• Dopis bratra Václava Siváka

  „V Kristu nám Bůh dává pokoj pro naše srdce i svědomí.“

  Milé sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu,
  dovolte mi v pokoře Vás srdečně oslovit skrze těchto několik následujících vět, abych Vás tak s radostí a s vděčností našemu Stvořiteli ubezpečil, že na Vás neustále myslím stejně, jak jste zřejmě i Vy mysleli na mně na modlitbách ve chvílích, kdy se nade mnou skláněla ruka chirurgova a dotýkala se mého srdce. Mohu Vás ubezpečit že i v této chvíli jsem si byl vědom síly modliteb a zaslíbení, že i v okamžicích, kdy je člověk zcela mimo dosah svých bližních, sboru, lidí kteří jej mají rádi, že je to Bůh, který nám dává pokoj převyšující všeliký rozum lidský. Tento pokoj v Pánu Ježíši Kristu nás zbavuje strachu a beznaděje z budoucnosti, který pramení ze situace, kterou procházíme. Člověk stojí na rozhraní života a věčnosti a musí si položit otázku, co bude potom, i po desítkách let víry, zda mne při jme Bůh takového jaký jsem, v případě‚ že selže ruka člověka, nebo pozornost ostatních aktérů operace. A tehdy Vám zbývá jen modlitba, to vnitřní propojení lidské bytosti s Bohem, který je Tvůrcem Všehomíra i naším Spasitelem. A tehdy již není člověk sám, pociťuje to vnitřní propojení se Stvořitelem, kterému se bezvýhradně odevzdává do jeho rukou.

  A tu pociťujete, že k Vám vstupuje do srdce i do svědomí v Kristu Boží pokoj, který potřebujete k tornu, aby jste případně mohli i pokojně odejít z tohoto světa s ujištěním, že Vás Bůh přijme, ne za Vaše zásluhy‚ ne za velikost Vaší víry, ale proto, že je to Bůh milosrdný, láskyplný a miluje každou lidskou bytost, která si uvědomuje svou hříšnost, ale zároveň i touhu vrátit se do Boží náruče, kterou člověk ve své neposlušnosti opustil.
  A tak Vám přeji mnoho krásných chvil ve shromáždění, lásku jedněch k druhým a radost ze života, který Vám daroval náš Stvořitel. abychom jej skrze tento život ctili‚ chválili a byli živými svědky evangelia, na této zemi.
  Nechť Bůh zůstává s Vámi a dává Vám pokoj v Kristu do srdce i do svědomí.

  Váš bratr v Kristu
  Václav

  Ostrava 21.1l.2003

Comments are closed.