• Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2011

  31. 12. 2010 na silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2011.

  Sbor   Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit.
  5.Mojžíšova 32,36
  Staršovstvo   Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
  Římanům 12, 10
  Stanice: Bohumín Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
  Žalm 145, 17
    Frenštát p.R. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
  1. Samuelova 2, 2
    Loučky n.O. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?
  Job 2, 10
    Suchdol n.O. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
  Efezským. 4,7
  Besídka   Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo.
  Přísloví 8,13
  Dorost   Neoplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte.
  1. List Petrův 3, 9
  Mládež   Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
  Skutky 10, 34-35
  Klub seniorů   Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
  Žalm 105, 4
  ELIM  
  Zpěváci    
  Doprovodná skupina   Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi povolán.
  1.Timoteova 6, 12
  Maminec   Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
  Lukáš 21, 28
  Vězeňská služba v Ostravě br. Jan Kočnar Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
  2. List Korintským 13, 11

  Hesla z roku 2010.

  Hesla z roku 2009.

  Hesla z roku 2008.

  Hesla z roku 2007.

  Hesla z roku 2006.

  Hesla z roku 2005.

  Hesla z roku 2004.

Dva komentářeso far.

 1. […] Církev bratrská v Ostravě Hospodin svůj lid obhájí,bude mít se svými služebníky soucit.5.Mojžíšova 32,36 […]