ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 35


Exodus 35:1 Mojžíš shromáždil celou pospolitost Izraelců a řekl jim: "Hospodin přikázal, abyste dodržovali toto:

Exodus 35:2 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku; kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře.

Exodus 35:3 V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí."

Exodus 35:4 Mojžíš řekl celé pospolitosti Izraelců: "Toto přikázal Hospodin:

Exodus 35:5 Vyberte mezi sebou pro Hospodina oběť pozdvihování. Každý ať ze srdce dobrovolně přinese jako Hospodinovu oběť pozdvihování zlato, stříbro a měď,

Exodus 35:6 látku purpurově fialovou, nachovou nebo karmínovou, jemné plátno, kozí srst,

Exodus 35:7 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže, akáciové dřevo,

Exodus 35:8 olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek,

Exodus 35:9 karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.

Exodus 35:10 A každý, kdo je mezi vámi dovedný, ať přijde a dělá vše, co Hospodin přikázal:

Exodus 35:11 příbytek, jeho stan a přikrývku, spony a desky, svlaky, sloupy a patky,

Exodus 35:12 schránu a tyče k ní, příkrov a vnitřní oponu,

Exodus 35:13 stůl a tyče k němu i veškeré náčiní, také předkladné chleby,

Exodus 35:14 svícen k svícení a náčiní k němu i kahánky a olej k svícení,

Exodus 35:15 kadidlový oltář a tyče k němu, olej k pomazání a kadidlo z vonných látek i vstupní závěs ke vchodu do příbytku,

Exodus 35:16 oltář pro zápalnou oběť s bronzovým roštem, tyče k němu a veškeré náčiní, nádrž a podstavec k ní,

Exodus 35:17 zástěny pro nádvoří, jeho sloupy a patky i závěs pro bránu do nádvoří,

Exodus 35:18 kolíky pro příbytek, kolíky pro nádvoří a příslušná lana,

Exodus 35:19 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu."

Exodus 35:20 Celá pospolitost Izraelců vyšla od Mojžíše

Exodus 35:21 a každý, koho srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť pozdvihování pro dílo na stanu setkávání a pro veškerou službu v něm i pro svatá roucha.

Exodus 35:22 Přicházeli muži i ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny a přívěsky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl Hospodinu zlato jako oběť podávání.

Exodus 35:23 Každý, kdo měl látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou, jemné plátno a kozí srst, načerveno zbarvené beraní kůže a tachaší kůže, přinášel je.

Exodus 35:24 Každý, kdo chtěl přinést oběť pozdvihování ve stříbře a v mědi, přinesl to Hospodinu jako oběť pozdvihování. Každý, kdo měl akáciové dřevo k jakémukoli bohoslužebnému dílu, přinášel je.

Exodus 35:25 I všechny dovedné ženy vlastnoručně předly a přinášely, co napředly, látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou a jemné plátno.

Exodus 35:26 Všechny ženy, které srdce pudilo a které to dovedly, předly kozí srst.

Exodus 35:27 Předáci přinášeli karneoly a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku

Exodus 35:28 i balzám a olej na svícení i na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek.

Exodus 35:29 I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat.

Exodus 35:30 Mojžíš řekl Izraelcům: "Hleďte, Hospodin povolal jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova.

Exodus 35:31 Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo

Exodus 35:32 a uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,

Exodus 35:33 opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo.

Exodus 35:34 Dal mu i schopnost vyučovat, jemu i Oholíabovi, synu Achísamakovu z pokolení Danova.

Exodus 35:35 Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoli dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurově fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně, i dílo tkalcovské; aby dovedli udělat jakékoli dílo a pracovat s vynalézavostí."


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]