Evangelizace

Chceme nalézt základ, jak evangelizovat v Boží moci.Evangelizace skrze zjevení a vedení Duchem Svatým. Potřebujeme mít zjevení skrytých věcí, duchovního pozadí a mocnosti zla v konkretní situaci. Pak je možné skrze vedení a moc Ducha Svatého vykonat Hospodinovo slovo „….. abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě.“ (Izajáš 42,7)

Nedělní shromáždění

Naší snahou je dát co největší možný prostor Duchu svatému a jeho vedení. Tato shromáždění jsou určena pro chvály a uctívání (s kvalitní hudbou a zpěvem), pro modlitby, sdílení prorockých slov, k vyučování a kázání Božího slova. Jsou určena také pro službu hostů (bratrů a sester) s apoštolským a prorockým obdarováním, kteří nám budou pomáhat v hledání směru a povolání pro náš sbor. Duchovní růst však nevyplývá z nedělních shromáždění, ale z budování každodenního, osobního vztahu s Ježíšem Kristem. Nedělní shromáždění nejsou hlavní duchovní náplní a životním motorem našeho sboru. Tím jsou modlitební a domácí skupinky.

Biblická vyučování

O pokání, obrácení, znovuzrození, křtech, základy víry.

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. (Iz 40:30-31)

KRISTOVA CÍRKEV
Apoštolsko- prorocká služba, chvály a uctíváni, modlitební život
DALŠÍ KROKY
Formování Krista v nás samotných, Duch svatý
RODINA
Sborový život, týmové vedení
VŠICHNI LIDÉ
Evangelizace, nedělní shromáždění, biblické vyučování