Souboj o ceny - 2. kolo


Další kolo soutěže je tu. Tentokrát se budeme učit knihy nového zákona a desatero. Zkoušet se bude 11. a 18. května. Náhradní termín bude poslední víkend v květnu a výsledky vyhlásíme 1. června. Vítězové si odměnu vyberou některý další červnový pátek.

Soutěží se opět o jednu z pěkných cen pro celou skupinu: bazén, bowling, nebo pohár. Tenhle seznam možností ještě může být rozšířen, pokud máš nějaký typ na odměnu, řekni ho vedoucím.
 
Výsledky se budou opět průměrovat, započítán bude každý, kdo v dubnu a květnu bude alespoň třikrát na Lavině a dále každý, kdo pravidelně nechodí, ale bude chtět své skupině pomoci. Za každou část půjde získat 100 bodů.

Za každou knihu budou čtyři body, za polovinu knih 50 bodů, za všechny 100 bodů. Za každou vynechanou knihu budou čtyři body dolů, za knihu, která bude správně, ale na špatném místě dva body dolů.

Za každý bod z desatera bude deset bodů. Stačí umět to, co je zvýrazněno tučně, za polovinu zvýrazněného je pět bodů. Za prohození dvou bodů v desateru se pět bodů odečte.

Nový Zákon - seznam knih

Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky Apoštolské
Římanům
První list Korintským
Druhý list Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi
Druhý list Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
List Jakubův
První list Petrův
Druhý list Petrův
První list Janův
Druhý list Janův
Třetí list Janův
List Judův
Zjevení Janovo

Desatero Božích přikázání

  1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
  2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
  3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
  4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
  5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
  6. Nezabiješ.
  7. Nesesmilníš.
  8. Nepokradeš.
  9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
  10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
(aktualizováno 4. 6. 2012) pdftisk


Dnes jsi na stránkách první, celkově už 58958 lidí navštívilo naše stránky.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist