Verše pro rok 2019

Verš pro sbor:

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
Jan 14,12

Verš pro staršovstvo:

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá.
Lukáš 11,10

Verš pro hospodaření:

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
1. Korintským 16,13-14

Verš pro mládež:

Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Matouš 28,20

Verš pro dorost:

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost.
2. Petrova 3,9

Verš pro besídku:

Dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání.
Římanům 2,4

Verš pro domácí skupinky:

Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.
2. Samuelova 22,4

Verš pro chválicí skupinku:

Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho!
Žalm 22,24

Verš pro modlitební skupinku před shromážděním:

Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já Hospodin jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím.
Izajáš 41,17

Verš pro Dominikovy výlety:

Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.
Jan 11,25-26

Verš pro Expedici Apalucha:

Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji.
2. Mojžíšova 31,12