• Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2015

  31. 12. 2014 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2015.

  Sbor Lidé, v každý čas v Něho doufejte, vylévejte před Ním své srdce!
  Bůh je naše útočiště.
  Žalm 62,9
  Staršovstvo Dotazujte se na vůli Hospodinovu a Jeho moc, Jeho tvář hledejte ustavičně.
  1.Par. 16, 11
  Malá besídka Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, Obdařím ho slávou.
  Žalm 51,15
  Střední besídka Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na svojí rozumnost nespoléhej.
  Přísloví 3,5
  Velká besídka Neboj se, Já jsem první i poslední, ten živý, byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků.
  Zjevení 1,17-18
  Dorost Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
  Římanům 15, 2
  Mládež Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme.
  Židům 11, 1
  Klub seniorů Neboj se, Já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
  Izajáš 43, 1
  Doprovodná sk. /
  zpěváci
  Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
  Lukáš 12, 34
  KOPR Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
  Přísloví 21, 2
  Vězenská služba Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k Tobě pozvedám svou duši.
  Žalm 143, 5
  Objevujeme křesťanství Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho.
  Žalm 10, 17
  Tensing Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh, Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.
  Izajáš 48, 17

  Hesla z roku 2014.

  Hesla z roku 2013.

  Hesla z roku 2012.

  Hesla z roku 2011.

  Hesla z roku 2010.

  Hesla z roku 2009.

  Hesla z roku 2008.

  Hesla z roku 2007.

  Hesla z roku 2006.

  Hesla z roku 2005.

  Hesla z roku 2004.

Comments are closed.