Přihlášení

Biblická hesla pro rok 2022

 

Sbor:

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.
Jan 14:21  

Staršovstvo:

Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.
Izajáš 65:24

Besídka:

Proto praví toto Panovník Hospodin: „Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.“
Izajáš 28:16 

Mládež:

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
Jan 15:7 

Dorost:

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
Jan 20:21 

K klub:

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Nahum 1:7 

Pěvecký sbor:

Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.
Židům 13:14 - 15 

Pěvecká skupinka:

Hospodin je Bůh zástupů, jménem Hospodin je připomínán. Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha.
Ozeáš 12:6 - 7 

Modlitební skupinka u Šuláků:

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.
Izajáš 54:10 

YMCA:

Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a  neodvrhuje! Nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, nařízení a práva, která přikázal našim otcům.
1 Královská 8:57 - 58  

Netolice:

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
Galatským 3:28 - 29 

Vodňany:

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Jan 1:11 - 12  

Kategorie obsahu: