ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 5


Genesis 5:1 Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.

Genesis 5:2 Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).

Genesis 5:3 Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.

Genesis 5:4 Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:5 Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel.

Genesis 5:6 Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše.

Genesis 5:7 Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:8 Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel.

Genesis 5:9 Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana.

Genesis 5:10 Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:11 Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel.

Genesis 5:12 Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela.

Genesis 5:13 Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:14 Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel.

Genesis 5:15 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda.

Genesis 5:16 Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:17 Všech dnů Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel.

Genesis 5:18 Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha.

Genesis 5:19 Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:20 Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel.

Genesis 5:21 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metúšelacha.

Genesis 5:22 A chodil Henoch s Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:23 Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let.

Genesis 5:24 I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.

Genesis 5:25 Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metúšelach Lámecha.

Genesis 5:26 Po zplození Lámecha žil Metúšelach sedm set osmdesát dvě léta a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:27 Všech dnů Metúšelachových bylo devět set šedesát devět let, a umřel.

Genesis 5:28 Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna.

Genesis 5:29 Dal mu jméno Noe (to je Odpočinutí). Řekl: "Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem."

Genesis 5:30 Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a zplodil syny a dcery.

Genesis 5:31 Všech dnů Lámechových bylo sedm set sedmdesát sedm let, a umřel.

Genesis 5:32 Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]