ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 29


Genesis 29:1 Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do země synů Východu.

Genesis 29:2 Pojednou spatřil v poli studni, u níž odpočívala tři stáda ovcí. Z té studně napájeli stáda. Na jejím otvoru byl veliký kámen.

Genesis 29:3 Když přihnali všechna stáda, odvalovali kámen z otvoru studně a napájeli ovce; potom zase kámen přivalili zpět na otvor studně.

Genesis 29:4 I řekl jim Jákob: "Bratří, odkud jste?" Odvětili: "Jsme z Cháranu."

Genesis 29:5 Otázal se jich: "Znáte Lábana, syna Náchorova?" Řekli: "Známe."

Genesis 29:6 Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" Odpověděli: "Dobře. Však tady přichází jeho dcera Ráchel s ovcemi."

Genesis 29:7 Tu řekl: "Ještě je jasný den, není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte pást."

Genesis 29:8 Odpověděli: "Nemůžeme, dokud nebudou sehnána všechna stáda; pak odvalíme kámen z otvoru studně a napojíme ovce."

Genesis 29:9 Když ještě s nimi rozmlouval, přišla Ráchel s ovcemi svého otce; byla totiž pastýřka.

Genesis 29:10 Jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky, a jeho ovce, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studně a napojil ovce Lábana, bratra své matky.

Genesis 29:11 Jákob pak Ráchel políbil a hlasitě zaplakal.

Genesis 29:12 Oznámil jí, že je synovec jejího otce a syn Rebeky. Běžela to povědět svému otci.

Genesis 29:13 Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, běžel mu vstříc, objal ho, políbil a uvedl do svého domu. A on vypravoval Lábanovi všechno, co se přihodilo.

Genesis 29:14 Lában mu řekl: "Ty jsi má krev a mé tělo!" Pobyl tedy u něho celý měsíc.

Genesis 29:15 Potom řekl Lában Jákobovi: "Což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný? Pověz mi, jaká má být tvá mzda."

Genesis 29:16 Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel.

Genesis 29:17 Lea měla mírné oči, Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření.

Genesis 29:18 Jákob si Ráchel zamiloval; proto řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel."

Genesis 29:19 Lában souhlasil: "Lépe, když ji dám tobě než někomu jinému; zůstaň u mne."

Genesis 29:20 Jákob tedy sloužil za Ráchel sedm let; bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval.

Genesis 29:21 Potom řekl Jákob Lábanovi: "Dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula. Toužím po ní."

Genesis 29:22 Lában shromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody.

Genesis 29:23 Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi, a on k ní vešel.

Genesis 29:24 Za služebnici své dceři Leji dal Lában otrokyni Zilpu.

Genesis 29:25 Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lábanovi: "Cos mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě oklamal?"

Genesis 29:26 Lában odvětil: "U nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená.

Genesis 29:27 Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne odsloužíš v dalších sedmi letech."

Genesis 29:28 Jákob tak učinil a zůstal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel.

Genesis 29:29 Za služebnici dal své dceři Ráchel otrokyni Bilhu.

Genesis 29:30 I vešel Jákob také k Ráchel a miloval ji více než Leu, a sloužil u něho ještě dalších sedm let.

Genesis 29:31 Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná.

Genesis 29:32 Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenovala ho Rúben (to je Hleďte-syn); řekla totiž: "Hospodin viděl mé pokoření; nyní mě už bude můj muž milovat."

Genesis 29:33 Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: "Hospodin uslyšel, že nejsem milována, a dal mi také tohoto." Pojmenovala ho tedy Šimeón (to je Vyslyš-Bůh)

Genesis 29:34 A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla: "Tentokrát se už můj muž přidruží ke mně, poněvadž jsem mu porodila tři syny." Proto se jmenuje Lévi (to je Přidružitel).

Genesis 29:35 A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla: "Zase mohu vzdávat chválu Hospodinu." Proto ho pojmenovala Juda (to je Ten, který vzdává chválu). A přestala rodit.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]