Jak se smířit s Bohem?

Pokud víš, že mezi Tebou a Bohem to není v pořádku a chtěl bys to změnit, tak jsi na správném místě, čti dále.

Pokud věříš, že Ježíš je Bůh, který přišel z lásky na svět, aby zemřel na kříži i za Tvoje hříchy a že on je jediným řešením problému lidského hříchu,
pokud Tě rmoutí to, že jsi hříšný a jsi ochotný vyznat své špatné postoje i konkrétní činy Bohu,
pokud jsi ochotný zanechat věcí, které Ti Bůh ukazuje jako hřích a jsi ochotný svěřit vedení svého života Ježíši Kristu,
pokud věříš tomu, že když tak učiníš, že Ti Bůh odpustí, jak říká ve svém slově „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1. list Janův 1,9), přijme Tě za své dítě a dá Ti věčný život,

pak to Bohu řekni a Bůh Ti odpustí, staneš se jeho dítětem a získáš věčný život, jak je to zapsáno v listu Římanům 10,9-11: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´“.

Když mluvíme s Bohem, říká se tomu modlitba a můžeš se modlit třeba následujícími slovy, ideálně nahlas: „Bože, vyznávám, že můj život není v pořádku, že jsem doposud žil jako bys nebyl. Dopustil jsem se … (vyjmenuj několik konkrétních věcí, které vnímáš, že jsou špatné) … a lituji toho, že jsem tak ubližoval sobě, druhým lidem i Tobě. Prosím, odpusť mi mé hříchy. Věřím, že Ježíš Kristus přišel na zem, zemřel i za mé hříchy a byl vzkříšen z mrtvých. Ježíši, zvu Tě do svého života, buď mým zachráncem (spasitelem) i tím, kdo povede dále můj život. Děkuji Ti za to, že jsi mi odpustil mé hříchy a že jsi vstoupil do mého života. Změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.

Nezáleží na konkrétních slovech, ale na tom, zda to myslíš vážně.

Pokud jsi se modlil upřímně a s vírou, Bůh vstoupil do Tvého života a odpustil Ti hříchy, jak zaslíbil ve svém slově. V takovém případě ses stal Božím dítětem a vítáme Tě do Boží rodiny.

Když se narodí dítě, je závislé na pomoci druhých lidí, svých rodičů. Stejné je to i v případě Boží rodiny. Nemůžeš být křesťanem – samotářem. Chceme Tě povzbudit, abys mluvil o tom, co se právě stalo ve Tvém životě s někým, o kom víš, že je křesťan a žije s Bohem. Nemáš-li ve svém okolí někoho takového, ozvi se nám nebo přijď na některé z našich setkání.

A jako dítě potřebuje jídlo, spánek, nové podněty, tak i Tvůj vztah s Bohem je potřeba budovat. Mluv často s Bohem o tom, co prožíváš ve svém životě, děkuj mu za odpuštění hříchů a nový život, vyznávej mu špatné věci, kterých se dopustíš, syť se Božím slovem zapsaným v Bibli. Doporučujeme Ti začít Novým zákonem. Nenech se odradit, když nebudeš všemu rozumět, pros Boha, aby Ti objasnil, čemu nerozumíš. Najdi si nějakého křesťana, který Tě bude na Tvé cestě víry povzbuzovat a doprovázet, který Ti může dát odpovědi na další otázky. Nemáš-li Nový zákon k dispozici, můžeš nám napsat a my Ti jeden pošleme.