Naše vize

Naši vizi/touhu můžeme vyjádřit jednou větou: Být sborem evangelizujících učedníků Ježíše Krista. Znamená to, že chceme být společenstvím lidí, kteří následují život a učení Ježíše Krista a zároveň ukazují  svými činy i slovy Boží lásku lidem okolo sebe.

Pomůckou pro naplňování této vize nám může být těchto pět klíčových hodnot, které vyjadřují Boží záměry s námi jako jednotlivci i jako sborem.

Společenství
Otevřené společenství věřících jako duchovní rodiny, charakterizované vzájemnou láskou a jednotou v Kristu. Prostředí, ve kterém si všichni navzájem slouží a prožívají podporu, povzbuzení, naplnění potřeb a pomoc při řešení problémů.

Zralost
Věřící jsou proměňováni do Kristovy podoby skrze Boží slovo, Božího Ducha a Boží lid. Prostředí pro tuto proměnu myšlení i jednání je tvořeno osobním životem s Bohem, studiem a vyučováním Písma, modlitbou a pokáním i vzájemným napomínáním a povzbuzováním.

Služba
Každý člen sboru je veden k uplatnění svých duchovních darů ve službě věřícím i nevěřícím lidem. Ke zlepšení služby napomáhá příprava, podpora a osobní vedení, předávání zkušeností a rozvoj dovedností.

Uctívání
Uctívání je vyjádřením naší lásky k Bohu za to, kým je, co řekl a co dělá. Tuto lásku vyjadřujeme modlitbou, písní, hudbou, svědectvím, důvěrou a poslušností.

Evangelizace
Přivádění dalších lidí k rozhodnutí pro život s Kristem je pro křesťany velkou výsadou i posláním. Všichni členové sboru žijí otevřený život uprostřed svých nevěřících přátel a mluví o své naději v Kristu. Sbor vytváří přirozené prostředí k rozhodování člověka a jeho odpovědi na Boží pozvání k radostnému a láskyplnému životu, který se pak jednou rozvine k dokonalosti ve věčném Božím království.