ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 9


Genesis 9:1 Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi.

Genesis 9:2 Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou.

Genesis 9:3 Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno.

Genesis 9:4 Jen maso oživené krví nesmíte jíst.

Genesis 9:5 A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.

Genesis 9:6 Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.

Genesis 9:7 Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní."

Genesis 9:8 Bůh řekl Noemu a jeho synům:

Genesis 9:9 "Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem

Genesis 9:10 i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře.

Genesis 9:11 Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi."

Genesis 9:12 Dále Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků:

Genesis 9:13 Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

Genesis 9:14 Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,

Genesis 9:15 rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.

Genesis 9:16 Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi."

Genesis 9:17 Řekl pak Bůh Noemu: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi."

Genesis 9:18 Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet; Chám je otec Kenaanův.

Genesis 9:19 Tito tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila celá země.

Genesis 9:20 I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici.

Genesis 9:21 Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.

Genesis 9:22 Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím.

Genesis 9:23 Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili.

Genesis 9:24 Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn,

Genesis 9:25 řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!"

Genesis 9:26 Dále řekl: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem!

Genesis 9:27 Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!"

Genesis 9:28 Po potopě žil Noe tři sta padesát let.

Genesis 9:29 Všech dnů Noeho bylo devět set padesát let, a umřel.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]