ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE


[Gn] [Ex] [Lv] [Nu] [Dt] [Joz] [Sd] [Rt] [1S] [2S] [1Kr] [2Kr] [1Pa] [2Pa] [Ezd] [Neh] [Est] [Jb] [Ž] [] [Kaz] [Pís] [Iz] [Jr] [Pl] [Ez] [Da] [Oz] [Jl] [Am] [Abd] [Jon] [Mi] [Na] [Abk] [Sf] [Ag] [Za] [Mal]
[Mt] [Mk] [L] [J] [Sk] [Ř] [1K] [2K] [Ga] [Ef] [Fp] [Ko] [1Te] [2Te] [1Tm] [2Tm] [Tt] [Fm] [Žd] [Jk] [1Pt] [2Pt] [1J] [2J] [3J] [Ju] [Zj]
        Bible obsahuje Boží úmysly, postavení člověka, cestu spásy, záhubu hříšníků, blaženost věřících. Její učení je svaté, její nařízení závazná, její příběhy jsou pravdivé a její rozhodnutí neměnná. Číst ji je moudré, uvěřit jí znamená být v bezpečí a konání podle ní je svaté. Má světlo, které vede, pokrm, který sytí a potěšení, které tě rozveselí.
Je to mapa cestovatele, opora poutníka, kompas letce, meč bojovníka a smlouva křesťana. V ní je obnoven ráj, nebe je otevřeno a brána pekla odhalena.
Kristus je její svrchovaná osoba, naše blaho je její záměr a Boží sláva je její cíl.
Má plnit naši mysl, vládnout naším srdcem a vést naše kroky. Čti ji pomalu, často a žádostivě. Je to zdroj bohatství, ráj slávy a proud potěšení. Je ti dána pro tvoji záchranu, bude otevřena při soudu a je platná navždy. Je spojena s nejvyšší odpovědností, odmění největší námahu a odsoudí všechny, kdo se posmívají jejímu posvátnému obsahu.
(z THE GIDEONS INTERNATIONAL)