ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 10


Genesis 10:1 Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové.

Genesis 10:2 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.

Genesis 10:3 Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma.

Genesis 10:4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.

Genesis 10:5 Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.

Genesis 10:6 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.

Genesis 10:7 Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.

Genesis 10:8 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.

Genesis 10:9 Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.

Genesis 10:10 Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru.

Genesis 10:11 Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive - i Rechobót-ír a Kelach

Genesis 10:12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem - to je to veliké město.

Genesis 10:13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany

Genesis 10:14 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vyšli Pelištejci - a Kaftórce.

Genesis 10:15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,

Genesis 10:16 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce

Genesis 10:17 i Chivejce, Arkejce a Síňana,

Genesis 10:18 Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily.

Genesis 10:19 Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše.

Genesis 10:20 To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.

Genesis 10:21 Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové.

Genesis 10:22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram.

Genesis 10:23 Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš.

Genesis 10:24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

Genesis 10:25 Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění ), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán.

Genesis 10:26 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,

Genesis 10:27 Hadórama a Úzala a Diklu,

Genesis 10:28 Óbala a Abímaela a Šebu,

Genesis 10:29 Ofíra a Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.

Genesis 10:30 Jejich sídliště bylo od Méši směrem k Sefáru, hoře na východě.

Genesis 10:31 To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pronárody v různých zemích.

Genesis 10:32 To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]