KDO JSME?

Jsme křesťané, kteří vyznávají víru ve všemohoucího Boha - Stvořitele a Pána Ježíše Krista - Božího Syna a Spasitele v Ducha svatého - působícího svou mocí v nás i v církvi

Naším posláním je milovat Boha a bližního jako sebe. Měřítkem k tomu je nám celá Bible svatá

 

Chceme se líbit Bohu, přebývat v Jeho přítomnosti, žít podle Jeho svaté vůle, aby radost v Hospodinu byla naší sílou a tak jsme mohli ukazovat a zvěstovat lidem spasení a věčný život v Kristu Ježíši. Také jsme zde proto, abychom pomáhali a sloužili potřebným s láskou a milosrdenstvím.

 

Otevíráme se ke spolupráci se všemi křesťanskými církvemi, které vyznávají osobní víru v Ježíše Krista potvrzenou vědomým přijetím odpuštění hříchů a životem v pravdě Božího slova.

Vyznáváme, že jsme zde proto, aby skrze působení Ducha svatého, byl náš charakter proměňován do podoby Ježíše Krista.

— HESLO NA ROK 2017 —

"Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením."  

(Přísloví 21, 23)