ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 1


Genesis 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Genesis 1:2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

Genesis 1:3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

Genesis 1:4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Genesis 1:5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Genesis 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"

Genesis 1:7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

Genesis 1:8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

Genesis 1:9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.

Genesis 1:10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.

Genesis 1:11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.

Genesis 1:12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.

Genesis 1:13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.

Genesis 1:14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.

Genesis 1:15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

Genesis 1:16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

Genesis 1:17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,

Genesis 1:18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

Genesis 1:19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

Genesis 1:20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"

Genesis 1:21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.

Genesis 1:22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."

Genesis 1:23 Byl večer a bylo jitro, den pátý.

Genesis 1:24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.

Genesis 1:25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

Genesis 1:26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

Genesis 1:27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Genesis 1:28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

Genesis 1:29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

Genesis 1:30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.

Genesis 1:31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]