Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2005

Sbor   Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím.
Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne...
Jeremiáš 9,22-23
Staršovstvo   Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.
Izajáš 30,19
Stanice: Bohumín "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
Exodus 15,26
  Frenštát p.R. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Žalm 91,4
  Frýdek Místek Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil."
Genesis 28,15
  Loučky n.O. "Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně."
Žalm 48,15
  Poruba Kdybych rozdal všecko své jmění a vydal své tělo, abych byl upálen, ale neměl lásky, nic mi to neprospívá
1 Korintským 13,3
  Suchdol n.O. Ale až se ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
Kol 3,4
Besídka   Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Žalm 37,5
Dorost   Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
2 Korintským 1,3-4
Mládež   „Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!"
2 Paralipomenon 15,7
  tělocvična „Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!"
2 Paralipomenon 15,7
Klub seniorů   Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.
Žalmy 97,10
ELIM   Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná, budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.
Lukáš 6,35
Pěvecký sbor   Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
Římanům 5,8
MAMINEC  

Neboj se, vždyť já jsem s tebou; nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem Bůh tvůj.
Izaiáš 41,10  

Hesla z roku 2004.