Únorové číslo sborových novin

V neděli 25. února vyšlo další číslo sborových novin.

Sborové noviny

Po delší pauze zase vycházejí od listopadu 2017 sborové noviny, ve kterých si můžete přečíst o tom, co se ve sboru děje.

Novoroční verše 2018

Verš pro rok 2018

Sbor

Žalm 38,10 Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není.

Staršovstvo

Jonáš 2,10 U Hospodina je spása.

Besídka

2 Korintským 13,11 Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.

Dorost

Žalmy 69,33 Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci.

Uturn

Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Střední generace

Žalm 84,13 Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!

Seniorklub

Malachiáš 3,20 Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci

Hudební skupinky

Žalm 84,4-5 Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.

Diakonie

Žalm 92,5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou

Elim Vsetín, o.p.s.

Abakuk 3,17-18 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

Centrum Archa – Na Cestě, z. s

Žalmy 68,35 Uznejte Boží moc! Jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí.

Den Díků – OTEVŘENO!

Bůh často v Bibli nabádá, abychom slavili dny, kdy Bůh činil zázraky a velké věci. Jedna taková velká věc – vybudování bezbariérového přístupu – se také v nejbližší době završí slavností. V neděli 25. 6. 2017 od 15 hodin v našem sborovém domě na Jasence slavnostně Bohu a všem přítomným řekneme ZNOVU OTEVŘENO! Proběhne slavnost, kterou chceme poděkovat za Boží ochranu při budování i jeho štědrost, která napomohla toto náročné dílo dokončit. Dobrovolná práce, finanční dary i modlitební úsilí mnoha členů našeho sboru přinesly svůj výsledek. Za to jim patří velký dík. Součástí slavnosti bude vzpomínka na úsměvné i složité dny stavby, koncert hudebního tělesa, občerstvení a hlavně sousedské setkání všech, kteří na slavnost zavítají.

Nový přístup s výtahem ulehčí přístup do společné modlitebny mnoha budoucím generacím. Celý rozpočtový náklad v rozsahu cca 5, 5 mil Kč hradil ze svých zdrojů jesenecký sbor Církve bratrské. Částkou 50 000,- Kč podpořilo naše společné úsilí také město Vsetín.

Odstraňujeme bariéry spojené se vstupem. Chceme se však také více otevřít pro sousedy na Jasence i společnost ve Vsetíně. Na podzimní období chystá Sbor Církve bratrské na Jasence sérii koncertů pěveckých sborů. Série vyvrcholí vystoupením našeho celocírkevního pěveckého sboru Effatha 25. 11. 2017.

Na všechny akce jste srdečně zváni. OTEVŘENO!

Budování bezbariérového přístupu

Druhé a třetí číslo Sborových novin

Lednové a únorové číslo Sborových novin si můžete přečíst on-line.

První číslo Sborových novin

Minulou neděli vyšlo první číslo Sborových novin.
Noviny si můžete stáhnout zde, vložený rozhovor s manžely Pospíchalovými zde.

Termíny společných akcí

Pokud nechcete minout nějakou významnější akci našeho sboru, stáhněte si stručný přehled termínů společných akcí sboru ve formátu pdf.

Novoroční verše

Během silvestrovského shromáždění jsme vybírali biblické verše pro sbor, jednotlivé oblasti sborové práce a také pro Elim. Hledejme, co nám Bůh skrze tyto verše chce říci právě v roce 2016.

Sbor:
Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? (Jeremjáš 8,4)

Staršovstvo:
Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? (Židům 13,6)

Besídka:
Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří. (Přísloví 11,11)

CB klub:
Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem. (Jóel 2,12)

Mládež:
Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. (Daniel 2,22)

Seniorklub:
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni ke druhým.
(Jan 13,35)

Diakonie:
Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68)

Elim:
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. (Matouš 5,11-12)

Proč Vánoce?

Ve zprávách jsme mohli číst o tom, že během letošní Zlaté neděle lidé v České republice utratili nejvíce peněz v historii. Zdá se tedy, že pro mnoho lidí jsou Vánoce svátky konzumu. Také na Vsetíně se ve dnech 21. a 22. prosince konal Vánoční jarmark, kde lidé mohli kupovat, jíst, pít a zase kupovat. Tak trochu bokem stál stánek s nápisem „Proč Vánoce?“ Stánek, kde si lidé sice nemohli nic koupit, ale kde i tak mohli něco získat.
Podobně jako loňský rok, i letos jsme prostřednictvím tohoto stánku lidi vybízeli k přemýšlení o pravém smyslu Vánoc a snažili se nasměrovat aspoň na chvíli jejich myšlenky k Bohu. Lidé si mohli odnést perníčky s biblickým veršem, brožuru „Proč Ježíš?“ nebo některý z vánočních letáčků Brněnské tiskové misie. Mohli s námi také mluvit o tom, co je zajímá nebo se podělit o něco ze svého života. Rozdali jsme vše, co jsme měli, tj. 400 brožur, okolo 600 perníčků s veršem, skoro 100 letáčků „Vánoční dopis“ a všechny letáčky pro děti. Teď je na Bohu, aby si to nějak použil v životech lidí, kteří byli takto osloveni. A na nás, abychom se za ně (ale i za ty, kteří na nás pro shon a spěch neměli čas) přimlouvali.
Velký dík patří hlavní organizátorce Marušce, ale také všem dalším, kteří přiložili ruku k dílu, ať již pečením, balením, modlitbou, službou ve stánku, povzbuzením nebo jiným způsobem.

Vánoční příběh v podání dětí

V neděli 20. prosince 2015 se konala Dětská vánoční slavnost. Během slavnosti jsme si mohli skrze dětské představení znovu připomenout význam narození Ježíše Krista. Děti si pod vedením učitelek z besídky připravily pásmo říkánek, písní i mluveného slova, na jehož pozadí se odvíjel příběh. Příběh o tom, že Ježíš, jehož narození si v těchto dnech připomínáme, chce i dnes navázat vztah s lidmi. Vztah, který potrvá až na věčnost.
V příběhu, který jsme viděli, bylo jméno lidské hrdinky nakonec zapsáno do knihy života. Modlíme se, aby všechny děti (ale nejen ony) také prožily osobní setkání s Ježíšem a pozvaly ho do svého života.