Celý soubor ke stažení najdete ZDE

Vidět v druhém Krista Grün A., Ruppert F. Karmelitánské nakladatelství 2007 Co vlastně znamená milovat bližního? Překvapivě konkrétní odpovědi na tuto otázku čerpají autoři z mnišské tradice, a zejména z Benediktovy řehole, kterou srozumitelně aplikují na běžný život člověka uprostřed světa. Kladou na čtenáře nároky, jejichž přijetí je užitečné pro jeho život. Ukazují, jak druhým naslouchat, jak k nim přistupovat, jak ve službě bližnímu i ve styku s obtížnými lidmi projevovat lásku. Vše stavějí na hlubokém pochopení skutečnosti, že v bližním mohu vidět toho, koho ke mně posílá Bůh – ano, samého Krista.
Jednoduše Ježíš Wright N. T. Návrat domů 2017 Nový pohled na to, do dělal a proč na tom záleží. Přivykli jsme bitvám o Ježíše – sporům, zda byl Bohem, či člověkem, zda mohl konat zázraky, či zda je pouze inspiroval, nebo zda vůbec existovla. Mnohé církve brání tradici, zatímco kritici těmito institucemi a jejich vírou otřásají. Ale co když tyto spory zakrývají skutečný Ježíšův příběh? Co když i Ježíšovi obránci jsou natolik zaslepeni svou touhou chránit církevní tradici, že nedokáží přijmout to, co Nový zákon ve skutečnosti učí? Biblista, anglikánský biskup a uznávaný autor N. T. Wright v této knize uspořádal výsledky svého celoživotního bádání o Ježíši a Novém zákonu a předkládá veřejnosti svůj pohled na to, kým Ježíš byl a je. V jeho knize čtenáři poznají životní příběh Ježíše z Nazareta tak, jako by o něm slyšeli poprvé.
Překvapivá naděje Wright N. T. Biblion 2018 Nejznámější kniha předního anglikánského teologa se zabývá biblickou otázkou, co se stane, až zemřeme, a co to znamená pro náš život už tady a teď. Oproti rozšířené představě mnoha věřících i nevěřících, že po smrti „jdeme do nebe“, staví biblické učení o vzkříšení, příchodu Božího království a obnoveném stvoření. Tato původní křesťanská perspektiva věčnosti má zásadní vliv na to, jak žijeme už nyní v tomto světě.
Bůh a zlo Gross W., Kuschel K.-J. Vyšehrad 2005 Lidská životní zkušenost je od nepaměti poznamenána zlem v jeho nejrůznějších podobách. Jak spojit tuto skutečnost s křesťanskou vírou v dobrého a všemohoucího Boha? To je i výchozí otázka, kterou si v této knize položili znalec Starého zákona s literárním vědcem a systematickým teologem K.-J. Kuschlem z teologické fakulty univerzity v Tübingen. Kniha má čtyři části: dvě se obracejí k tradici – jednak k tradici biblické, jednak k tradici teologických odpovědí na otázku zla (Augustin, Tomáš Akvinský, Kalvín a Leibniz). V třetí části je představena tvorba moderních spisovatelů, kteří se pokusili konfrontovat tradiční představu Boha se zkušeností nezaviněného a nespravedlivého utrpení (R. Schneider, E. Wiesel, W. Hildesheimer, N. Sachsová, H. Lange). Závěrečná část je věnována interpretacím moderních teologů (H. Jonas, J. Moltmann, G. Greshake).
Zraněný ranhojič Nouwen H. J. M. Návrat domů 2008 Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece díky právě tomuto vedení lze spatřit první známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest, je-li chápána jako cesta k osvobození, již není paralyzující, ale mobilizující. Když si uvědomíme, že před svými bolestmi nemáme utíkat, ale že je můžeme využít pro společné hledání života, pak se tyto bolesti mění z projevů zoufalství ve známky naděje.
Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie Di Sante C. OIKOYMENH 2019 Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství. (k počátkům křesťanské liturgie)
Odmítnout nebo obejmout? Volf M. Vyšehrad 2005 Autor si na základě svých zkušeností z války na Balkáně, ale i zkušeností obecnější povahy, klade otázku smyslu víry v ukřižovaného Mesiáše, který přikazuje milovat bližního a blahoslaví pokorné, otázku, na niž máme hledat odpověď uprostřed zabíjení, rabování, znásilňování, spálených vesnic a měst, koncentračních táborů atd. Uvědomuje si a vede k tomu i své čtenáře, že všechno toto násilí je součástí širšího problému „identity“ a „jinakosti“, ptá se, co to znamená, když se z této problematiky učiní předmět teologické reflexe.
Pradějiny Beneš J., Vaďura P. Kalich 2010 Rozhovory rozhlasového redaktora P. Vaďury s teologem, biblistou a předním znalcem teologie a exegeze Starého zákona J. Benešem o prvních jedenácti kapitolách Bible, které obsahují příběhy o stvoření, konflikt Kaina a Ábela, potopu atd.
Život v obecenství Bonhoeffer D. Návrat domů 2006 Práce, která vznikla v období autorova působní ve vedení kazatelského semináře německé Vyznávající církve v Pomořansku rozvíjí několik základních a podstatných myšlenek o křesťanském obecenství: – co znamená život ve vzájemném bratrském obecenství, – čím by se mělo každodenní obecenství věřících řídit, – proč je důležité prožívat obecenství s Bohem v osamění, – jak se obecenství naplňuje skrze službu druhým, – proč je pro obecenství důležitá zpověď a společenství u Večeře Páně.
Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona Dohmen Ch., Stemberger G. Vyšehrad 2007 Vztah svatých textů Izraele a křesťanského Starého zákona. Kniha je dílem předních současných znalců starozákonní problematiky, rakouského judaisty Güntera Stembergera, známého u nás z jeho světově uznávaného díla Talmud a midraš (Vyšehrad 1999), a německého starozákoníka Christopha Dohmena, profesora Starého zákona na univerzitě v Řezně. S vysokou mírou erudice, přitom však přístupným a didakticky zdařilým způsobem se zabývají onou nezvykle vnímanou skutečností, že Bible Izraele je svatou knihou dvou rozdílných náboženských systémů. Autoři si rozdělili své části podle náboženského hlediska na shrnutí židovského výkladu Bible a křesťanské hermeneutiky Starého zákona, kniha však nezůstává u izolovaných výkladů dvou odlišných přístupů. Jejím cílem je ukázat podstatné sepětí křesťanského výkladu Bible s židovskou duchovní tradicí. Křesťanská teologie si totiž musí „položit a zodpovědět otázku, proč křesťanské Písmo svaté zahrnuje jako svou první a rozsáhlejší část svatá Písma židovská“, a má důkladně zkoumat povahu a teologické důsledky tohoto prolnutí.
Modlitba. Zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem Keller T. Triton 2017 Světoznámý manhattanský kazatel Timothy Keller vysvětluje, co je křesťanská modlitba, jaké druhy modlitby existují, k čemu slouží a jak se má křesťan správně modlit. Zdůrazňuje, že modlitba je nejen jedinou cestou ke skutečnému poznání vlastního já, ale i hlavním nástrojem, jak poznat Boha, jak komunikovat s Bohem, jak se z Boha radovat a jak prožít hlubokou změnu svého vlastního života. Chvála, adorace, zpověď, pokání, prosba, lamentace, přímluva, stížnost, to všechno jsou formy modlitby, jež jsou klíčem ke všemu, co k životu křesťan potřebuje. Timothy Keller mimo jiné zjišťuje, že chvála tvoří jakýsi rámec a motivaci pro ostatní druhy modlitby, ale zároveň poukazuje i na důležitost křesťanského rozjímání a kontemplace, bez nichž se vlastní modlitba neobejde. Navzdory nesmírně širokému záběru této problematiky se autor snaží neopomenout žádný aspekt modlitby. Z tohoto důvodu je tato kniha pro věřící křesťany i pro ostatní zájemce vskutku výjimečná, nadčasová a zároveň prakticky využitelná.
Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy Walton J. H. Návrat domů 2017 V úsporně psané, dobře proargumentované knize s promyslenou stavbou a strukturou sdělení se autor zdařile pokouší s velkým citem k jazyku Gn 1 (zkoumá slovní pole hebrejských slov) a ke kultuře doby, v níž Gn 1 vznikala, rozkrývat na pozadí Gn 1 širší souvislosti staroorientální kultury. Text Gn 1 i jeho zvěst bere autor vážně a čtenáře učí pracovat s Gn 1, všímat si detailů i kontextu, přemýšlet o nich a uvědomovat si své vlastní myšlenkové postupy. Upozorňuje na nedorozumění a zkreslování významu Gn vzniklá komparací starobylého textu s moderními vědeckými teoriemi, přičemž vědu popisuje jako moderní mytologii vyjadřující se k tomu, jak svět funguje. Ambicí autora knihy je v osmnácti tezích reflektovat sporné oblasti, které v křesťanském prostředí přináší práce a Gn 1 v kontextu evolučních a kreacionistických teorií. Způsobem své práce s jazykem a textem Gn 1 prozrazuje autor své školení ve filozofii. Proto se v dobře promyšleném výkladu přehledně a instruktážním způsobem pokouší postihnout logiku textu a čtenáře konfrontovat omezeními, o kterých je třeba při práci se starobylým textem z jiné kultury vědět. Během celého výkladu drží a různými způsoby dokládá jednu vůdčí myšlenku celého jeho výkladu: Gn 1 objasňuje z pohledu pozemského pozorovatele vznik světa z hlediska jeho fungování a to jazykem (a představami) starověkého Předního východu. Jako zručný učitel uspořádává pro čtenáře knihy pedagogicky velmi zdařile informace pro zacházení s biblickým textem a poutavě jej uvádí do zásad obecné hermeneutikya ontologie. Čtenář v této knize získá vhled do širších souvislostí a více podnětů pro poctivější četbu Bible. Pomůže mu to vyvarovat se vyvozování vyhraněných přístupů a jednostranných názorů na základě četby pouhého překladu Gn 1.
Pláč duše: jak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o Bohu Allender D. B., Longman T. Porta libri 2002 Autoři ve své práci zkoumají, co Bible říká o našich temných emocích a začínají u Žalmů. Při této průkopnické práci objevují, že naše pokusy ovládat své emoce jsou často spíše formou vzpoury proti Bohu nebo útěku od něho – místo aby byly úsilím více se podobat Kristu. Bůh touží po lidské vášni; pohrdá naším uspokojením se sebou. Silné emoce, které vznikají z opuštěnosti, prohlubují náš hlad po poznání Boha... Mlčí, aby nás znervóznil, opouští nás, aby nás vyburcoval, a útočí na nás, aby nás zastavil v modlářské nezávislosti. Je Bohem paradoxu. Používá tmy, aby prohloubil naši touhu po světle. Čeho chce těmito tajemnými způsoby v našem životě dosáhnout?
Podstata křesťanství Wright N. T. Biblion 2019 Podstata křesťanství (Simply Christian: Why Christianity Makes Sense) Proč toužíme po spravedlnosti? Proč hledáme duchovní rozměr života? Proč nás přitahuje krása? Proč se trápíme ve vztazích? Jak dát svět znovu do pořádku? Podle N. T. Wrighta jsou tyto odvěké otázky ozvěnou hlasu, který tušíme jen mlhavě, ale bytostně toužíme jej zaslechnout. Tyto otázky nás přivádějí k samotné podstatě Boha, jeho charakteru a jeho vůle. Křesťanství na tyto otázky odpovídalo po celá dvě tisíciletí. Přední novozákonní badatel a anglikánský biskup N. T. Wright ukazuje, že na ně může odpovídat i dnes. Podobně jako to učinil v minulé generaci C. S. Lewis ve svém díle K jádru křesťanství, N. T. Wright nyní objasňuje základní obsah křesťanské víry a ukazuje na způsob, jak ji autenticky žít v dnešním světě. Jeho kniha Podstata křesťanství nabízí vysvětlení hledajícím i skeptikům a přináší novou inspiraci i dlouholetým věřícím.
Církev a církve; Kapitoly z ekumenické eklesiologie Filipi P. Centrum pro studium demokracie a kultury 2000 Patří téma „církev“ do teologického muzea? Ztratily církve již zcela svůj kredit ve společnosti? Vystřídají je zcela nové organizace nebo bude následující věk ve znamení naprosté individualizace, opovrhující každou formou náboženských institucí? Ať už odpovídáme na tyto otázky jakkoli, je jisté, že církvemi se k nám obrací viditelná tvář křesťanství zcela unikátním způsobem. Není náhodné, že se křesťanská víra v dějinách realizovala právě tímto způsobem. Pavel Filipi rozebírá různá pojetí církve, představuje rozličné křesťanské tradice, přemýšlí nad tím, co je konstantním a co proměnným faktorem v církevních naukách. A především, tematizuje originálním způsobem ekumenické hnutí, které probírá z historického i současného pohledu.
I když se nikdo nedívá Hábl J. Pavel Mervart 2015 Tato kniha není výčtem či přehledem etických teorií. Není ani metodicko-didaktickým manuálem pro konkrétní vyučovací jednotky, tematické okruhy či věková období – ačkoli určitý pedagogický rámec předkládá. Jak název napovídá, půjde především o hledání východisek či fundamentů, na kterých etická či morální výchova stojí, bez kterých by ani nebyla možná. Záměrem knihy je formulovat a promyslet základní otázky, které nutně předchází jakékoli eticko-výchovné počínání. Co umožňuje řeč o dobrém a zlém? Je možné naučit (se) ctnosti? Co dělá naše jednání dobrým, resp. špatným? Jak se to má s lidskou povahou? Jsme ve své podstatě dobří? Nebo zlí? Co ustavuje a legitimizuje vychovatelovo etické působení na dítě? A jak docílit, aby se dostavil kýžený výsledek? Co je vlastně cílem etické výchovy? Jak má vypadat eticky vychovaný, tj. „dobrý“ člověk? Nebo slovy našeho „učitele národů“ – kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to, „i když se nikdo nedívá“?
Bible a postmoderní představivost. Písmo jako scénář života Brueggemann W. Vyšehrad 2016 Přední americký biblista, autor řady komentářů ke starozákonním knihám a svého opakovaně vydávaného díla Teologie Starého zákona, shrnuje v této publikaci předpoklady pro dialog dnešního člověka s dějinným biblickým odkazem. Upozorňuje na doznívající vliv osvícenství, které důrazem na autoritu rozumu a na ideál objektivity oslabovalo sdělnost biblické zvěsti. Ta se znovu zaskví, když Bibli pojmeme jako odvážný alternativní výklad světa, který připomene opomíjené prvky lidské existence. Odtud pak autor formuluje nově nejen postavení církve ve světě, ale i zcela konkrétní závěry pro ty, jejichž úkolem je zpřístupňovat porozumění biblickým textům dnešním posluchačům či čtenářům.
Boží Syn z Nazareta - Ježíš v novozákonních spisech Söding T. Vyšehrad 2020 Základní dílo současné christologie. Křesťané vyznávají nejen to, že Ježíš je pravý Bůh, ale i že je pravý člověk. Jedno nelze používat jako argument proti druhému. Vyznávání pravého lidství Božího Syna je zkušebním kamenem, hnací silou a jádrem křesťanské víry stejně jako vyznávání pravého božství Ježíše jakožto člověka. Rozsahem i obsahem unikátní kniha německého teologa vznikla na základě série článků pro ekumenicky zaměřený časopis „Christ in der Gegenwart“ („Křesťan v současnosti“), která měla široký ohlas.
Křesťanská spiritualita McGrath A. E. Volvox Globator 2001 Kniha britského teologa, rektora Wycliffe Hall v Oxfordu, je úvodem do fascinujícího tématu křesťanské spirituality. Dílo přitom vyžaduje jen opravdu základní znalosti v oboru a svým čtenářům poskytuje pozoruhodné pohledy na křesťanství v mnoha historických a kulturních souvislostech. Dílo se dále zabývá vztahem mezi teologií a duchovností, a podává souhrnný přehled veškeré křesťanské duchovní tradice včetně katolictví, pravoslaví, protestantství a evangelictví. Po jeho přečtení byste tak měli být schopni pokročilejšího studia mnohých základních textů křesťanské spirituality.
Neodolatelná církev - Církev pro lidi, kteří nemají rádi církve Stanley A. Návrat domů 2017 Již dvacet let je North Point Ministries (NPM) průkopníkem nové generace církve, která se snaží vytvořit srozumitelné prostředí pro lidi, kteří nemají rádi církev. Na svých bohoslužbách se programově snaží vytvořit atraktivní a přítelské prostředí pro lidi hledající, nevěřící nebo pro ty, kteří se zkrátka jen zajímají o víru, a vést je k rostoucímu vztahu s Ježíšem Kristem. Sbory NPM ddnes patří k největším v USA a zároveň tam jsou snad největším propagátrem služby malých skupin – svůj jediný početní cíl vztahují právě k zapojení v malých skupinách. V této skvělé knize vypráví Andy Stanley příběh vzniku této církve a nabízí pohled do zákulisí jejích hodnot a strategie. Každý vedoucí v církvi by měl tuto knihu vlastnit, studovat a prát se s ní. Velmi by to české církvi pomohlo.
Jak přežít ve službách církve Cuthbert N. Karmelitánské nakladatelství 2012 Autor nabízí své zkušenosti z více než třiceti let vlastní služby vedení v církvi, ale i postřehy ze služby jiných a z poradenství těm, kdo v církvi nesou zodpovědnost. Postupně prochází jednotlivé oblasti veřejného i soukromého života duchovních, pastorů a dalších vedoucích v církevních službách. Upozorňuje na skrytá úskalí této služby a na zdroje specifických problémů vedoucích. Na příkladech ze života i za pomoci odborné literatury radí, jak se svízelných situací vyvarovat, a pokud už nastanou, jak je konstruktivně řešit. Cílem pro něj není jen holé přežití, ale plodná služba, při níž i sám vedoucí v církvi duchovně i lidsky zraje, ba dokonce vzkvétá.
Na cestě ke svobodě (listy z vězení) Bonhoeffer D. Vyšehrad 1991 Českým čtenářům se dostává do rukou ucelené vydání Bonhoefferových dopisů a zápisků z vězení, jak je v roce 1951 poprvé publikoval jeho přítel Eberhard Bethge. Bonhoefferovy úvahy vycházejí z ekumenických základů křesťanské víry, avšak odvážnými průniky k hlubinám evangelia odhalují zcela nové pohledy a podněty předjímající nejednu z palčivých otázek naší současnosti. V tom tkví jejich překvapující dynamičnost, napínavost i aktuálnost. Oslovují zejména čtenáře, kteří hledají východisko z myšlenkového světa moderní skepse, stejně jako ty, kdo usilují o tvořivé rozvíjení křesťanské tradice.
7 návyků vůdčích osobností Covey S. R. Pragma 1994 Jde o jednu z nejzásadnějších knih o vedení lidí i sebe sama a o budování vlastní životní filosofie, jaká byla v uplynulých dvou desetiletích napsána. Covey je jedním z nejčastěji citovaných autorů v soudobé teorii managementu a 7 návyků jsou jeho nejznámější (a pravděpodobně i nejlepší) knihou. Pozoruhodné na knize je mimo jiné to, že se ani netváří moc manažersky - často uvádí příklady spíše z rodinného života, než z podnikové praxe. Jedna z knih, které by si určitě měl přečíst každý, kdo chce (nebo musí) druhé vést.
O smyslu křesťanských svátků: meditace o vánocích, velikonocích a letnicích Lochman J. M. Vyšehrad 1997 Úvahy českého evangelického teologa o křesťanském významu a poselství hlavních církevních svátků pro dnešního člověka. Texty byly připraveny jako přednášky pro basilejský rozhlas právě při příležitosti jednotlivých svátků církevního roku.
To nejlepší z Komenského: Obecné porady o nápravě věcí lidských Hábl J., Loula D. České studny 2019 Tato kniha byla vydána v rámci vzdělávacího projektu Komenský 2020. Cílem projektu je navázat na myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského. Když Komenský před 350 lety zemřel, zanechal po sobě své největší nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Je to dílo krásné, hluboké, ale rozsáhlé. Držíte v ruce výběr těch nejlepších citátů. Smyslem projektu je nejen přiblížit osobnost a vrcholné dílo „učitele národů“, ale též aktivizovat žáky, studenty i veřejnost k činu. Tato kniha poslouží k veřejnému čtení Komenského v roce 2020. Porada o nápravě věcí lidských trvá. Metamorfóza stále probíhá. Ale nechceme jen mluvit, inspirováni Komenského myšlenkami chceme tvořit a realizovat „Projekty proměny“ (PROPRO) napříč celou zemí. Proměna společnosti začíná u jednotlivce.
365 dní s Anselmem Grünem: duchovní lékárna pouštních otců Grün A. Karmelitánské nakladatelství 2019 „Nejcennější na setkání s otci pouště, z kterých čerpá své zkušenosti i Anselm Grün, je to, že nás vedou do hlubin naší vlastní duše.“ Prokop Siostrzonek, kněz, benediktinský mnich, arciopat Břevnovského kláštera Anselm Grün napsal 365 meditací pro naše duchovní zápasy během roku. Čerpá v nich z moudrosti pouštních otců, z Bible i ze svých bohatých zkušeností. Hledá v nich odpověď na otázku: Jak zacházet s našimi myšlenkami, emocemi a vášněmi, pokud se nás snaží ovládnout a připravit o vnitřní svobodu? Jedním z receptů na takové myšlenky je podle otců pouště připomenout si vhodný výrok z Písma. Když si dáme před oči alternativu k tomu, co je negativní, vyhneme se iluzím, kterých je náš život plný. V Písmu k nám přece mluví sám Bůh.
Digitální minimalismus Newport C. Jan Melvil Publishing 2019 Zkroťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci. Digitální minimalisté jsou spokojení lidé, kteří nezažívají strach, že jim v online světě něco utíká. Nemají nutkavou potřebu neustále kontrolovat mobil, protože dobře vědí, které činnosti mají smysl a přinášejí jim skutečné uspokojení. Autor přelomové knihy Hluboká práce tentokrát bije na poplach před závislostním chováním v digitálním světě, které se plíživě proměnilo v normu. Cal Newport přesvědčivě ukazuje, že nutkavé používání sociálních sítí a dalších digitálních výdobytků nám neposkytuje žádný hlubší užitek, ale naopak nás připravuje o čas, soustředěnost a naplňující mezilidské vztahy. Řešením je digitální minimalismus: používání technologií, při kterém se soustředíme na malý počet pečlivě vybraných digitálních aktivit. V knize se mimo jiné dozvíte: • Jak provést digitální úklid a jak si po něm nastavit pravidla pro používání technologií. • Pro koho je naše pozornost zdrojem zisku a jak funguje tzv. ekonomie pozornosti. • Kolik desítek hodin měsíčně můžete díky digitálnímu minimalismu získat oproti průměrnému uživateli Facebooku. • Proč je digitální minimalismus účinnější než utopická snaha o úplnou digitální abstinenci. • Jak si zařídit pravidelné dávky samoty a získat potřebnou koncentraci.
Uspořádej svůj svět MacDonald G. Návrat domů 2003 Ve světě, v němž jsme denně zaplavováni množstvím informací a změn, není vůbec snadné obstát a obhájit vlastní postoje a rozhodnutí. To nám umožní pouze vnitřní kázeň a také určitý řád, který dáme věcem okolo nás.