ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Izajáš 3


Izajáš 3:1 Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru, všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody,

Izajáš 3:2 bohatýra i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce,

Izajáš 3:3 velitele i vznešeného, rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače.

Izajáš 3:4 Za velitele dám jim chlapce, vládnout jim budou výrostkové.

Izajáš 3:5 V lidu bude popohánět jeden druhého, druh druha, chlapec zaútočí na starého, bezectný na váženého.

Izajáš 3:6 Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne: "Máš plášť, buď naším náčelníkem! Měj si tyto rozvaliny v moci."

Izajáš 3:7 On se však v onen den ohradí: "Nebudu ranhojičem, nemám doma ani chléb ani plášť. Nečiňte mě náčelníkem lidu!"

Izajáš 3:8 Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo; jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě.

Izajáš 3:9 Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu.

Izajáš 3:10 Řekněte: "Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků."

Izajáš 3:11 Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.

Izajáš 3:12 A můj lid - pacholata jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování.

Izajáš 3:13 Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy.

Izajáš 3:14 Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoži jeho: "Spásali jste vinici, máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného.

Izajáš 3:15 Jak to, že deptáte můj lid a drtíte tvář utištěných?" je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.

Izajáš 3:16 I řekl Hospodin: "Dcery sijónské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, svůdně hledí, cupitavě chodí, na nohou jim chřestí nákotníky."

Izajáš 3:17 Panovník proto zachvátí témě dcer sijónských prašivinou, Hospodin obnaží jejich spánky.

Izajáš 3:18 V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky,

Izajáš 3:19 náušnice, náramky a závojíčky,

Izajáš 3:20 čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety,

Izajáš 3:21 prsteny a nosní kroužky,

Izajáš 3:22 slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky,

Izajáš 3:23 zrcátka i košilky, turbany a řízy.

Izajáš 3:24 A stane se, že bude namísto balzámu hnis a místo pásu smyčka, místo pracných účesů lysina, místo skvostného roucha žíněný pás a vypálené znamení na místě krásy.

Izajáš 3:25 Tvoji muži, Sijóne, padnou mečem a bohatýři v boji.

Izajáš 3:26 Rmoutit se a truchlit budou brány Sijónu; o vše připravený bude sedět na zemi.


[INDEX] [IZAJÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]