ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 11


Genesis 11:1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech.

Genesis 11:2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.

Genesis 11:3 Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.

Genesis 11:4 Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."

Genesis 11:5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.

Genesis 11:6 Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.

Genesis 11:7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli."

Genesis 11:8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.

Genesis 11:9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Genesis 11:10 Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě.

Genesis 11:11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.

Genesis 11:12 Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha.

Genesis 11:13 Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.

Genesis 11:14 Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera.

Genesis 11:15 Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.

Genesis 11:16 Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega.

Genesis 11:17 Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.

Genesis 11:18 Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa.

Genesis 11:19 Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.

Genesis 11:20 Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga.

Genesis 11:21 Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.

Genesis 11:22 Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora.

Genesis 11:23 Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.

Genesis 11:24 Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha.

Genesis 11:25 Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.

Genesis 11:26 Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana.

Genesis 11:27 Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota.

Genesis 11:28 Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru.

Genesis 11:29 Abram a Náchor si vzali ženy: Žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky.

Genesis 11:30 Sáraj však byla neplodná, neměla dítě.

Genesis 11:31 I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam.

Genesis 11:32 Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]