• Láska

  Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, tíhněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12:9-10

  O bratrské lásce, snášenlivosti a svornosti se ve světě mnoho mluví. Často slyšíme mluvit o bratrské a vzájemné lásce i lidi, kteří v Boha nevěří! My víme, že je možná jen tam, kde jsou a společně žijí děti živého Boha – Otce. Věřící lidé patří do velké Boží rodiny. Žijeme v ní z Boží milosti a z Jeho lásky smíme brát lásku ke všem svým bratřím a sestrám. A tak, jak se má pěstovat rodinný život, tak se musí opatrovat a kultivovat život každého křesťanského sboru. Není samozřejmé, když členové křesťanského sboru žijí ve vzájemném pokoji a ve snášenlivosti. Je totiž snadnější milovat svého bližního, kterého neznám tolik jako toho, se kterým se stýkám často. Není snadné, ale je možné snášet bratra, kterého velice dobře znám, i se všemi s jeho chybami, které často opakuje a které mnohdy – třeba nevědomky – zraňují. Skrze slova apoštola Pavla nás náš nebeský Otec vybízí: „A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Efezským 4:30-32 

  V uctivosti máme jeden druhého předcházet. Tak to bývá v církvi a ve sborech všude tam, kde vládne pokorná, poddajná, skromná, trpělivá, bratrská a sesterská láska. Láska umí ochotně sloužit stejně, tak jak to dělal i Pán Ježíš, náš Otec a Učitel, když nás učil umývat učedníkům – bližním, nohy – ne hlavy. Pán Ježíš v uctivosti předešel své učedníky. Opásal se, umyl jim nohy a přesto zůstal i nadále jejich Mistrem. Jeho čest tím vůbec neutrpěla. Učme se tomu od Něho i my. Ke svědectví křesťana patří i to, jak se ve sboru navzájem snášíme, jak si dokážeme odpouštět a mít se rádi.

  Opět si připomeňme slova apoštola Pavla, kterému tak mnoho ležel na srdci příkladný osobní i sborový život věřících:

  „Proto vás já … prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. … jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Efezským 4:1- 7

   

  Bela Asszonyi

Comments are closed.