ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Izajáš 2


Izajáš 2:1 Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův.

Izajáš 2:2 I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody.

Izajáš 2:3 Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.

Izajáš 2:4 On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.

Izajáš 2:5 Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!

Izajáš 2:6 Odmrštil jsi svůj lid, Jákobův dům, protože jsou plni východního pohanství, věští z mraků jako Pelištejci, s dětmi cizáků si podávají ruce.

Izajáš 2:7 Jeho země je plná stříbra a zlata, jeho poklady jsou nepřeberné, jeho země je plná koní a jeho vozům není konce.

Izajáš 2:8 Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.

Izajáš 2:9 Člověk se hrbí, muž se ponižuje, a ty jim nepromineš.

Izajáš 2:10 Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností!

Izajáš 2:11 Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

Izajáš 2:12 Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší - to bude sníženo -,

Izajáš 2:13 na všechny cedry Libanónu, vysoké a vznosné, na všechny bášanské duby,

Izajáš 2:14 na všechny vysoké hory a na všechny pahorky vyvýšené,

Izajáš 2:15 na každou vypínající se věž a na každou strmou hradbu,

Izajáš 2:16 na všechny zámořské lodě i na veškerou okázalost.

Izajáš 2:17 Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

Izajáš 2:18 Bůžkové nadobro vymizejí.

Izajáš 2:19 Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

Izajáš 2:20 V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl.

Izajáš 2:21 Zaleze do skalních rozsedlin a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

Izajáš 2:22 Přestaňte už s člověkem, který nemá než dech svého chřípí. Jakoupak má cenu?


[INDEX] [IZAJÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]