Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2007

Sbor   Nebo ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění, ke všem kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.
Žalm 86,5
Staršovstvo  

Věrný je ten, jenž vás povolal; on to také učiní.
1.Tesalonickým 5,24

Stanice: Bohumín I řekl Pán: Já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá.
Lukáš 22,32
  Frenštát p.R. Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův.
Galatským 6,2
  Loučky n.O.

Budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží.
Jan 11,40

  Poruba Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mne budeš oslavovat.
Žalm 50,15
  Suchdol n.O. Od každého, kdo mnoho dostal, bude se také mnoho vyžadovat, a komu se svěřilo, od toho se bude tím víc požadovat.
Lukáš 12,48
Besídka  

Bůh vyvolil to, co je u světa pošetilé, aby zahanbil moudré, a co jest u světa slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil, co je silné.
1.Korintským 1,27

Dorost

Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho.
Žalm 103,2

Mládež

Zpívejte Hospodinu píseň novou, nebo jest divné věci učinil.
Žalm 98,1

Klub seniorů

Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.
Jan 14,1

ELIM  

Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6-7

Zpěváci  

Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh všeliké útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
2. Korintským 1,3-4

Maminec

Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
Žalm 147,3

Vězeňská služba v Ostravě br. Jan Kočnar Bůh pošle anděla svého před tebou.
1. Mojžíšova 24,7

Hesla z roku 2006.

Hesla z roku 2005.

Hesla z roku 2004.