního zasedání v pondělí 4. června 2018 volilo valné shromáždění Konference evropských církví (KEK) své nové vedení na příštích pět let. Vedoucím orgánem této ekumenické organizace je předseda, dva místopředsedové a 17 dalších členů Řídícího výboru, ke kterým plénum volí ještě 17 náhradníků. Při volbě jsou zohledňovány regionální a konfesní ohledy, aby bylo složení pokud možno vyrovnané. Stanovy požadují, že minimálně 25 % členů musí pocházet z pravoslavných nebo orientálních církví. Při sestavování kandidátky se zároveň berou ohledy i na zastoupení žen, zástupců mládeže a laiků.

Volba předsedy KEKu na letošním valném shromáždění poprvé probíhala přímo plénem již podle nových stanov. Jako kandidáti na předsedu byli svými církvemi navrženi dva uchazeči. Prvním z nich byl Christian Krieger, farář a předseda Sjednocené evangelické církve Alsaska a Lotrinska, předseda Protestantské federace Francie a bývalý člen Řídícího výboru KEKu. Druhým kandidátem na předsednictví pak byl dómský probošt Anders Gadegaard z Dánské národní církve. Oba kandidáti se představili a odpovídali na sadu otázek, připravených zástupci mládeže, které se týkaly záměrů a plánů v případě zvolení. V tajném hlasování následně zvítězil Christian Krieger a po skončení valného shromáždění se tak stane novým předsedou KEKu.

Pro své pětileté předsednictví si Christian Krieger stanovil dva cíle: “Prvním cílem je budovat užší společenství mezi církvemi v Evropě. Chci posílit jejich vzájemný dialog a dát jim více příležitostí k vzájemnému setkávání. Druhým cílem je pak svědectví církví v Evropě a pro Evropu. S tím se pojí i větší angažovanost v sociálních otázkách, ve věcech ekonomické spravedlnosti, ve starosti o migranty a podobně,“ prohlásil ve svém kandidátském projevu.

Kromě předsedy byli zvoleni i dva místopředsedové. Stali se jimi pravoslavný metropolita Cleopas Strongylis, zástupce ekumenického patriarchátu pro Švédsko a celou Skandinávii a anglikánka Gulnar Francis-Dehqani, biskupka Loughboroughu. Mezi 17 zvolenými členy Řídícího výboru se nachází také jeden český zástupce – prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. z Českobratrské církve evangelické, který byl společně nominován všemi šesti českými církvemi v KEKu. Mezi náhradníky byl pak zvolen ThDr. Petr Jan Vinš ze Starokatolické církve v ČR, současný generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR.

Zdroj: Ekumenická rada církví v ČR

INform 2018/05

Po, 06/04/2018 - 09:44

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Brně, květen 2018

Noví vikáři

Rada jednala s bratry Alešem Navrátilem (nyní Brno Královopolská), jako vikář směřuje do sboru Brno – Betanie) a s Tomášem Kolmanem (Opava Elim). Bratři vydali svědectví o své víře i o povolání ke službě. Rada oba dva s radostí přijala do vikariátu.

Vizitační zprávy

Rada přijala vizitační zprávy z Rakovníku (vizitoval Petr Raus), Říčan (vizitovali Roman Toušek a Jan Valeš ml.), České Třebové (vizitoval Tomáš Holubec), Sušice (vizitoval Petr Grulich) a Ostravy-Poruby (vizitoval Jaroslav Pokorný).

Připravované vizitace na II. pololetí 2018

Ostrava (Jaroslav Pokorný); Benátky nad Jizerou (Petr Raus); Náchod (Tomáš Holubec); Praha-Šeberov (Tadeáš Filipek); Ústí nad Labem (Roman Toušek) Horní Krupá (David Novák); Horní Počernice (Bronislav Matulík); Horní Suchá (Tomáš Hurta).

Volba kazatele v Mladé Boleslavi

Po odchodu správce sboru Jakuba Škarvana do Nového Města nad Metují Rada provede na žádost staršovstva Mladé Boleslavi volbu Jiřího Serbuse (dočasně jako druhého kazatele) a v červnu pak jmenuje administrátora sboru.

Slovenská konference

První místopředseda Rady Petr Raus informoval o slovenské konferenci CB, které zvolila novou Radu ve složení: Štefan Evin (předseda), Jan Henžel, Martin Kačur, Juraj Kohut, Milan Mitana, Slavomír Poloha a Rastislav Števko.

Jmenování člena dorostového odboru

Na žádost předsedy Odboru pro dorost Pera Kučery Rada jmenovala dalším členem Odboru pro dorost Josefa Kosteleckého z Ústí nad Labem.

Volba správce a druhého kazatele v Českém Těšíně

Dne 15. dubna byl kazatel Jaroslav Pokorný zvolen za správce Sboru CB v Českém Těšíně a Josef Sliž druhým kazatelem téhož sboru.

Rezignace ředitelky Diakonie CB

Rada vzala na vědomí rezignaci sestry Michaely Veselé, ředitelky Diakonie CB. Rada vyjadřuje sestře vděčnost za její výbornou službu. Správní rada Diakonie nyní řeší obsazení funkce ředitele.

GDPR určení zástupce správce

Rada CB jmenuje jako zástupce správce pro GDPR ředitele kanceláře Rady CB.

Studijní volno Jakuba Škarvana

Rada přijala žádost kazatele Jakuba Škarvana o poskytnutí studijního volna v červnu 2018 na jeden měsíc. Bratr se bude zabývat systematickým studiem Markova evangelia.

Setkání rady se staršovstvem z Brna Kounicovy

V rozhovoru zazněla velká vděčnost za velmi dobrá kázání brněnských kazatelů Jana Asszonyi a Daniele Komrsky. Sbor je však v situaci, kdy správce sboru do dvou let ukončí svou službu, takže nyní brněnské staršovstvo hledá nového kazatele. Dále bylo s povděkem sděleno, že Kounicova má dost lidí, kteří jsou ochotni pracovat s dětmi v besídce i tradičně v dorostu, slabinou je v současné době mládež. I nadále se rozvíjí služba pro seniory a sbor se dlouhodobě věnuje lidem z ulice. Ve sboru se objevila skupina Číňanů, kterým se sbor snaží pomáhat.
Velké téma je modernizace modlitebny. Před nedávnem byly vyhotoveny dvě studie, na kterých se ale sbor ani staršovstvo nesjednotily, byla proto zadána třetí studie. Kounicova, jako celá Církev bratrská, řeší problematiku biblického vyučování. Staršovstvo připravuje dotazník pro členy sboru, aby se vyjádřili, jak by si přáli oblast biblického vyučování realizovat a v jakém čase.
Velká část diskuze se týkala skutečnosti, že sbor v současnosti nemá mládež. S tím souvisí i otázka budoucnosti sboru. Vzhledem k tomu, že se nedaří zachytit mladé lidi, kteří občas přijdou, řešila Rada se staršovstvem problematiku sborů, jejichž historie sahá sto i více let do minulosti. Diskutovalo se o zbourání „starých model“ (na způsob Mojžíšova hada) a o odvaze k radikálnímu kroku, dále o vyhlížení zázračného probuzení z Ducha svatého, ale také o „přirozeném“ stárnutí, nemocech sboru a smrti. Padl návrh připravit pracovní konferenci pro „staré“ sbory, kde by mohly vzájemně sdílet své zkušenosti a společně se snažit najít řešení, jak přispět k revitalizaci.
Rada ocenila otevřenost a užitečnost diskuze a vyjádřila vděčnost za přijetí i za brněnskou pohostinnost.

Přpravil: Bronislav Matulík

Bohoslužebná shromáždění

Po, 05/28/2018 - 15:57

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 29

(138) Jádrem sborového života v Církvi bratrské jsou bohoslužebná shromáždění. Církev, která vychází ke službě společnosti, se musí také společně shromažďovat k obnově sil a k čerpání dalšího vedení a moudrosti z Božího slova. V bohoslužebných shromážděních se zvěstuje Boží slovo především kázáním a službou svátostmi. Na toto Boží oslovení církev odpovídá vzýváním a chválením Pána v modlitbách a písních a osobním svědectvím víry. Shromáždění sboru jsou tedy místem společenství s Bohem a církví a příležitostí k čerpání ze společenství církve (1J 1,3). Shromáždění jsou otevřena pro veřejnost a hosté jsou v nich vítáni.

Stanovisko Odboru Rady CB pro vzdělávání k pornografii

Čt, 05/24/2018 - 10:59

Přinášíme vám oficiální stanovisko Odboru pro vzdělávání Rady Církve k bratrské s názvem Pornografie: rizika, nebezpečí, východika. Autory dokumentu jsou David Novák, Pavel Raus a David Beňa. Dokument naleznete níže v příloze tohoto článku nebo na webových stránkách Odboru pro vzdělávání Rady Církve k bratrské.

Soutěživost a křesťan

St, 05/23/2018 - 08:31

Slovo soutěž v Písmu snad nikde nenajdeme, tedy alespoň já jsem je nikde v Písmu nenašel. Ale soutěživost provázela lidstvo od samého počátku. Každému člověku byla dána do vínku touha jedinečnosti a vyniknutí. A tam, kde je tato touha přítomna, tam je přítomno i srovnávání se s druhými…..

Noc kostelů 2018 nabídne koncerty, prohlídky i programy pro děti

Po, 05/21/2018 - 12:08

Srdečně vás zveme na 10. Noc kostelů, která se bude konat tento pátek 25. května 2018 v přibližně 1500 kostelech a modlitebnách v České republice. Organizátoři nabídnou nejširší veřejnosti komentované prohlídky, koncerty, zajímavá setkání, přednášky, programy pro děti a další zajímavé akce a události.

Predátoři plní Ducha (ale jakého???)

Pá, 05/18/2018 - 23:24

Jsou v mnoha (nikoli ve všech) sborech… jsou tvrdí, mají jasné postoje, dokáží se ozvat, většinou dobře znají řád a rádi s ním operují, jsou v opozici proti vedení sboru, jsou znepokojení, jak je veden sbor a někdy i celá denominace.

Ekumenická vigilie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Pá, 05/18/2018 - 23:10

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference Vás zve na tradiční ekumenickou vigilii (noční bdění při modlitbách),

Církevní zřízení a řád

St, 05/16/2018 - 13:46

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 28

(127) Žádné z obvyklých církevních zřízení nepovažujeme za výhradně biblicky zdůvodněné. Církevní zřízení mohou dobře sloužit, jestliže v jejich organizačních formách působí Duch svatý. Bez Ducha svatého je naopak i nejlepší zřízení prázdné.
(128) Po uplynutí více než 135 let života Církve bratrské (založena 1880) vděčně zjišťujeme, že se kongregačně-presbyterní zřízení osvědčilo a v mnohém vyhovuje.
(129) Kongregační zřízení se vyznačuje zásadou, že církev je shromážděním lidí, které povolává Kristus a kteří se zavázali k zodpovědnému životu s ním i spolu navzájem. Každý místní sbor může dosahovat co nejvyššího stupně víry, lásky a darů Ducha svatého, a tedy má právo sám rozhodovat o věcech duchovních i ostatních. Kongregační systém se často a nesprávně označuje za demokratický. Správnější, byť mírně idealistické je označení christokratický.
(130) Presbyterní zřízení se vyznačuje zásadou, že vzkříšený Kristus je jedinou hlavou církve. On vládne svému lidu svým Slovem a Duchem. Místní církev je spravována staršovstvem, které je voleno členským shromážděním.
(131) V našem kongregačně-presbyterním zřízení je sbor spravován kazatelem a staršovstvem. Vrcholným orgánem sboru je shromáždění všech členů sboru.
(132) Volbou staršovstva členské shromáždění uznává, že Bůh těmto starším udělil dary a schopnosti učit a vést jeho církev na zemi.
(133) K vzájemné podpoře víry a společenství Božího lidu a zároveň k rozvíjení služby Pánu Bohu se jednotlivé sbory sdružují do svazku Církve bratrské. V tomto svazku se navzájem zavazují podle Písma k určitým společným zásadám víry, k právům a povinnostem.
(134) Na úrovni svazku Církve bratrské je analogií členského shromáždění sboru konference kazatelů a volených zástupců sborů. Analogií staršovstva sboru je pro církev Rada Církve bratrské.
(135) Na základě návrhu staršovstva je kazatel volen členským shromážděním sboru a do služby je uveden Radou Církve bratrské.
(136) Církev si svým životem vytváří i určité zvyklosti a řády. Stará Jednota bratří znala jejich cenu. Byly to výchovné pokyny k zbožnému a posvěcenému životu pro různé cílové skupiny v církvi: pro jednotlivce, pro hospodáře, pro svobodné lidi ap. Křesťan by měl mít stále na zřeteli, že v následování Ježíše Krista je také určitý řád života. V Korintě bylo silné duchovní proudění, ale apoštol Pavel viděl i potřebu řádu (1K 14,40). Pokud církev pro některé oblasti života a služby řády vypracuje, nepovažuje je za rovné autoritě Písma svatého. Každý člen církve by měl znát, co od něho Bůh žádá a co mu zaslibuje. Řády nemají Ducha spoutávat, ale mají napomáhat jeho svobodnému působení. To je možné jen tam, kde je křesťan ochoten svého Pána poslušně a bez výhrad následovat (Ř 8,2).
(137) Také i tam, kde Duch svatý silně vane, jsou Slovo Boží a řád hrází lidské libovůli. Duchovní probuzení si nejednou tvoří i nové formy a řečiště. Vztah mezi vnitřním obsahem a vnější formou v církvi ale nemůže být libovolný, vždy vytváří určité napětí. Obsahová vnitřní náplň potřebuje vhodné vyjádření ve formách, které neodporují Písmu a berou zřetel na historický kontext a danou kulturu.

30 dní modliteb za svět islámu

St, 05/16/2018 - 12:31

Srdečně vás zveme k připojení se k celosvětové modlitební inciativě 30 dní modliteb za svět islámu, která probíhá od 15. května do 14. června 2018. Modlitební iniciativu a příručku, jenž obsahuje informace o vybraných muslimských zemích, národnostních skupinách, modlitební náměty i další zajímavé informace, připravuje celosvětové modlitební hnutí 30 Days of Prayer. Modlitební příručku v českém jazyce naleznete v níže uvedené příloze.

Lípy století

Út, 05/15/2018 - 09:59

Zveme sbory Církve bratrské k zapojení se do projektu Lípy století, který se bude konat u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky.

Společnost Nový život 2000 – PrimeNet, spolek České studny a další křesťanské organizace připravily mediální kampaň s názvem Staleté kořeny, která má za cíl ukázat duchovní kořeny našeho národa a vyvolat diskuzi nad naší národní identitou. V rámci této kampaně postupně vznikne sto krátkých videí, které ukazují čtyři základní „české“ hodnoty: víru, pravdu, svobodu a důstojnost. To jsou kořeny našeho národního stromu. Tato videa můžete shlédnout na webových stránkách www.staletekoreny.cz nebo na Facebooku či YouTube pod názvem Staleté kořeny.

Vyvrcholení oslav bude vysazování lip století. V Neděli 28. 10. 2018 církev ve sto městech či vesnicích ve spolupráci s vedením měst uspořádá výroční slavnostní shromáždění. Může to být v rámci nedělní bohoslužby, nebo odpolední speciální shromáždění, na které se pozvou významné osobnosti daného města a připraví s nimi slavnost.

Není podmínkou využít všechny složky projektu. Je samozřejmě na každém sboru nebo jednotlivci, co z nabízených možností využije.

Více informací o projektu naleznete na www.stalekoreny.cz a také v níže uvedené příloze.

Společný list ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

Ne, 05/13/2018 - 11:29

ekumenická verze (ke které se připojuje i Církev bratrská)

Drazí bratři a sestry, v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života (a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel.) Díky tomu křesťanská evropská kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního chování: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst. I z hlediska těchto společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.

Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.

projednáno Radou Církve bratrské

Stránky