Verše pro rok 2020

Verš pro sbor:

Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Žalm 67,2

Verš pro staršovstvo:

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
Žalm 121,2-3

Verš pro hospodaření:

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.
Jan 4,24

Verš pro mládež:

Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása.
Žalm 68,20

Verš pro dorost:

Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.
Žalm 30,3

Verš pro besídku:

Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci.
Žalm 69,33

Verš pro biblickou skupinku:

Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné.
Žalm 136,23

Verš pro chválicí skupinku:

Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
Žalm 31,25

Verš pro modlitební skupinku před shromážděním:

Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.
Žalm 71,18

Verš pro Dominikovy výlety:

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.
Žalm 29,11

Verš pro novoroční půst:

Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši.
Žalm 31,8