Hesla CB Ostrava na rok 2004

Sbor   Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou a buď milostiv tobě.
4. Mojžíšova 6,25
Staršovstvo   U Boha všecko možné jest.
Marek 10,27
Stanice: Bohumín "Nebojte se a neděste se … ! Hospodin bude s vámi."
2.Par 20,17
  Frenštát p.R. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.                                                                Žalm 34,2
  Frýdek Místek On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.            Tit 2,14
  Loučky n.O. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
1.Jan 4,21
  Poruba "Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina." 
2.Par 30,18-19
  Suchdol n.O. Budete požehnáním, až vás zachráním.                             Zachariáš 8,13
Besídka   Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1.Jan 3,18
Dorost   Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu.
Ef 5,8-9
Mládež   Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi. Žalm 104,9
  tělocvična Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
Žalm 24,5
Klub seniorů   Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.                                                                                 Žalm 98,1
ELIM   On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
 1.Petr 2,24
Pěvecký sbor   Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 
1. Petr 5,5
KLIK
a KNIHKUPECTVÍ
 

Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.
Žalm 138,3