ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 21


Exodus 21:1 Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš:

Exodus 21:2 Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let; sedmého roku odejde jako propuštěnec bez výkupného.

Exodus 21:3 Jestliže přišel sám, odejde sám, měl-li ženu, odejde jeho žena s ním.

Exodus 21:4 Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena a její děti u svého pána, a on odejde sám.

Exodus 21:5 Prohlásí-li otrok výslovně: "Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec",

Exodus 21:6 přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem.

Exodus 21:7 Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky.

Exodus 21:8 Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně.

Exodus 21:9 Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer.

Exodus 21:10 Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu.

Exodus 21:11 Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.

Exodus 21:12 Kdo někoho uhodí a ten zemře, musí zemřít.

Exodus 21:13 Neměl-li to v úmyslu, ale Bůh dopustil, aby to jeho ruka způsobila, určím ti místo, kam se uteče.

Exodus 21:14 Když se však někdo opováží lstivě zavraždit svého bližního, vezmeš ho i od mého oltáře, aby zemřel.

Exodus 21:15 Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.

Exodus 21:16 Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít.

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít.

Exodus 21:18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on nezemře, nýbrž je upoután na lůžko

Exodus 21:19 a zase vstane a může vycházet o holi, bude pachatel bez viny; poskytne pouze náhradu za jeho vyřazení z práce a zajistí mu léčení.

Exodus 21:20 Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn.

Exodus 21:21 Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl jeho majetkem.

Exodus 21:22 Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže potratí, ale nepřijde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy; odevzdá ji prostřednictvím rozhodčích.

Exodus 21:23 Jestliže o život přijde, dáš život za život.

Exodus 21:24 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,

Exodus 21:25 spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu.

Exodus 21:26 Když někdo udeří do oka svého otroka nebo otrokyni a vyrazí mu je, v náhradu za oko ho propustí na svobodu.

Exodus 21:27 Jestliže vyrazí zub svému otroku nebo otrokyni, v náhradu za zub ho propustí na svobodu.

Exodus 21:28 Když býk potrká muže nebo ženu, takže zemřou, musí být býk ukamenován a jeho maso se nesmí jíst; majitel býka však bude bez viny.

Exodus 21:29 Jestliže však jde o býka trkavého již od dřívějška a jeho majitel byl varován, ale nehlídal ho, a býk usmrtí muže nebo ženu, bude býk ukamenován a také jeho majitel zemře.

Exodus 21:30 Jestliže mu bude uloženo výkupné, dá jako výplatu za svůj život všechno, co mu bude uloženo.

Exodus 21:31 Jestliže býk potrká syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož právního ustanovení.

Exodus 21:32 Jestliže býk potrká otroka nebo otrokyni, dá majitel býka třicet šekelů stříbra jejich pánu a býk bude ukamenován.

Exodus 21:33 Když někdo odkryje nebo vyhloubí studnu a nepřikryje ji, takže do ní spadne býk nebo osel,

Exodus 21:34 majitel studny poskytne jeho majiteli náhradu ve stříbře a mrtvé zvíře bude patřit jemu.

Exodus 21:35 Když něčí býk utrká k smrti sousedova býka, živého býka prodají a rozdělí se na polovinu o stříbro i o mrtvé zvíře.

Exodus 21:36 Bylo-li však známo, že jde o býka trkavého od dřívějška a jeho majitel ho nehlídal, poskytne plnou náhradu, býka za býka, a mrtvé zvíře bude jeho.

Exodus 21:37 Když někdo ukradne býka nebo beránka a porazí jej nebo prodá, dá náhradou za býka pět kusů hovězího dobytka a za beránka čtyři ovce.


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]