• Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2010

  31. 12. 2009 na silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2010.

  Sbor   Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.
  Matouš 12,35
  Staršovstvo   Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
  Lukáš 9,23
  Stanice: Bohumín Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.
  Matouš 12,35
    Frenštát p.R. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno.
  Lukáš 6,37
    Loučky n.O. Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
  Galaským 6,2
    Poruba  
    Suchdol n.O. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
  Efezským. 4,7
  Besídka   Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
  Jan 5,24
  Dorost   Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.
  List Jakubův 3,13
  Mládež   Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
  Efezským 4,32
  Klub seniorů   … jak je psáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.
  1.Korintským 2,9
  ELIM   Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody.
  List Jakubův 2:12
  Zpěváci    
  Doprovodná skupina   Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
  2.Korintským 5,17
  Maminec   Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
  List Judův 1, 20-21
  Vězeňská služba v Ostravě br. Jan Kočnar Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
  Efezským 6,13

  Hesla z roku 2009.

  Hesla z roku 2008.

  Hesla z roku 2007.

  Hesla z roku 2006.

  Hesla z roku 2005.

  Hesla z roku 2004.