Církev bratrská je větví křesťanské církve navazující na českou i světovou reformaci
(Jan Hus, J.A.Komenský, Martin Luther, Jan Calvin).

 • jsme otevřeným společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
 • přijímáme Bibli za měřítko víry, učení a života
 • chceme být sborem, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
 • vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem
 • členem sboru se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jehož život tomu odpovídá • Vznik Církve bratrské

  Církve reformovaného typu mohly na našem území vzniknout až po roce 1781, tedy po vydání tolerančního patentu, na základě kterého byly církve evangelického typu nikoliv uznány, ale tolerovány. Je třeba též dodat, že k činnosti tehdy dostaly povolení pouze dvě evangelické církve, Církev reformovaná, jejíž původ je v kalvínské reformaci ženevské a Evangelická církev augšpurského vyznání, jejíž původ je v reformaci Lutherově.

  Církev bratrská má dva kořeny svého vzniku:

  1.
  V kraji náchodském a novoměstském zůstali potomci staré Jednoty bratrské, kteří uchovávali starou bratrskou tradici, zejména lásku k bibli. Evangeličtí písmáci se scházívali k malým utajovaným rodinným pobožnostem ve svých chalupách, při kterých studovali bibli, vzácné dědictví staré Jednoty bratrské v Ivančicích a Kralicích. Ještě před vydáním tolerančního patentu byly bible do východních Čech pašovány. Po vydání tolerančního patentu pak vznikaly evangelické sbory ve východních Čechách kraje náchodského a novoměstského. Dalším významným střediskem českého evangelictví se stalo město Stroužné na pomezí Čech, kde působil od roku 1856 farář augšpurského vyznání, Jindřich Vilém Kurz. Tento muž pocházel z Moravy od Prešova. Na kázání tohoto faráře docházel Jan Balcar, tkadlec a zedník z Horní Radechové na náchodsku. Ten prožil pod kazatelnou Viléma Kurze duchovní probuzení a začal misijně pracovat ve své obci. V jeho chalupě se začalo scházet malé shromáždění.
  2.
  Když vedení misijní společnosti American Board v Bostonu zvažovalo misijní možnosti v tehdejším Rakousku, rozhodlo se poslat své misionáře Schauflera, Adamse a Clarka do Prahy, kde začali s přednáškovou činností. Mnoho lidí prožívalo duchovní probuzení pod vlivem jejich přednášek. Původně neměli v úmyslu zakládat novou církev, ale později si to okolnosti vynutily a tak 15.5. 1880 v pražském bytě Alberta Clarka byla založena Svobodná církev reformovaná v Čechách, která se později spojila s nově vzniklými sbory ve východních Čechách. Nová církev rostla nesmírně rychle. Během 43 let (1880 - 1923) bylo založeno 18 sborů s menšími místy v okolí, které jsou označovány jako kazatelská stanice sboru.

  Historie našeho sboru:

  V roce 1926 se v Třebíči usadil kazatel František Husák, absolvent Chrišonské biblické školy. Stalo se tak po 25 letech kazatelské služby v Náchodě, kde byla za jeho působení postavena modlitebna. Díky jeho službě vznikla v Třebíči kazatelská stanice brněnského sboru Církve bratrské. V třebíčské stanici později po dlouhá léta sloužili kázáním Božího slova bratři z Brna.

  V roce 2001 se z kazatelské stanice v Třebíči stal samostatný sbor Církve bratrské. Kazatelskou službou v třebíčském sboru byl pověřen František Marek, který je spojen se svým předchůdcem obdobnou životní cestou. Pochází z východních Čech z Pardubic. Od roku 1984 do roku 1995 působil v Náchodě, kde za jeho kazatelské služby byla rekonstruována modlitebna, která byla postavena za působení jeho předchůdce Františka Husáka. V roce 1995 se kazatel Marek přestěhoval do Brna, kde spravoval místní sbor Církve bratrské na Kounicově ulici do července roku 2000 a současně i kazatelské stanice v Třebíči a Hrotovicích. Jako kazatel v Třebíči působil od roku 2001 do roku 2004. Poté byl František Marek pověřen správou trutnovské stanice CB v Úpici.

  Od dubna 2005 do října 2008 ve sboru CB Třebíč sloužil vikář Martin Tabačan. Pochází z Havlíčkova Brodu a je absolventem Evangelikálního teologického semináře v Praze. V roce 2008 se přestěhoval do Pardubic.

  Od ledna 2009 nastoupil do našeho sboru vikář Karel Šustek. Pochází ze Zlínska, od roku 1990 působil v mezicírkevních misijních organizacích Studenti pro Krista, Studentský hlas pro Krista (Nový život) a Entrust (BEE). Po absolvování Westminster Seminary California působí v Církvi bratrské ve službě vikáře v Třebíči. Je ženatý, jeho manželka Sue vyučuje angličtinu. Bratr Šustek ukončil kazatelskou službu v našem sboru ke konci srpna 2013 a přešel do civilního zaměstnání.

  Od září 2013 až do června 2019 byl sbor bez kazatele.

  Od července 2019 nastoupil do našeho sboru bratr vikář Martin Kop s manželkou.

  V září 2021 na členském shromáždění proběhla volba a následně poté instalace Martina Kopa za kazatele a správce našeho sboru.