Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2008

Sbor

 

Jdi nyní, zvěď, jak se mají bratři tvoji.
1. Mojžíšova 37,14

Staršovstvo

 

Víte, že vaše práce není v Pánu marná.
1. Korintským 15,58

Stanice:

Bohumín

Cožkoli zaslíbil, mocen jest i učiniti.
Římanům 4,21

 

Frenštát p.R.

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
2. Petrova 3,9

 

Loučky n.O.

Ať nebývá mezi vámi kořene plodícího jed a hořkost.
5. Mojžíšova 29,18

 

Poruba

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.
Žalm 50,15

 

Suchdol n.O.

K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha.
5. Mojžíšova 4,2

Besídka

 

Viděl jsi, kterak nesl tebe Hospodin Bůh tvůj, jako nosí člověk syna svého.
5.Mojžíšova 1,31

Dorost

 

Kdybych rozdal všecko jmění a vydal své tělo, abych byl upálen, ale neměl lásky, nic mi to neprospívá.
1. Korintským 13,3

Mládež

 

Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mne budeš oslavovat. 
Žalm 50,15

Klub seniorů

 

Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne.
Jeremiáš 9,22-23

ELIM

 

Každý kdož vzývá jméno Páně, bude spasen.
Římanům 10,13

Zpěváci

 

Ježíš řekl učedníkům: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“
Matouš 28,18-19

Maminec

 

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
Lukáš 12,35

Vězeňská služba v Ostravě

br. Jan Kočnar

Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích.
5.Mojžíšova 33,27

Hesla z roku 2007.

Hesla z roku 2006.

Hesla z roku 2005.

Hesla z roku 2004.