Toto vše udělal Ježíš pro tebe

Přišel jsem… kvůli Tvému hříchu

„Jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden“ Římanům 3:10

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ Římanům 3:23

„Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.“ 1 Timoteovi 1:15

 

Zemřel jsem… abych zaplatil za Tvůj hřích

„Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Izajáš 53:5

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.“ Římanům 5:8-9

„V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů“ Koloským 1:14

Vstal jsem… abys byl navždy spasen

„Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“ Židům 7:25

„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ Jan 10:27-28

„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.“ 1 Janův 5:11

Musíš činit pokání… uznat svou vinu, přiznat, že pro svou záchranu nemůžeš udělat nic, ani to nejmenší, a že potřebuješ Ježíše Krista

„Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.“ Lukáš 13:3

„Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.“ Izajáš 55:7-8

„On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování“ Titovi 3:5

„Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.“ Římanům 4:5

Musíš věřit… vložit celou svou víru do Ježíše Krista, že On Tě zachrání

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3:16

„Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.“ Římanům 4:20-21

„Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.“ Římanům 3:26

„Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.“ Římanům 3:28

Jak ses rozhodl?

Moje rozhodnutí je věřit Ježíši jako svému Spasiteli

  • „Kdo v něho věří, není souzen.“ Jan 3:18a
  • „Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení“ Římanům 10:10
  • „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen“ Římanům 10:13

Rozhoduji se odmítnout Ježíše a jít dál svou vlastní cestou

  • „Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ Jan 3:18b
  • „A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“ Zjevení Janovo 20:15

Rozhodl ses věřit Ježíši jako svému Spasiteli?

Pokud ano, můžeš Jej nyní v modlitbě požádat, aby Ti odpustil Tvoje viny a stal se Pánem Tvého života. Není důležité, jaká volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Tvoje vyznání může vypadat třeba takto:

Pane Ježíši Kriste, já vím, že jsem vinen a že nemám nic, čím bych si zasloužil Tvoje odpuštění. Prosím Tě Pane, abys mi odpustil mé viny.

Děkuji Ti, že jsi za mě dal svůj život. Děkuji Ti, že jsi zemřel na kříži za moje viny. Věřím, že jsi vstal z mrtvých a chceš mě zachránit.

Ježíši, otvírám Ti nyní dveře svého srdce a přijímám Tě jako svého Zachránce a Pána svého života. Děkuji Ti Bože, že jsi mi odpustil a že jsi mě přijal.

Amen.

Vyjadřují tato slova touhu Tvého srdce?

Pokud ano, pokud skutečně lituješ, že jsi doposud žil bez Boha, můžeš se tak nyní modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do Tvého života…