Oznámení

Obrázek uživatele Honza

BOHOSLUŽBY OBNOVENY

Tyršova ulice 15, Písek, dne 16.5.2020

Milí přátelé,
přiblížila se doba, kdy se zase budeme moci setkávat na bohoslužbách v naší modlitebně.
Podle nařízení vlády se můžeme shromažďovat zatím v počtu menším než sto lidí, každý musí
mít roušku a mezi námi musí být dodrženy dvoumetrové odstupy. Bude třeba dbát i dalších
zvýšených hygienických pravidel.
Vyslechneme Boží slovo, zazpíváme písně a budeme se společně modlit. Před ani po
skončení shromáždění se nebude možné zdržovat uvnitř budovy ani před budovou.
Naše první sborové setkání bude v neděli 24. května 2020, a to v obvyklém čase, v 9,30 hod.
Bohoslužby zatím proběhnou bez předškolních a školou povinných dětí do 9. třídy ZŠ.
Rodičům děkujeme za pochopení.
V neděli 7. června pak proběhne kratší členské shromáždění v omezeném režimu. Prosíme
členy, aby se kvůli usnášeníschopnosti zúčastnili. Večeři Páně v červnu slavit nebudeme.
Středeční biblické hodiny zůstávají zatím beze změny přes ZOOM. Zájemci o online biblickou
hodinu od 19 hodin, ať se hlásí u kazatele sboru.
Věříme, že se již brzy budeme moci sejít všichni a bez omezení.
Pán Bůh ať je s vámi, chrání vás, potěšuje a žehná vám.

Za staršovstvo sboru
Ondřej Kyml v. r.