Bůh je trojjediný - Otec, Syn a Duch svatý

Věříme v jednoho Boha (5M 6,4), který se v dějinách spásy zjevil jako Otec, Syn a Duch svatý (1K 8,6; Žd 1,8; Sk 5,3n; Žd 1,3). Tyto tři osoby téže podstaty tvoří dokonalou jednotu, nelze je od sebe oddělit ani navzájem ztotožnit (1M 1,26; Mt 28,19; 3,16–17).

Věříme, že Bůh už v dějinách Izraele povolával a shromažďoval svůj lid. Ježíš Kristus na tomto světě ustanovil lid Nové smlouvy (1K 11,25) a buduje jej mezi všemi národy jako svou církev (Mt 16,18). Proto je výsadou všech věřících vyjádřit svou příslušnost k církvi vstupem do svazku s některou její větví (Sk 2,41). Tím veřejně vyznávají svou víru (Ř 10,9n), přijímají svátosti křtu a svaté Večeře Páně (Mt 28,19; Mk 16,16) spolu s darem bratrského společenství, ve kterém se vzájemně povzbuzují, napomínají (Sk 2,42; Žd 10,24n), slouží si (Ef 4,15–16) a podřizují se jak pověřeným správcům (Žd 13,17), tak jedni druhým (Ef 5,21n).