Koncepce

Lesní klub Rybička je předškolní zařízení vycházející především z myšlenek lesních mateřských školek a křesťanských hodnot. Většinu času tráví děti v přírodě na zahradě nebo v nedalekém lese a prožívají spolu se zvířátky a rostlinkami všechna roční období.

Vzdělávací program Rybičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřuje se na všech pět hlavních vzdělávacích oblastí:

– Dítě a jeho tělo
– Dítě a jeho psychika
– Dítě a ten druhý
– Dítě a společnost
– Dítě a svět

S respektem k těmto vzdělávacím oblastem jsou do vzdělávacího programu zařazeny následující aktivity, které pomáhají dítěti vytvářet si kladný vztah k sobě i okolí.

Život s rodinourodič je pro nás nejdůležitější spolupracovník, on zná své dítě nejlépe a nejlépe ví, co jeho brouček či beruška potřebují. Vzájemná komunikace mezi rodiči a pedagogy je klíčovým faktorem úspěchu našeho společného projektu. Celá rodina je zvána k životu v Rybičce, pomoc při organizování slavností, narozenin, brigád. Společné zážitky prohloubí vztahy v rodině i vztahy s Rybičkou.

Život mezi lidmi – sociální dovednosti mají zásadní význam pro život člověka v rodině i komunitě. Láska, ohleduplnost, respekt i aktivní sebevyjádření jsou nutnou součástí vzorů chování, které děti potřebují vnímat a osvojovat si je. S užitím metod dramatické výchovy vytváří pedagogové příběh, který můžou děti prožívat celý rok a díky němuž si osvojují etické, morální a křesťanské hodnoty, učí se komunikovat s ostatními, rozlišovat mezi dobrem a zlem a v bezpečném prostředí prožívají situace, které je lépe připraví na realitu života. Příběh se odehrává v probíhajícím ročním období.

Život v příroděvětšinu času tráví děti v přírodě, kde se hned z první ruky učí o rostlinách, zvířátkách, počasí, ročních obdobích a o dopadu lidského jednání na životní prostředí.

Život na zahradě – na zahrádce se děti starají o zeleninku. Společně ji sází, zalévají, okopávají a následně se radují z úrody, která vyrostla. Pod vedením nadšené veterinářky se učí starat o zvířátka (králíčky, morčátka,…), která jsou také součástí naší zahrady.

Život v lese – v lese mají děti možnost běhat bez plotů mezi stromy, stavět domečky z klacíků a trávit čas v přírodě a ne ve městě. Pohyb v lese na nerovném povrchu mimo jiné také rozvíjí hrubou motoriku.

Výtvarné aktivity – součástí výuky jsou také všemožné výtvarné aktivity na rozvíjení jemné motoriky a představivosti. Děti mají možnost vytvářet výtvarná díla z různých přírodnin a učí se zacházet s barvami, štětci a různými výtvarnými pomůckami.

Hudba – společné písně budují sounáležitost skupiny, kultivují estetické vnímání, rozvíjejí paměť a emocionální cítění

Bádání v přírodě – objevování přírodních zákonitostí formou her a dobrodružství

Angličtina – v dnešní době je již skoro nutností znát cizí jazyky, proto také v naší školce věnujeme každý den čas výuce angličtiny, pomocí her v přírodě, písniček a pohybových aktivit

Příprava na školu – celý život si v lese hrát nemůžeme a po školce následuje tvrdá realita školních lavic. Proto jsme také do denního programu zahrnuli přípravu na školu pro předškolní děti. V tomto čase se budou děti učit potřebné znalosti a osvojovat si dovednosti, které jim pomohou lépe přejít do školy