KRISTOVA CÍRKEV
Apoštolsko- prorocká služba, chvály a uctíváni, modlitební život
DALŠÍ KROKY
Formování Krista v nás samotných, Duch svatý
VŠICHNI LIDÉ
Evangelizace, nedělní shromáždění, biblické vyučování
RODINA
Sborový život, týmové vedení

NAŠE VIZE
Nový začátek

Máme ujištění od Pána Ježíše pro naše životy, že s námi počítá a bude jednat.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím. 8, 31). 

Potřebujeme citlivost, abychom to mohli uchopit – to předpokládá pokání a očištění v oblasti jazyka. Naše řeč je velmi důležitá. Anděl se bude dotýkat našich rtů.… 
I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře,dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“
(Izajáš 6, 1-7).