ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Izajáš 32


Izajáš 32:1 Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva.

Izajáš 32:2 Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.

Izajáš 32:3 Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.

Izajáš 32:4 Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně.

Izajáš 32:5 Bloud už nebude zván šlechetný, potměšilci nebude se říkat velkomyslný.

Izajáš 32:6 Vždyť bloud mluví bludy a jeho srdce páchá ničemnosti, dopouští se rouhání a scestně mluví proti Hospodinu. Hladovou duši nechává lačnou a žíznícímu neposkytne nápoj.

Izajáš 32:7 Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné, jen k mrzkostem radí, chce zničit utištěné klamnými slovy, když se ubožák dovolává práva.

Izajáš 32:8 Šlechetný však dává ušlechtilé rady a v ušlechtilém jednání setrvává.

Izajáš 32:9 Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas! Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu!

Izajáš 32:10 Do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné, neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví.

Izajáš 32:11 Děste se, vy sebejisté, chvějte se, vy bezstarostné, vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte.

Izajáš 32:12 Bijí se v prsa, naříkají pro skvělá pole, pro úrodný vinný kmen,

Izajáš 32:13 pro roli mého lidu, jež vydává trní a bodláčí, ano i pro domy plné veselí v rozjařeném městě.

Izajáš 32:14 Neboť palác zchátrá, hluk města ustane. Návrší se strážnou věží budou navěky jeskyněmi, budou obveselením divokých oslů a pastvinou stád.

Izajáš 32:15 Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.

Izajáš 32:16 I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost.

Izajáš 32:17 Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

Izajáš 32:18 Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku,

Izajáš 32:19 i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se zemí.

Izajáš 32:20 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou a necháte volně běhat býka a osla.


[INDEX] [IZAJÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]