Přihlášení

Biblická hesla pro rok 2023

 

Sbor:

Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.“
Izajáš 48:17 

Staršovstvo:

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal,
je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.
Jan 10:27 - 30

Besídka:

I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.
Žalm 138:7

Dorost:

Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.
Kazatel 3:10 - 12 

K klub:

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Matouš 6:33 

K klub Vodňany:

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
Židům 13:20 - 21  

Zpěváci:

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
2 Korintským 9:8 

Modlitební skupinka u Šuláků:

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
Deuteronomium 31:8 

YMCA:

I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.
Žalm 138:71  

Netolice:

Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky.
Lukáš 6:22 - 23 

Vodňany:

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.
Římanům 10:12 - 13  

Kategorie obsahu: