Střípky z Diakonie – březen

První víkend v březnu probíhala celosborová vizitace, která se týkala i Diakonie. Rozhovor s vizitujícími bratry kazateli vyvolal další diskuzi o budoucnosti pobočky Diakonie. Mluvili jsme i o vztahu sboru s dlouhodobou tradicí intenzivní diakonické práce, kterým sbor v Brně je, a pobočky Diakonie, jejímž je zřizovatelem.

Dalším březnovým tématem, byl text výroční zprávy, který po svém zveřejnění vyvolal připomínky k výčtu osob podílejících se na aktivitách pobočky. Sbor má dlouholetou historii pomoci potřebným (diakonické práce). Nachází se v něm mnoho dobrovolníků z řad bratrů i sester, kteří věnují svůj čas pomoci druhým. V minulosti probíhalo mnoho aktivit v tomto směru, aniž by měly spojitost s Diakonií jako samostatnou organizací. Účelem textu výroční zprávy bylo seznámení čtenářů s děním v pobočce během roku 2022 a se změnami, které rok přinesl. Beze změny oproti předchozím letům zůstála skutečnost, že  koordinátorkou materiální pomoci byla v roce 2022 sestra Marine Serobyan a účetnictví Diakonie vedla sestra Lydie Křipačová. Oběma sestrám patří velký dík a to, že nebyly zmíněny ve výroční zprávě, neubírá nic na jejich zásluhách na fungování pobočky. Chtěla jsem vyzdvihnout, že na aktivitách, které jsou organizovány pro členy sboru a jeho okolí pod hlavičkou pobočky Diakonie, se významným dílem dobrovolnicky podílí členové sboru. Aktivity Diakonie proto nejsou výsadou této organizace, ale spíše prací členů sboru, kterým samostatná organizace pouze pomáhá v jejich službě ostatním. Děkuji proto ještě jednou všem, kteří se na veškerých aktivitách spojených s pobočkou Diakonie v roce 2022 podíleli, ať už finančně nebo přiložením ruky k dílu. Všeho, co děláte, si velice ceníme, bez Vás by aktivity nebylo možné uskutečnit!

Ve věci materiální pomoci jsme v březnu obdrželi dodávku potravin a školních potřeb pro děti na prvním stupni, s čímž souvisela nutnost uvolnění místa ve skladu. Výdej pomoci probíhá stále ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Je možné se domluvit s Marine. U školních potřeb je nutné dopředu uvést věk a pohlaví dítěte, protože se liší vzhled potřeb pro chlapce a pro děvčata. V rámci uvolnění skladu jsme třídili veškeré věci nashromážděné za účelem distribuce potřebným. Jednalo se zejména o zimní oblečení a textil do domácnosti, pro které jsme dosud nenašli nové majitele. Zachovalé věci jsme nabídli příchozím v rámci materiální pomoci, zbylé jsme odvezli do sběrného kontejneru na textil.

Zaznamenali jsme dohady, že materiální pomoc není rozdělována spravedlivě, ale veškeré nejasnosti se nám podařilo vysvětlit jednoduchým způsobem. Pokud by komukoliv vyvstaly jakékoliv další nejasnosti ohledně distribuce pomoci, prosím, neváhejte se na nás obrátit (Marine, Miriam) – je možné domluvit si schůzku, kde bychom podrobně vysvětlili, jak distribuce materiální pomoci funguje.

V polovině března jsme obdrželi zprávu od Magistrátu města Brna, že pro tento rok nám nebudou poskytnuty dotace z rozpočtu města na obědy pro seniory na Setkání seniorů ani na materiál pro Tvořivý kroužek. Z tohoto důvodu budeme na kroužku přednostně spotřebovávat již nashromážděný materiál, abychom dokupovali, co nejméně. Na obědy pro seniory jsme obdrželi finanční dar od jedné mladé rodiny ze sboru, což ukazuje na to, že členům sboru na sobě mezigeneračně velmi záleží. 

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání seniorů, které plánujeme na úterý 18. 4. 2023 od 10 hodin. POZOR! Nejedná se o druhé úterý v měsíci, jak je zvykem, neboť druhé úterý je těsně po Velikonocích, což by ztížilo přípravu setkání. Za pobočku Diakonie přeji všem požehnané Velikonoce! Miriam Kohoutová

Setkání seniorů

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání seniorů, které plánujeme na úterý 18. dubna 2023 od 10 hodin. POZOR! Nejedná se o druhé úterý v měsíci, jak je zvykem.

Výdej materiální pomoci

Výdej materiální pomoci probíhá vždy ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Je možné domluvit se s Marine (u školních potřeb je nutné dopředu uvést věk a pohlaví dítěte, protože se liší vzhled potřeb pro chlapce a pro děvčata).

Střípky z Diakonie – únor

Střípky z Diakonie 

Únor 2023 jsme v Diakoni měli plný aktivit. Hned na začátku měsíce jsme se v Tvořivém kroužku pustili do pletení a háčkování výbavičky pro miminko, které čekala jedna z pravidelných účastnic kroužku s termínem na začátku března. Někteří z nás už plést a háčkovat umí, takže mohli začít se samostatnou prací. Jiní se to teprve učí, a proto začínali s prvními očky. Nakonec se nám společnými silami podařilo uplést a uháčkovat čepičku, nákrčník a bačkůrky, rozpracované ještě zůstávají ponožky. Miminko nás překvapilo a přišlo na svět o něco dříve, takže se z něj už můžeme všichni společně radovat už nyní.

Do kroužku začala docházet jedna ze sester Ukrajinek, které dochází do sboru. Učíme se díky tomu rozšiřovat svoji komunikaci „rukama nohama“, protože ne vždy se podaří, aby některý z účastníků mohl tlumočit.

V úterý 14. února proběhlo první setkání seniorů v letošním roce. Využili jsme toho, že tentokrát termín setkání vyšel na svátek sv. Valentýna a bavili jsme se o lásce. Nemluvili jsme však pouze o lásce partnerské, kterou si lidé ve světě připomínají v tento svátek, ale téma jsme vztáhli i na lásku rodičovskou, přátelskou a hlavně na Boží lásku k nám lidem. V diskuzi s našimi seniory o různých zkušenostech s láskou byla nejčastěji zmiňována právě nesmírná láska Boží, kterou by každý měl poznat osobně. Dalšími výnamnými druhy lásky, které naši senioři zmiňovali, byla láska manželská a láska mateřská či rodičovská. Nakonec jsme se shodli na tom, že láska je cesta a práce; láska s sebou přináší vytrvalost, věrnost a trpělivost i vděk a porozumění; lásku můžeme darovat druhým v maličkostech. Je důležité lásku nejen přijímat, ale i dávat a to všem bez rozdílu. Někoho máme rádi více, někoho méně, ale dle slov Pána Ježíše v Matoušově evangeliu 5,44 máme milovat i své nepřátele: „Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“. Abychom si lásku trochu přenesli do praxe, obdržel každý senior skládáne papírové srdíčko. Toto srdíčko měli pak senioři za domácí úkol někomu darovat a říct mu u toho, že ho mají rádi, protože často zapomínáme dávat naši lásku najevo druhým. To, jestli senioři své srdíčko dají někomu z rodiny, přátelům, cizímu člověku či domácímu mazlíčkovi, jsme nechali na nich.

Během měsíce února Diakonie také pomáhala rodině pozůstalých po sestře Naději Veselé s vyklízením bytu. Rodina třídila věci a vše nepotřebné připravovala do krabic. Po domluvě s rodinou jsme v Diakonii krabice převzali a třídili podle toho, jak bychom mohli věci použít. Jednalo se zejména o časopisy k různým ručním pracím, vlny a bavlnky, ale také oblečení, kuchyňské vybavení a další domácí potřeby. Vlny, bavlnky, časopisy ke tvoření a podobné věci jsme nechali v Diakonii pro Tvořivý kroužek. Ostatní věci jsme roztřídili podle druhu a hledáme jim nové majitele – proto nabízíme různé věci potřebným v rámci materiální pomoci tak, aby se to, co jiní nepotřebují, dostalo do rukou těch, kteří to potřebují a dokáží využít. Část věcí se nám již podařilo věnovat uprchlíkům z Ukrajiny v našem okolí, kteří postrádají vybavení domácnosti, a několik věcí obdrželi lidé, kteří si přišli pro materiální pomoc.

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání, které plánujeme na úterý 14. 3. 2023 od 10 hodin. Připomínáme všem sneiorům, aby se zamysleli nad svými novoročními hesly a vzali si je s sebou, budeme si o nich povídat.

V Tvořivém kroužku se scházíme vždy ve čtvrtek kromě svátků a prázdnin od 14:00 hodin v prostorách Diakonie. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Před Velikonocemi bychom také rádi uspořádali tvořivé dílničky, o detailech budeme ještě informovat na nástěnce Diakonie.

Za Diakonii Miriam Kohoutová