Ježíš Kristus

Věříme, že Ježíš Kristus, Boží Syn, se svým narozením stal pravým člověkem (J 1,14; 1Tm 2,5; Žd 2,14). Svou zástupnou smrtí na kříži na sebe vzal naše hříchy, a tím nás smířil s Bohem (Ko 1,20–22). Svým vzkříšením a nanebevstoupením zvítězil nad všemi mocnostmi zla a stal se Pánem celého světa a hlavou církve (Ef 1,20–22; Mk 16,19; Fp 2,9–11)

Věříme, že všichni, kteří v Krista uvěří a vyznávají a opouštějí své hříchy, přijímají od Boha ospravedlnění a jistotu spásy (Ř 5,1n). Děje se tak pouhou vírou v Ježíše Krista (Ga 3,26), bez vlastních zásluh (Ga 2,16). Jiným způsobem dosáhnout spásy nelze (Sk 4,12)