Statistika návštěvnosti  Domovská str.  Správce webu


Odkazy

K á z á n í   Sboru Církve bratrské v Praze 2    z   r o k u   2 0 1 2

Heslo roku
2012

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A jestliže
byste co
prosili ve
jménu mém,
toť učiním,
aby oslaven
byl Otec
v Synu.

Jan 14:13Nahrávky
kázání

30.12. MP3

25.12. MP3

23.12. MP3

09.12. MP3

02.12. MP3

25.11. MP3

18.11. MP3

11.11. MP3

04.11. MP3

28.10. MP3

21.10. MP3

07.10. MP3

30.09. MP3

16.09. MP3

01.07. MP3

17.06. MP3

10.06. MP3

03.06. MP3

27.05. MP3

06.05. MP3

29.04. MP3

22.04. MP3

15.04. MP3

08.04. MP3

06.04. MP3

25.03. MP3

18.03. MP3

11.03. MP3

04.03. MP3

26.02. MP3

19.02. MP3

12.02. MP3


Nahrávky
bohoslužeb

05.02. MP3

29.01. MP3

22.01. MP3

15.01. MP3

08.01. MP3

01.01. MP3Součástí zvukového záznamu bohoslužeb jsou kromě kázání i chvály a slovíčka pro děti. V letních měsících tomu bývá jinak.

31.12.
      Dobrota, spravedlnost, pravda.
"Žijte, jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda" Podívejme se na pořadí těchto tří slov: První není pravda. Pravda je až poslední. Nechtějme, aby v našem životě byla první pravda. Ten, kdo musí mít vždycky na prvním místě pravdu je sobec a diktátor. Totalitní režim musí mít vždy na prvním místě pravdu, ale ne Bůh, jehož Syn prostě JE PRAVDA. Ten, kdo pravda je, to znamená, kdo má pravdu v kostech, v podstatě své bytosti, kdo z pravdy žije, ten ji nepotřebuje mít na prvním místě. (kázal P.Mošner)
           Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ
            Klíčová fráze kázání: Silvestrovské heslo.
            Biblický text: Ef 5:9

30.12.
      Má budoucnost.
Mé časy, můj kalendář je ve Tvých rukou. Ty jsi Stvořitel nebe i země. Ty, který jsi povolal Abrahama na cestu za svým slibem a učinil jsi jej v jeho stáří otcem mnohých národů, Ty, který poslední měníš v první a první v poslední už od Jákobova vyvolení, Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta, Ty, kterýs dal Izraeli zemi a vyhnal před jeho tváří pronárody silnější, než byl on, Ty, kterýs mi vydal do rukou Goliáše a všechnu sílu Pelištejců, Ty jsi můj Bůh... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Ty jsi můj Bůh.
            Biblický text: Ž 31:15-16a
Kázání (MP3) Má budoucnost.
Chvály (MP3)  1.Zář vesmíru. 2.Můj králi, má spáso. 3.Ty jsi jediný Bůh. 4.Kdopak je nám nejdražší.
Slovíčko (MP3) Ztracený a vrácený podmořský fotoaparát. (Libor M.) Oznámení-Ohlášky


25.12.
      Pastýři.
(kázal Bronislav Kaleta)
            Klíčová fráze kázání: Přišli k jeslím.
            Biblický text: L 2:1-20
Kázání (MP3) Pastýři.
Chvály (MP3)  1.Lid, který chodí v temnotách. 2.Nebe je můj trůn. 3.Marie má dítě, zpívej. 4.Tichá noc. 5.Ding dong. 6.Tam v jeslích na slámě. 7.Když svět. 8.Puerna. 9.Narodil se Kristus Pán.
Slovíčko (MP3) Zastávka, která nebyla v jízdním řádu. (Pavel M.) Oznámení-Ohlášky


23.12.
      Anděl.
Kdy nás naposledy uklidnil nějaký ten andělský hlas? Kdy jsme naposledy díky zjevení Božího posla změnili na věc svůj názor tak jako Josef, porozuměli situaci, pochopili, jak na to a vzali věci správně do rukou? Dneska, když si nevíme rady, otevřeme strýčka Googla, nebo zavoláme známým. To není špatně, ale většinou nám s jednou naší otázkou na začátku vyvstane 10 nových na konci. Zatímco, když vysvětluje Boží anděl, je to vždy vysvětlení, které zodpoví i ty nevyslovené otázky. Zahrnuje i obavy skryté a přání tajná... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Andělský pokoj.
            Biblický text: Mt 1:18-24
Kázání (MP3) Anděl.
Svědectví (MP3) (Věra M.) 
Chvály (MP3)  1. Pojďme díky vzdávat 2. Haleluja, chvalte Pána 3. Všichni žízniví, pojďte k vodám 4. Nikdy nekončící milost 5. Doba se nám dopředu moc nepohnula 6. Krásné je znát jméno Ježíš 7. Lid, který chodí v temnotách
Slovíčko (MP3) Jak vzniká válka. (Štěpán W.) Oznámení-Ohlášky


9.12.
      Neboj se, vždyť jsi nalezla u Boha milost.
"Slova, která prorokoval prorok Izaiáš před více, než 2,5 tisíci lety nejsou jen o narození Mesiáše, jsou to slova radosti i do dnů našich, do dnů současných. Vysvobození a následná radost není jen proto, že se narodí v městečku Betlémě dítě, ale proto, že toto dítě vysvobodí člověka ze tmy. A nejen, že vysvobodilo v roce nula, ale vysvobozuje i v roce 2012. A nejen Židy, ale všechny národy. A nejen lid tmavé pleti, ale i bělochy, i chudé i bohaté, i opuštěné, i nemocné i zdravé, i muže i ženy, i děti i starce. I ty, kterým se všechno daří, i ty, které provází jeden nezdar za druhým. Lidi plné elánu a nadšení, i ty, kteří si myslí, že už nemají pro co žít. Proč? Protože jsi ty i já našel milost u Boha-stvořitele vesmíru... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Najít u Boha milost.
            Biblický text: Iz 9:1-5
Kázání (MP3) Neboj se, vždyť jsi nalezla u Boha milost.
Adventní koncert pořádaný sborovou diakonií. (MP3) 
Chvály (MP3)  1.Lid, který chodí v temnotách. 2.Tvé světlo, Pane. 3.Je psáno, mám tě rád. 4.Když lid můj.
Slovíčko (MP3) Narození dítěte. (Verča J.) Oznámení-Ohlášky


2.12.
      Světlo světa - Kniha života - Příchod Syna člověka (1.neděle adventní)
... a proto tolik záleží na tom, kdo tu knihu našeho života otevře. Kdo z ní bude Bohu předčítat. Jak bude interpretovat náš život před svatým Bohem. Otevře ji Satan? Ten dávný žalobce, který dnem i nocí žaluje na všechno stvoření? To on bude Bohu číst o nás? To by byl náš definitivní konec. Jenže Janovi, jako i nám je dáno, abychom slyšeli svědectví jednoho ze starců: "Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou" ... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Kdo je světlo světa? Kdo otevře Knihu života?
            Biblický text: Zj 5:1-5
Kázání (MP3) Světlo světa - Kniha života - Příchod Syna člověka.
Písně sboru KVAS (MP3)
Pozvání na vernisáž: "ZÁZRAKY PODZIMU" (MP3)
Slovíčko (MP3) Světlo. (Bohoušek Ch.)  Oznámení-Ohlášky


25.11.
      Život je změna.
(kázal Tomáš Uher)
            Klíčová fráze kázání: Zacheus.
            Biblický text: L 19:1-10
Kázání (MP3) Život je změna.
Chvály (MP3)  1.Ten, kdo našel Tebe. 2.Přemýšlím nad obětí Tvou Ježíši. 3.Mou cestu v rukou máš. 4.Ať Tvá živá voda. 5.Někdo mě vede za ruku.
Slovíčko (MP3) (Boho)Služba. (Jana S.) Oznámení-Ohlášky


18.11.
      Eliáš obnovuje pobořený oltář.
"Má-li v církvi ale i v našem osobním životě začít něco opravdu nového a požehnaného, nedá se to zařídit tak, že se bez dlouhých řečí začne znovu. Na zelené louce. Chce-li člověk začít nový život, musí se vrátit tam, kde udělal chybu. Je třeba se přiznat ke své minulosti. Napravit, co bylo zničeno." Eliáš chce zdůraznit: "NOVÉ ZAČÍNÁ OBNOVOU STARÉHO." Proto se církev stále znovu vrací k Písmu. Proto se máme vyznávat ze svých hříchů. Proto si máme připomínat svůj křestní slib. Proto by si manželé měli připomínat manželskou smlouvu. Proto si má národ připomínat svou historii a nedělat za ni tlustou čáru. Proto jsou ovšem návraty tak těžké, Znamená to přiznat se k tomu, nač bychom rádi zapomněli a co jsme možná už opravdu zapomněli... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Člověk smí a má ve svém díle počítat s Boží pomocí.
            Biblický text: 1Kr 18:30-39
Kázání (MP3) Eliáš obnovuje pobořený oltář..
Chvály (MP3)  1.Buď požehnané Tvé svaté jméno. 2.Jen Tobě patří chvála. 3.Jen Ty jsi hoden velebení a chválení. 4.Vyvyšuju Tebe, Pane.
Slovíčko (MP3) Myška a kocour. (Mirek V.) Oznámení-Ohlášky


11.11.
      Eliášův humor.
Když se posmívají mocní a bohatí, je to hřích. Když se však smějí pronásledovaní a bezbranní - je to čin víry a naděje. Je to evangelium, které dodává sílu zoufalým a poníženým. Humor a vtip bývá často to poslední, co zbývá. Ale právě jím se člověk zbavuje svého strachu a beznaděje. Kdo se dovede navzdory trápení a úzkostem, které prožívá, zasmát tomu, co jej drtí a souží, ten se již nikdy nebude tolik bát. Někdy stačí pár veselých a trefných slov a člověk, který už sebe odepsal, se znovu nadechne a začne bojovat... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Humorem se člověk zbavuje svého strachu a beznaděje.
            Biblický text: 1Kr 18:25-29
Kázání (MP3) Eliášův humor.
Chvály (MP3)  1.Tvé světlo Pane. 2.Přebýval v nebi. 3.Ty jsi útočiště mé. 4.Znáš mě víc než tisíc let.
Slovíčko (MP3) Se zavřenýma očima mezi nevidomými. (Pavel M.) Oznámení-Ohlášky


4.11.
      Večer chval.

Chvály (MP3)  1.Pokoj tvůj jak řeka. 2.Vyvyšuju tebe Pane nad tímto dnem. 3.Je jeden hlas, co měl by znít. 4.Sešli jsme se dnes na tomto místě. 5.Pojď, teď je ten čas jej chválit. 6.Přebýval v nebi s anděli svými. 7.Otevři mé srdce víc, ó Pane. 8.Zář vesmíru. 9.(Angl.) 10.Můj veliký Bože chválu zpívám svou. 11.Predo mnou je kríž a za mnou svet. 12.Toto praví Hospodin. 13.Pojďte ke mně všichni. 14.Dík, že nemusím žít jak dřív. 15.Si mojou skrýšou.


4.11.
      Eliášova výzva.
Copak se dá kulhat na dvě strany? Je to charakteristika toho, co se děje, když muž chce sloužit dvěma pánům nebo chodit se dvěma děvčaty. Nikdy nemůže milovat obě stejně. Ve skutečnosti dává vždycky jedné přednost, tak jako když se chromý při chůzi víc opírá o zdravou nohu a tu druhou jen přisunuje. Jenže nemocný člověk kulhá buď napravo, nebo nalevo. Je jasné, které noze dává přednost a která ho bolí. Když člověk kulhá na jednu stranu, není to ještě tak hrozné. Ví, o kterou nohu se může opřít. Kterou má zdravou a kterou nemocnou. Ale co s člověkem, který kulhá na obě strany?! Jednou napravo, podruhé nalevo. To přece žádný nemocný nedělá. Leda že by to kulhání předstíral! Ledaže by lhal a každé dívce tvrdil to samé. Že má jen ji a s tou druhou se právě rozchází. A podobně tomu bylo s vírou Izraele a občas i s naší vírou. Člověk si rád falešně namlouvá, že zvládne a stihne všechno. Milovat Boha i svět... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Jak dlouho budete poskakovat a kulhat na obě strany?
            Biblický text: 1Kr 18:21
Kázání (MP3) Eliášova výzva.
Písně sboru KVAS (MP3)
Slovíčko (MP3) O králíčkovi, myšce a křečkovi aneb Jak si hledat přátele a jak přítelem být. (Anežka K.)   Oznámení-Ohlášky


28.10.
      Eliáš, král Achab a Obadjáš.
Když člověk hledá Boha, když se zkouší modlit, když po dlouhé době otevře bibli nebo se vydá v neděli do kostela - nenajde většinou to, co si představoval. Najde však něco jiného. Uvědomí si, že svůj problém musí řešit jinak. Od základu... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Hledej !
            Biblický text: 1Kr 18:1-18
Kázání (MP3): Eliáš, král Achab a Obadjáš.
Chvály (MP3)  1.Otevřete brány hradeb kamených. 2.Úžasný Bůh vesmíru vládce. 3.Lid, který chodí v temnotách. 4.Tvé světlo Pane zahání temnotu. 5.Můj veliký Bože.
Slovíčko (MP3) Zapři sám sebe. Přemoci se. Poprat se sám se sebou. (Alena Š.) Oznámení-Ohlášky


21.10.
      Eliáš a zoufalá vdova.
Zatímco dnes Pánu Bohu děkujeme a všechno je nám jasné, zítra můžeme být celí zoufalí, klečet na kolenou a nerozumět vůbec ničemu. Naše víra se v takových chvílích musí pokaždé narodit znovu! Postupně procházíme stále novými zkouškami a nikdo z nás předem neví, co to s ním udělá. Mnozí z nás se naučili děkovat Bohu za jeho každodenní dary. Ale dokážeme v tom pokračovat, kdyby nějaké nepochopitelné neštěstí zasáhlo nás nebo naše nejbližší? Víra je víc než setrvačnost a zvyk. Víru člověk ztrácí a znovu nalézá. Jsou chvíle, kdy si musíme svou důvěru k Bohu doslova vybojovat. A to ne jednou ale mnohokrát... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Naše víra se v těžkých situacích musí pokaždé narodit znovu!
            Biblický text: 1 Kr 17:17-24
Kázání (MP3): Eliáš a zoufalá vdova.
Chvály (MP3)  1.Bůh je síla má. 2.Znáš mě víc než tisíc let. 3.Ty jsi jediný Bůh. 4.Ty dáváš ustálému sílu. 5.Bože, ty jsi můj Bůh.
Oznámení-Ohlášky


14.10.
      Eliáš u vdovy v Sareptě sidónské.
Teprve když se člověk něčeho vzdá, pozná, jak může být život krásný a nádherný. Každý den máme před sebou tuto alternativu. Každý den volíme mezi sobectvím a radostí. Mezi rezignací a nadějí. Mezi hněvem a odpuštěním. Mezi svou vlastní hrdostí a Boží pomocí. Mezi smrtí a životem... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Když se člověk o něco dělí, s úžasem poznává, že mu to neschází a že má víc, než si myslel.
            Biblický text: 1 Kr 17:1-16
Oznámení-Ohlášky


7.10.
      Eliáš u potoka Keritu.
Zápas za pravdu se neděje vždycky jen v ruchu dění ale i v samotě. Nejen na veřejnosti ale i ve ztišení. Boj za Boží svatost a slávu je třeba vézt také v ústraní, v tichosti a na modlitbách. Když se Eliáš skrývá u potoka Kerít není to ztracený čas ani promarněná chvíle. Často právě tehdy, když by si člověk přál akci, rychlý úspěch a změnu, Bůh nás posílá do ústraní. Eliáš není velký jen tím, co si troufl říci do očí králi Achabovi, ale také tím, že poslechl a skryl se, jak mu Bůh řekl... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Eliáš se musí naučit, že Bůh není jako Baal - svázán jen se svým potokem. Je to Bůh živý.
            Biblický text: 1 Kr 17:1-7
Kázání (MP3): Eliáš u potoka Keritu.
Chvály (MP3)  1.Pojď, teď je ten čas jej chválit. 2.Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli. 3.Zář vesmíru. 4.Jsi silou mou. 5.Ať dobrý Bůh je stále s vámi.
Oznámení-Ohlášky


30.9.
      Kost z mých kostí.
Kdybychom si přečetli dnešní příběh v hebrejském originále, narazili bychom na zvláštní vazbu. Hospodin tu doslova říká, že stvoří člověku pomoc "proti němu". Zní to divně, ale dobře to vystihuje, co nám schází. Muž a žena potřebují někoho, kdo bude stát jakoby proti nim. Někoho s kým se budou "muset" domluvit. Někoho sobě rovného a stejně důležitého jako oni sami. .. (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Tělo z mého těla a kost z mých kostí.
            Biblický text: Gn 2,18-25
Kázání (MP3): Kost z mých kostí.
Chvály (MP3)  1.Velmi se raduji z Hospodina. 2.Můj králi. 3.Kéž má duše žije.
Slovíčko (MP3) Hloupá opice. (Martin a Lukáš W.) Oznámení-Ohlášky


23.9.
      Jak číst Bibli s porozuměním.
(kázal Tomáš Uher)
            Klíčová fráze kázání: Bible se v různých dobách četla různě.
            Biblický text: Gn 4
Kázání (MP3): Jak číst Bibli s porozuměním.
Chvály (MP3)  1.Ten, kdo našel tebe. (Perla vzácná) 2.Keď Boží Syn. 3.Otče, chválím jméno tvé posvěcené. 4.Si mojou skrýšou. 5.Nikdy nekončící milost.
Slovíčko (MP3) Pravidla. (Katka K.) Oznámení-Ohlášky


16.9.
      Na jedné lodi!
A tak to nakonec v našem příběhu bude vězeň, kdo se stane vůdcem a zachráncem celé lodi. Po 14 dnech, kdy byli hnáni větrem neznámo kam, všichni už ztratili jakoukoli naději. Pavel však mezi ně přijde a řekne: "Pojďte se najíst, ať jste silní a Bůh vás může zachránit." A začne jim lámat chléb se slovy: "Nebojte se. Bůh mi řekl, že se do Říma dostanu a spolu se mnou zachrání všechny, kdo jsou na lodi. Brzy se před námi objeví nějaký ostrov." Za normálních okolností by to znělo troufale a sebevědomě. Ale ve chvíli, kdy už i námořníci přestali jíst, je to slovo, které je vrací do života... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Všichni jsme na jedné lodi!
            Biblický text: Sk 27:33-37
Kázání (MP3): Na jedné lodi!
Chvály (MP3)  1.Haleluja chvalte Pána. 2.Len Tebe. 3.Chvalte. 4.Agnus Dei. 5.Nekončící milost.
Slovíčko (MP3) Prezentace dětského centra Teen Challenge z Prahy 3 (Teen Challenge) Oznámení-Ohlášky


15.7.
      Blízko Boha.
Potom, co Šalamoun zasvětil chrám, sestoupila Hospodinova sláva a naplnila Jeho dům. Co to bylo? Světlo svatosti svatého Boha pronikající do světa lidí. Znamenalo to, že se přiblížil Hospodin! Zjevení této slávy bylo tak mocné, že kněží nemohli vstoupit do chrámu. Potom, co spadl oheň a chrám naplnila sláva, čteme: " A král i všechen lid slavili před Hospodinem obětní hod. Král Šalomoun obětoval k obětnímu hodu dvacet dva tisíce kusů skotu a sto dvacet tisíc kusů bravu. Tak zasvětil král s veškerým lidem Boží dům. (II Pa 7,4)" (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Když Bůh je blízko, člověk touží dát víc, než vše, co má.
            Biblický text: II Par 7:1-3 ; J 12:3-6 ; Žd 12:18-29

1.7.
      Velká láska.
Pán Bůh své jednání s námi lidmi změnil. Starý zákon je o velké disciplíně: ...Boží přikázání, varování, Boží soudy ... V Novém Zákoně Bůh přichází s osvobozující pravdou o nás a velikou láskou. Tam, kde je velká láska, tam není potřeba velká disciplína. Tam, kde Boha milujeme celý srdcem, celou duší, celou myslí a vší silou,tak, jako On miloval nás, tam se jeho zákony zapisují samy od sebe do našeho srdce. A to tak, že dřív než jsou naším králem vysloveny, jsou námi již vykonány, protože ti, kteří krále milují, dovedou dopředu odhadnout jeho přání a dřív než je král vyřkne, provedou je i za cenu ztráty vlastního života... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Tam, kde je velká láska, tam není potřeba velká disciplína.
            Biblický text: L 15:11-35 ; Mt 21:28-31 ; 1Pa 11:16-19
Kázání (MP3): Velká láska.
Chvály (MP3)  1.Ten, kdo našel Tebe. 2.Ježíš, Boží Syn. 3.Chvalte Hospodina z nebe. 4.Je psáno, mám tě rád. 5.Nad všechny krále.


17.6.
      Gedeone, nekraluj!
Když Gedeon dokončil vítězné tažení proti Midjáncům, přicházejí za ním nadšení Izraelci a žádají ho, aby se stal jejich králem. Věc vcelku logická a přirozená. Když se někdo osvědčil tak jako Gedeon, ať nás vede, ať nás representuje, ať nám vládne. Kde najdeme lepšího, statečnějšího a moudřejšího? Pro Gedeona to byla lákavá nabídka a jen málokdo by jí odolal. Vždyť jsme denně svědky toho, jak od korýtek vystrkuje jeden druhého a j ak stojí frontu na to, aby se dostali k lizu. Mít krále byl tehdy úžasný vynález. Národ, který měl krále, byl přesvědčen, že má boha, který je viditelný, živý a mocný... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Nad vámi bude vládnout Hospodin!
            Biblický text: Sd 8:22-28
Kázání (MP3): Gedeone, nekraluj!
Chvály (MP3)  1.Pojďme díky vzdávat. 2.Velmi se raduji z Hospodina. 3.Predo mnou je kríž. 4.Můj veliký Bože.
Slovíčko (MP3) Houpací židle. (Daniela Pe.) Oznámení-Ohlášky


10.6.
      Gedeone, nehádej se!
V městech Sukkot a Penuél - za řekou Jordánem - žili Izraelci. Jsou to místa spjatá s příběhem Jákobovým. Zde Jákob v noci zápasil s Bohem, zde prožil smíření s Ezauem. Gedeon tu právem čekal oporu a zázemí. Ale místo toho nachází pohrdání a posměch. I na to musíme být připraveni. Právě tam, kde předpokládáme pomoc, dostává se nám často jen posměchu a odmítnutí. Ale ani to nás nesmí odradit a zastavit v úsilí o dobrou věc. Gedeon mohl v tu chvíli vzplát hněvem a hned si to s nimi vyřídit. Měl s sebou armádu ke všemu odhodlaných bojovníků, kteří chytli "slinu krve" a měl by na to plné právo. Když je člověk naštvaný, nemyslí většinou na nic jiného než na spravedlivou odplatu. Gedeon však zachová klid a trest odloží. Má snad přímo v genech pokorný fakt, že je poslední ze sourozenců nejmenšího izrealského rodu. Proto si právě jeho Bůh vybral. Nerozptyluje se. Má cíl a jde za ním. Umí odložit osobní věci stranou a dokončit úkol, který mu svěřil Bůh... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Nepotřebují ani lidskou slávu, ani úspěch.
            Biblický text: Sd 7:22-8:9
Kázání (MP3): Gedeone, nehádej se!
Chvály (MP3)  1.Jen Tobě patří chvála. 2.Jen Ty jsi hoden. 3.Hospodin kraluje. 4.Predo mnou je kríž.
Slovíčko (MP3) Buďte jako děti, ale nezůstaňte pořád jen dětmi. (Šimon P.) Oznámení-Ohlášky


3.6.
      Gedeone, zvítězíš!
To první, co si z dnešního příběhu můžeme odnést, je Gedeónovo přesvědčení, že díky Bohu zvítězil ještě dřív, než začal bojovat. Gedeon jde do boje jako vítěz. Právě to mu dává sílu a odvahu zaútočit proti mnohanásobné přesile. Midjánští jsou v Gedeonových očích poraženi dávno předtím, než mohli začít bojovat. Stačil k tomu jeden sen a jeho odposlechnutý výklad a Gedeon uvěřil, že v boji zvítězí... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Zvítězil dřív, než začal bojovat.
            Biblický text: Sd 7:12-22
Kázání (MP3): Gedeone, zvítězíš!
Chvály (MP3)  1.Chceme tančit a chválit tě. 2.Bůh je síla má. 3.Hospodine, kdo je podobný Tobě? 4.Hospodin bude bojovat za nás. 5.Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta.
Slovíčko (MP3) Fialová ouška. (Katka K.) Oznámení-Ohlášky


27.5.
      Kdo smí předstoupit před Hospodina?
(kázal Benjamín Kaleta)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ
            Klíčová fráze kázání: Jsi čist.
            Biblický text: Ex 24:1-18
Kázání (MP3): Kdo smí předstoupit před Hospodina?
Chvály (MP3)  1.Chvalte Hospodina. 2.Vzývám Tvoje svaté jméno, jméno Ježíš Král. 3.Všichni žízniví pojďte k vodám. 4.Keď Boží Syn nás navštívil. 5.Veď mě z vnějších nádvoří. 6.Stvoř ve mně srdce čisté. 7.Ať dobrý Bůh je stále s vámi.
Slovíčko (MP3) Na lodi. (Jirka S.) Oznámení-Ohlášky


13.5.
      Gedeone, vyber si!
...nebudeme naříkat, jak je nás málo a nemá to cenu. Méně lidí často dokáže mnohem více. Ale i 10.000 statečných, kteří zůstali, je Pánu Bohu ještě mnoho. V prvním tříbení vyzkoušel každý sám sebe. 2/3 odešli. Nyní je bude zkoušet Bůh. Vojsko je vyzváno, aby sešlo k pramenu Charod a napilo se před nastávajícím bojem. Někteří pijí v kleče, rukou si nesou vodu k ústům druzí v jakési zvláštní poloze na všech "čtyřech" podobni chlemtajícím psům. Řeklo by se, že na tom, jak kdo pije, nemůže záležet, ale kdo... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: "Ne mocí a silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů" Zach 4,6
            Biblický text: Sd 7:1-15
Oznámení-Ohlášky

6.5.
      Gedeone, zeptej se!
Ale jak člověk pozná, že úkol, který přijal, je opravdu od Boha? Jak poznáme, že jsme si ho nevymysleli a není to jen naše pýcha a potřeba se nějak zvěčnit? Náš příběh na to odpovídá velice zvláštní historkou o tzv. "kladení rouna". Dříve než něco podobného odmítneme nebo naopak doporučíme, všimněme si souvislosti, která je zde podstatná. Je zajímavé, že Gedeon žádá od Boha znamení ve chvíli, kdy už má kolem sebe armádu ze čtyř kmenů. Jeho výzva se tedy setkala s nadšením čtyř izraelských kmenů. Lidé - ačkoli ho neznali - jej přijali za svého vůdce a přišli na jeho rozkaz. Gedeon tedy "neklade rouno" ve chvíli, kdy se zdá, že všechno byl jen omyl a neklade ho kvůli sobě. Gedeon nepotřebuje osobní přesvědčení. To již má. Dokonce se zdá, že úspěch je na spadnutí. Lidé konečně vylezli ze svých úkrytů a děr, aby vyhnali nepřátele ze země. Vítězství se zdá být na dosah. Ale právě v takových chvílích se má člověk nejvíc modlit. (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Jdi.
            Biblický text: Sd 6:33-40
Kázání (MP3): Gedeone, zeptej se!
Chvály (MP3)  1.Chci oslavovat svého Pána. 2.Přemýšlím nad obětí tvou. 3.Všichni jako ovce jsme zabloudili. 4.Anglická píseň při vysluhování VP. 5.Někdo mě vede za ruku.
Slovíčko (MP3) Utřít slzy. (Veronika J.) Oznámení-Ohlášky


29.4.
      Gedeone, jdi!
Hospodin nám neříká jen holou pravdu. Ukazuje nám naše chyby, abychom je zbytečně neopakovali, ale současně nám nabízí, že nás z jejich následků vysvobodí. Jeho pomoc však nespočívá v tom, že za nás vyřeší a napraví naše chyby a my přijdeme tak říkajíc k hotovému. Boží pomoc spočívá v tom, že Pán Bůh Gedeona a jemu věrné získá a doslova přesvědčí, aby si svou svobodu a důstojnost vybojovali sami. Vlastníma rukama a srdcem. Svou odvahou, nadějí a vírou. Gedeon a ostatní Izraelci přitom budou muset osvědčit velikou statečnost, vytrvalost a důslednost... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Jdi.
            Biblický text: Sd 6:2-24
Kázání (MP3): Gedeone, jdi!
Chvály (MP3)  1.Jen Tobě patří chvála. 2.Přicházíme před Tvou tvář. 3.Úžasný Bůh, vesmíru vládce. 4.Pane můj, Tys můj Spasitel.
Slovíčko (MP3) Naslouchej. (Káťa K.) Oznámení-Ohlášky


22.4.
      Věda nebo víra?
Pokud se ptáte kdo stvořil Boha tak nemluvíte o Bohu. Mluvíte o stvoření. Jedna z charakteristik Boha je, že nemůže být stvořen, protože není stvoření. Je stvořitel. Otázkou Kdo stvořil Boha ho degradujete na stvoření. Tzn.do stejné kategorie jako jste vy. Jak Bůh mohl stvořit vesmír v sedmi dnech, když věda tvrdí, že to byly miliony let? Když budeme číst jakoukoliv knihu bez vědomí jejího žánru tak můžeme dojít k velmi podivným závěrům. Erbenovu Kytici budete číst úplně jiným stylem než příručku k vaši nové Whirlpool pračce. Genesis není vědecká příručka ke zjištění přesných procesů vzniku vesmíru. Bible není vedecká příručka a tak tam nenajdeme konečnou odpověď, jesti země vznikla v sedmi dnech nebo miliónů let. Přesto tam ale máme odpověď na otázku JAK. Odpověď je jednoduchá. Slovem. Prostě tím, že Bůh chtěl aby to bylo a přikázal tomu existenci... (kázal Tomáš Uher)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ
            Klíčová fráze kázání: Jakému názoru věříš?
            Biblický text: Gn 1
Kázání (MP3): Věda nebo víra?
Chvály (MP3)  1. Otevřete brány hradeb kamenných. 2. Vyvyšuju tebe Pane nad tímto dnem. 3. Lid, který chodí v temnotách. 4. Úžasný Bůh, vesmíru vládce.
Slovíčko (MP3) Pán Bůh vytvořil vše, co je kolem nás. Buďme mu za to vděční. (Štěpán W.) Oznámení-Ohlášky


15.4.
      Ježíšova pokora.
Proč nám všem Ježíš říká: "Učte se ode mne, neboť jsme tichý a pokorného srdce" Mt 11:29. Kde je tedy jádro biblické pokory? Jistě v tom, že jde o "pokoru srdce" ne o pokoru jazyka a jednání. Nejsme Ježíšem vedeni k tomu, abychom se pokorně chovali, ale abychom měli pokorné srdce. To je velký rozdíl. Jestliže vám nějaký kazatel nebo jiná náboženská autorita, řekne: "Měl bys být pokornější, neměl bys jednat tak a tak a říkat to a to" neposlouchejte ho. Asi vůbec netuší, co je to pokora srdce. Po staletí byl Boží lid veden ke stádovému tupému sklonění hlav a pokornému přijetí všeho, co duchovní autority říkali. Často říkali dobré věci a bylo radno je poslouchat a následovat, ale stejně často říkali špatné věci a bylo potřeba se proti nim vzepřít. Jenže biblické pseudoučení o pokoře to neumožňovalo. To ale jen proto, že pozdější lidé už Ježíše neznali. Že do Ježíše promítli umučený obraz žensky sladkého obličeje, který všechno vydrží, všemu věří a nic nezkritizuje. To je omyl. V Ježíši bylo mnoho divokého, nespoutaného, prorockého, divokého, hrdého a vznešeného. On s jadrností kritizoval nejen současné představitele, ale i své vlastní učedníky a přitom se nezdráhal říci: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce". Kde je ta pokora, kterou máme následovat? Je to pokora srdce, která vylézá na povrch v Pavlově dopisu Filipským, kde o Ježíši píše: "Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Srdcem pokorný.
            Biblický text: L 14:6-14
Kázání (MP3): Ježíšova pokora.
Chvály (MP3)  1.Otevřte víc brány své. 2.Tvoje jméno vyznávám. 3.Otevři mé srdce víc, ó Pane. 4.Ráno, celý den, andělé nade mnou bdí. 5.Přebýval v nebi s anděli svými.
Slovíčko (MP3) Ten, který je ve mně je silnější než ten, který je ve světě. (Ondřej M.) Oznámení-Ohlášky


8.4.
      Nedotýkej se mne - (neděle vzkříšení)
Marie Magdalská se nesmí Ježíše dotknout, protože on ještě nevystoupil k Otci. Ani my jsme ještě nevystoupili k Otci a zůstáváme velmi bolestně spjati s tímto starým a umírajícím světem. Budoucnost nám zatím zůstává budoucností jen jako velký strom ukrytý zatím v nepatrném semínku. A zde to Janovo slovo: "vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu" a Matoušovo: "jde před vámi" z dnešní noci nabývá ještě hlubšího rozměru. Vánoce jsou svátky Božího narození pro člověka, ale Velikonoce jsou svátky lidského narození pro Boha... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Neděle vzkříšení.
            Biblický text: J 20:1-18
Kázání (MP3)
13 písní sboru KVAS (MP3) Alleluia (Gordon Young); Ave verum (W. A. Mozart); Utěšený nám den nastal (anonym) ; Tenebrae factae sunt (G. Pierluigi da Palestrina) ; Ó hlavo plná trýzně (J. S. Bach) ; Also hat Gott die Welt geliebt (H. Schütz) ; Velkomoravský chorál (J. Pavlica) ; Pater noster / Otče náš (J. Pavlica) ; Veselme se křesťané (anonym) ; Alta Trinita beata (anonym) ; Nobody knows (arr. N. Luboff) ; To anděl kámen odvalil (spirituál) ; Buď tobě sláva (G. F. Händel)
Slovíčko (MP3) 5.pádem oslovujeme, voláme. (Pavel M.)   Oznámení-Ohlášky


6.4.
      Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe - (Velký pátek)
Ani zavilí nepřátelé nemohou popřít, že Ježíš za svého života pomáhal druhým. S pohledem posměšné nenávisti mu připomínají zázračná uzdravení, kterými pomáhal desítkám a stovkám nemocných a postižených, když k němu přicházeli a nebo k němu byli přineseni. "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží." Tato věta patří k hrůze pašijí, k tragice lidského jednání vůči Bohu. Druhým pomohl, sám sobě nepomůže... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Ježíš na kříži.
            Biblický text: L 23:35
Kázání (MP3)
Chvály (MP3)  1. Když lid můj, který zná jméno mé. 2. Byl člověk jako já. 3. Přebýval v nebi. 4. Tvoje krev. 5. When I Survey the Woundrous Cross (k Večeři páně)


1.4.
      Hosana, Synu Davidův - (květná neděle)
Když zástupy volaly "Hosana", nepřiznávaly Ježíšovi slávu, neprovolávali jej králem a neprokazovaly Ježíšovi čest. "Hosana" přeloženo jako "sláva" nebo "zdar" je překladatelský omyl. Vznikl u překladatelů už v dobách prvokřesťanských tím, že hebrejskému slovu dobře neporozuměli. Už v první liturgii slovo "Hosana" figuruje v nesprávném významu "sláva" a jako synonymum ke slovu "haleluja". Jeho skutečný význam a důvod proč toto slovo volaly zástupy lidí při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, je však "zachovej", "vysvoboď"... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Vysvoboď nás!
            Biblický text: Mt 21:1-14
Kázání (MP3)
Chvály (MP3)  1.Hosana. 2.Náš Bůh plný lásky. 3.Otče, můj drahý. 4.Nikdy nekončící milost. 5.Angl.píseň jako podklad k přijímání chleba a vína.
Slovíčko (MP3) O bibli schované za skříní. (Lenka M.) Oznámení-Ohlášky


25.3.
      Abrahamovi hosté.
...Když přichází ten rozhodný okamžik, kdy má Sára otěhotnět, jdou kolem Abrahamova stanu nějací tři muži a jakoby nic klidně by šli zase dál. Ale Abraham je pozve ke stolu. Náš Bůh je sice i bohem hromů, soudu a zemětřesení, kdy to s námi v životě smýká sem a tam, ale když jde o "opravdu důležité věci", přichází k nám v podobě obyčejných lidí. Nenápadně, tiše, bez pompy a bez síly. Abraham to nepřehlédne. Abraham je mužem víry. Abraham se nenechal zmást všedností a obyčejností tří neznámých mužů a rozpoznává v nich Boží posly... (kázal Pavel Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Host do domu, Bůh do domu.
            Biblický text: Gn 18:1-15
Kázání (MP3)
Chvály (MP3)  1.Laudato si. 2.Všade tam, kde sú. 3.Agnus Deí (Haleluja, vládne nám). 4.Nikdy nekončící milost.
Slovíčko (MP3) O záchraně dětí v norském zamrzlém zálivu. (Bohoušek Ch.) Oznámení-Ohlášky


18.3.
      Vyjdi a věř.
Musíme s vírou vyjít. Rád bych se podíval zblízka na příběh Abrahama, otce víry, poutníka na cestě, může, který několikrát v životě uslyšel Boží výzvu: VYJDI, a vždy ji uposlechl. Proto je nazýván otcem víry... (kázal Benjamín Kaleta)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Vždyť víra je čin.
            Biblický text: Gn 12:1-4
Kázání (MP3)
Chvály (MP3)  1.Tvoje jméno vyznávám. 2.Tvůj plamen. 3.Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země. 4.Hudba doznívá. 5.Hospodina miluji, On slyší můj hlas.
Slovíčko (MP3) O unavené včelce. (Magda M.) Oznámení-Ohlášky


11.3.
      Jak slyšet?
(kázal Tomáš Uher)
            Klíčová fráze kázání: Boží Slovo.
            Biblický text: Mt 13:3-23
Kázání (MP3)
Chvály (MP3)  1.Pojď, teď je ten čas. 2.Dobrořeč duše má Hospodinu. 3.Otevři mé srdce víc. 4.Mou cestu v rukou máš. 5.Hledám tvoji tvář.
Slovíčko (MP3) Císařovo císaři a Božího Bohu! (Dáda U.) Oznámení-Ohlášky


4.3.
      Král s tím dlouhým jménem.
Každý z nás je někde králem. Doma, v práci, ve svém a mezi svými. Každý z nás však dříve, či později musí poznat, že Nejvyšší má moc nad jeho královstvím. Komu stavíš pomník? Na koho ukazuje dílo tvých rukou? Koho po tvé smrti oslaví to, co po sobě zanecháš? Tebe? Tvé jméno? A nebo Stvořitele? Jak dnešní den prožiji? Koho v dnešním dnu oslavím?... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Svou slávu nikomu nedám, praví Hospodin.
            Biblický text: Da 4:21-34
Kázání (MP3)
Chvály (MP3)  1.Znovu hledím na kříž. 2.Netrapte se žádnou starostí. 3.Hospodine, kdo je podobný tobě? 4.Duet k VP 5.Když Bůh je s námi, kdo je proti nám?
Slovíčko (MP3) Jak napsat první celé slovo? (Tomáš U.) Oznámení-Ohlášky


26.2.
      Zázrak v Káni
Bezradní novomanželé v Káni jsou svědky toho, jak Ježíš jejich ostudu proměňuje v radost a úlevu. Také naše bezradnost se v Boží přítomnosti může proměnit v pokoj a radost. Jak požehnané jsou v našich životech časy, kdy se nám nedaří, ty momenty, kdy už víme, že to nemáme pevně v rukou a zoufale se obracíme k Bohu... (kázal Jan Světlík)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Poslechnout Ježíše.
            Biblický text: J 2:1-11
Kázání (MP3)
Chvály (MP3)  1.Pojď, teď je ten čas jej chválit. 2.Vyvyšuju tebe Pane nad tímto dnem. 3.Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. 4.Dík, že nemusím žít jak dřív.
Slovíčko (MP3) Barevné listí. (Katka K.) Oznámení-Ohlášky


19.2.
      Potřebujeme jeden druhého.
My sami sice můžeme Pánu Bohu věřit, můžeme se k němu modlit, můžeme se i pěkně chovat, ale s živým a jednajícím Bohem se setkáme teprve tehdy, když ho přijmeme a poznáme v našich bližních. Evangelium nám přece nekážou andělé, ale hříšní lidé. Boží odpuštění nám nepřináší naše pocity ani naše svědomí, ale chléb a víno, které nám podají naši bližní při Večeři Páně. A jestli máme Pána Boha opravdu rádi, to se pozná teprve tehdy, když pomůžeme člověku v nouzi. Můžeme stokrát vědět, co je správné a co si Pán Bůh přeje, ale když jsme v krizi a nevíme jak dál, musí nám to povědět druhý člověk ... (kázal Mirek V. a Pavel M.)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Brát a dát.
            Biblický text: 1K 12:12-27
Kázání (MP3)
Pěvecký sbor KVAS (MP3) 
Slovíčko (MP3) Krev JK očišťuje od každého hříchu. (Vašek) Oznámení-Ohlášky


12.2.
      Blízcí nebo dalecí?
Mezi Čínou a Mongolském stojí mohutná zeď. Byla postavena ve 3.stol před narozením Krista jako ochrana čínských hranic. Je dlouhá téměř pět tisíc kilometrů, široká dvacet pět metrů, vysoká čtyři až osm metrů a mnoho dělníků ji stavělo mnoho let. Tato prastará čínská zeď, jediná lidská stavba viditelná z oběžné dráhy Země, je symbolem strachu a rozdělení. Člověk se chránil před cizími vlivy. Zabránil druhým, aby vnikli do jeho soukromí, zabránil ovšem i sám sobě, aby rozšířil své srdce směrem k druhým ... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: Zeď.
            Biblický text: Ef 2:11-22
Kázání (MP3)
Chvály (MP3)  1.Bůh je síla má. 2.Haleluja, sláva, čest i chvála. 3.Otče, můj drahý, svaté je jméno tvé. 4.Uprostřed zkoušek. 5.From heaven you ...
Slovíčko (MP3) První pomoc v tramvaji. (Marcel a Petr) Oznámení-Ohlášky5.2.
      Milost za milost.
V tomto oddíle nevystupují cyničtí lumpové, o kterých Izajáš říká: "Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti; v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinovu důstojnost nebude hledět." (Iz 26:10) V tomto oddíle se Petr ptá, kolikrát má odpustit provinilému bratru. Pán Ježíš záměrně do svého podobenství zasadil lidi, kteří o svých dluzích vědí a dokonce je slibují vyrovnat... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: "Milost"
            Biblický text: Mt 18:21-35
Zvukový záznam bohoslužby (MP3) Oznámení-Ohlášky Samostatný zvukový záznam chval (MP3)


29.1.
      Klíč Syna Davidova.
Otevřené dveře jsou vždy a ve všech dobách obrazem příležitosti, která trvá. Aby dveře zůstaly otevřené a příležitost dál trvala, může zajistit jen ten, kdo má od nich klíč. Jde o: 1) dveře od církve k lidem a 2) dveře z tohoto světa do věčnosti, do Božích věčných příbytků. Ten, kdo má ten klíč je Ježíš. On udržuje tyto dveře otevřené, i když je Jeho církev zmatena vším, co si svět k ní může beztrestně dovolit. On ho má i v dobách, kdy se zdá vysoce nepravděpodobné, že by církev měla otevřené příležitosti ke svědectví... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: "Otevřené dveře."
            Biblický text: Zj 3,7-13
Zvukový záznam bohoslužby (MP3) Oznámení-Ohlášky Samostatný zvukový záznam chval (MP3)


22.1.
      Ježíšovy gratulace. (díl 2.)
Ve 4. Boží gratulaci čteme: Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Bůh se rozhodně nesměje těm, kdo prahnou po lepším světě a lepším řádu, ale gratuluje jim. Nepohrdá těmi, jimž chybí spravedlnost stejně jako chléb a voda, těmi, kdo se trápí nad postavením chudých, menšin, žen, nad rabováním přírody, nad lidskou nezodpovědností, nad stále novými formami otroctví. V Jeho očích to nejsou zavrženíhodní blázni. Naopak, za blázny má ty, kterým se líbí ve stávajícím neřádu... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: "Blahoslavení, kteří ... "
            Biblický text: Matouš 5:1-12
Zvukový záznam bohoslužby (MP3) Oznámení-Ohlášky

15.1.
      Ježíšovy gratulace. (díl 1.)
Blahoslavenství, neboli gratulace, patří mezi nejznámější texty. Ježíš do nich shrnul, co je v Božích očích perspektivní, k čemu Bůh člověku gratuluje. Boží Syn nám přišel říci, že navzdory bolesti je situace určitých lidí nadějná. Že se jejich bída nebude stále jen prohlubovat, že si nemusí zoufat, ale mohou poznat, že Boží blahovůle jim otevírá slávu... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: "Blahoslavení, kteří ... "
            Biblický text: Mt 5:1-12
Zvukový záznam bohoslužby (MP3) Oznámení-Ohlášky

8.1.
      Novoroční heslo sboru 2012
Proč tento verš dneska nefunguje? Jde o známý verš a my si položme tu nepříjemnou otázku: "PROČ TOTO JEŽÍŠOVO ZASLÍBENÍ DNES NEFUNGUJE?" Platilo snad jen do času, než přišel o Letnicích Duch svatý? Nebo děláme někde chybu? Je několik důvodů: ... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ a EN
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ a EN
            Klíčová fráze kázání: "A jestliže byste co prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu."
            Biblický text: J 14:13
Zvukový záznam bohoslužby (MP3) Oznámení-Ohlášky

1.1.
      Novoroční slovo Agúrovo
... a také, stejně, jako za dnů Agúrových, člověk přestal znát Boha, který je láska. Přestal znát i sebe jako Boží protějšek a Boží obraz. A přestal znát i lidi jako své bližní. A je-li takový člověk náhodou věřící, má-li vůbec nějaké náboženské představy, pak si vytváří zas jen modlu, jako kdysi. Modlu, která samozřejmě žehná úspěšným, plní přání a ctitelům platí bezproblémovým životem. Šalebná nabídka na konzumní sny, přesněji na jejich plnění na dluh, vyvolala světovou hospodářskou krizi v minulých letech. Této šalebné nabídce a lživým slovům podlehli nejen chudší lidé... (kázal P.Mošner)
            Text kázání ve formátu DOC v jazycích: CZ
            Text kázání ve formátu PDF v jazycích: CZ
            Klíčová fráze kázání: Novoroční
            Biblický text: Přísloví 30:1-3+7-9
Zvukový záznam bohoslužby (MP3) Oznámení-Ohlášky


Statistika návštěvnosti