KATEGORIE: Kázání

Kázání

 • Advent 2017

  20. 12. 2017 | Kázání

  Vstoupili jsme do období Adventu – očekávání, na jehož konci si budeme připomínat první příchod Božího syna na naší zem. Blíží se svátky, od kterých očekáváme radost, pokoj a klid. Tak to vlastně čteme i na mnoha místech: „Vánoce – svátky míru a pokoje“.

  O Vánocích si většinou připomínáme stále tytéž události z Bible a to, co s příchodem Pána Ježíše souvisí. A přece o každých Vánocích klademe důraz na něco jiného. Také podle toho, co námi hýbe nebo co nás znepokojuje třeba ve společnosti, ve které žijeme. A to vše z pohledu události, která se stala na začátku našeho letopočtu … . Nakonec nám vždycky zůstane ta jediná jistota, která je neměnná: Bůh zůstává stále stejný, jako i Boží Syn zůstává stejným Spasitelem (zachráncem) světa, který se narodil v Betlémě za okolností nám všem známým a přesto podivuhodným způsobem. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Advent 2017
 • K adventu

  12. 12. 2017 | Kázání

  Mílí přátelé, bratři a sestry,

    jsou před námi šedivé dny, kdy se stále více stmívá, slunce ztrácí svou sílu a většinou jej ani nevidíme pro husté mlhy. Přicházející chlad se snaží vplížit i do našich domácností. Nemám tohle období příliš rád. Jakoby s usínáním přírody přichází i na člověka únava, vyčerpanost, všelijaké chmury. Na druhou stranu si myslím, že z určitého úhlu pohledu jsme na tom mnohem lépe, než generace před námi. Nejsme někde ve středověku, někde na celou zimu zapadlí sněhem a bez elektřiny, tepla ve svých domovech dosáhneme celkem snadno otočením termostatu a na sehnání obživy máme dostupných obchodů až běda. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem K adventu
 • Apoštolské učení

  25. 3. 2015 | Kázání

  Tento oddíl (Skutky 2 – viz. níže) nám dává nahlédnout do prvního křesťanského sboru, který vznikl po letnicích. Jeho členové byli židé a tzv. prozelyté (ti, kdo jsou obráceni na židovskou víru). Už na první pohled je patrné, že všichni byli jednotní – drželi v každé záležitosti pohromadě. Všechno měli společné, o všechno se dělili. Nikdo nepovažoval nic jen za své. Nejvíce ale vyniká skutečnost, že „vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“. Čtyři velmi důležité věci, které jsou i dnes znamením zdravého života církve. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Apoštolské učení
 • Byť se mi dostalo

  25. 2. 2015 | Kázání

  Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi. Žalm 23,4

  Dvacátý třetí Žalm se stal útěchou mnoha lidem po celé tváři země. „Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi;“ (I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. EP, I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi. B21) To jsou slova, kterými byli povzbuzeni mnozí lidé, kteří nastoupili do posledního úseku a hodiny svého života. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Byť se mi dostalo
 • O zázracích

  15. 1. 2015 | Kázání

  Milé seniorky a milí senioři,

  srdečně vás zdravím zase po delší době. Letos jsme s manželkou nebyli s vámi ani na podzimním pobytu v Malenovicích. Vešly nám do toho do toho všelijaké rodinné povinnosti, i když to byly vesměs příjemné věci, např. svatba našeho vnuka v Praze. To chápete, že jsme si jako babička a dědeček nemohli u toho scházet.

  Měl jsem dnes v úmyslu povědět něco o zázracích. V Písmu svatém máme popsáno řadu zázraků, i když je pravda, že Bible není jenom o zázracích. Myslím, že největším zázrakem, o kterém čteme v Bibli je oběť Pána Ježíše Krista, Božího Syna na kříži na Golgotě, a to za nás hříšníky. Kdykoliv se podívám na kříž a vzpomenu si na oběť PJK nemohu jinak než mu zato děkovat. Že za takového hříšníka jako jsem já Pán Ježíš, svatý Boží Syn, obětoval svůj život, abych i já , ale i my všichni měli naději Boží slávy. To je zázrak nad všechny zázraky. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O zázracích
 • … a já vám dám odpočinout

  28. 12. 2014 | Kázání

  V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ Mt 11,25-30

   „ ..že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.“

  Ježíš volá všechny. Slyšet mohou a slyší skutečně jenom ale ti, kteří jsou „maličcí“. Kteří nejsou „sami v sobě“ moudří a rozumní. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem … a já vám dám odpočinout
 • Proč ???

  22. 12. 2014 | Kázání

  Do mozaiky vánočních událostí bezesporu patří zpráva o „mudrcích od východu“. Tito moudří mužové nám mohou být v mnohém vzorem. Dnes bych se spolu s vámi zamyslel nad jednou základní skutečností našeho lidského života, která nás provází od útlého dětství až do konce života. Jsou to naše otázky – vlastně – umění upřímně ptát se… . „ … hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se“ Ptali se, kde je ten právě narozený král Židů“.

   Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
   „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
    Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
    svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
    Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
    `A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda,
  který bude pastýřem mého lidu, Izraele.´“ Matouš 2,1-6

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč ???
 • Sváteční slovo o vděčnosti

  12. 12. 2014 | Kázání

  Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
  Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103:1-2

  Před časem jsem šel po ulici a potkal jsem svou bývalou spolupracovníci z doby, kdy jsem ještě nebyl kazatelem

  a kdy jsem pracoval jako stavební inženýr a vodohospodář . Ptala se, jak se mám. Odpověděl jsem, že velmi dobře, že jsem takový spokojený důchodce. Podivila se a říkala mi, že jsem už asi poslední člověk v tom městě, který je spokojený a daří se mu dobře. Já si nemohu pomoci, ale jsem skutečně velmi vděčný za všechno. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sváteční slovo o vděčnosti
 • Přijď království Tvé

  25. 11. 2014 | Kázání

  Jako křesťané se modlíme slovy, která nás učí Pán Ježíš: … „přijď království Tvé…“ Jak tomu rozumíme? Copak Boží království není, neexistuje? Mnohé z toho, co prožíváme a vidíme kolem sebe a ve světě nás skutečně může naplňovat přesvědčením, že Boží království je jen mýtus.

  V evangeliích na mnoha místech čteme o Božím království. P.Ježíš v podobenstvích, aby to lépe vysvětlil sděluje svým posluchačům co mají chápat pod pojmem „království Boží“.

    Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6:10 (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijď království Tvé
 • Chvála seniorského věku

  13. 11. 2014 | Kázání

  Seniorský věk, ve kterém se mnozí právě nacházíme, se také někdy poeticky nazývá „podzimem života“. Musím se nejdříve vyznat z toho, že podzim, a teď myslím na roční období, je mým oblíbeným ročním obdobím. Zamiloval jsem si podzim v době, kdy jsem jako mladý inženýr nastoupil na stavbu přehrady na řece Morávce v Beskydách, kterou opodál vidíme. Zima na stavbě bývala dlouhá a trochu drsná, jaro zase bylo plné čtvachtanic, které znásobovaly desítky aut brázdících rozbahněnou zem. V létě auta a těžké stroje vířily prach a já sám velmi těžce snáším vedro. Tím více jsem měl rád podzim. Beskydské svahy Slavíče nebo Travného zářily na podzim nádhernými zlatými barvami listnatých stromů. A já jsem si uvědomoval, že žádný mistr štětce by nedovedl takovou nádheru namalovat. Kromě toho podzim má také období, kterému říkáme babí léto, kdy paprsky slunce ještě příjemně hřejí, tak trochu člověka šimrají, ale už nepálí. Proto podzim miluji a zvláště zde v Beskydech. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chvála seniorského věku