ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 36


Exodus 36:1 Besaleel s Oholíabem a všichni, kdo byli dovední a jimž dal Hospodin moudrost a důvtip, aby se vyznali ve veškerém díle pro službu ve svatyni, dali se tedy do práce podle toho, jak Hospodin přikázal.

Exodus 36:2 Mojžíš povolal Besaleela s Oholíabem a všechny dovedné, jež Hospodin obdařil moudrostí, všechny, jež srdce pudilo, aby přistoupili k práci na tom díle.

Exodus 36:3 Převzali od Mojžíše každou oběť pozdvihování, kterou Izraelci přinesli, aby bylo zhotoveno dílo pro službu ve svatyni. Lid mu přinášel i dále každé ráno dobrovolné dary.

Exodus 36:4 Všichni moudří, konající veškeré dílo pro svatyni, přicházeli jeden za druhým od práce, kterou konali,

Exodus 36:5 a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší víc, než je třeba k provedení díla, které Hospodin přikázal vykonat."

Exodus 36:6 Mojžíš tedy přikázal a jeho vzkaz roznesli po táboře: "Muži a ženy, nechystejte už nic pro oběť pozdvihování ve prospěch svatyně." Tak zabránili lidu, aby přinášel další dary.

Exodus 36:7 Měli dostatek potřeb pro veškeré dílo, které se mělo udělat, a ještě zbývalo.

Exodus 36:8 Všichni, kdo byli dovední mezi těmi, kdo na díle pracovali, zhotovili příbytek z desíti pruhů jemně tkaného plátna a látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovili je s umně vetkanými cheruby.

Exodus 36:9 Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry.

Exodus 36:10 Pět pruhů spojil po délce jeden s druhým a druhých pět pruhů spojil právě tak jeden s druhým.

Exodus 36:11 Z fialového purpuru zhotovil poutka na lemu toho pruhu, který byl na konci spojeného kusu. Stejně to udělal na lemu krajního pruhu druhého spojeného kusu.

Exodus 36:12 Udělal také padesát poutek na jednom koncovém pruhu a padesát poutek na koncovém pruhu druhého spojeného kusu, vždy jedno proti druhému.

Exodus 36:13 Zhotovil i padesát zlatých spon a sepnul jimi pruhy jeden s druhým, takže příbytek byl spojen v jeden celek.

Exodus 36:14 Zhotovil též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; těch houní udělal jedenáct.

Exodus 36:15 Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry.

Exodus 36:16 Zvlášť spojil pět houní a zvlášť šest houní.

Exodus 36:17 Udělal také padesát poutek na lemu houně, která byla na kraji spojeného kusu, a padesát poutek udělal na lemu koncové houně druhého spojeného kusu.

Exodus 36:18 Zhotovil také padesát bronzových spon a spojil stan v jeden celek.

Exodus 36:19 Zhotovil pro stan též přikrývku z beraních kůží zbarvených načerveno a navrch příkrývku z tachaších kůží.

Exodus 36:20 Pro příbytek zhotovil také desky z akáciového dřeva, aby se daly postavit.

Exodus 36:21 Každá deska byla deset loket dlouhá a půldruhého lokte široká.

Exodus 36:22 Každá měla dva čepy a jedna byla připojena k druhé; tak to provedl na všech deskách pro příbytek.

Exodus 36:23 Zhotovil pro příbytek tyto desky: dvacet desek pro jižní, pravou stranu.

Exodus 36:24 Těch dvacet desek opatřil dole čtyřiceti stříbrnými patkami, po dvou patkách pod každou desku, k oběma jejím čepům.

Exodus 36:25 I pro druhý bok příbytku, k severní straně, zhotovil dvacet desek

Exodus 36:26 a k nim čtyřicet stříbrných patek, po dvou patkách pod každou desku.

Exodus 36:27 Pro zadní stranu příbytku, k západu, zhotovil šest desek.

Exodus 36:28 Navíc zhotovil dvě desky pro oba úhly příbytku při zadní straně.

Exodus 36:29 Zdola byly přiloženy k sobě, navrchu byly těsně spojeny jedním kruhem. Tak učinil s oběma deskami v obou úhlech.

Exodus 36:30 Bylo tam tedy osm desek se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.

Exodus 36:31 Zhotovil také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,

Exodus 36:32 pět na druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.

Exodus 36:33 Udělal i prostřední svlak, aby probíhal v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.

Exodus 36:34 Desky potáhl zlatem a zhotovil k nim zlaté kruhy pro vsunutí svlaků; rovněž svlaky potáhl zlatem.

Exodus 36:35 Zhotovil také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Zhotovil ji s umně vetkanými cheruby.

Exodus 36:36 Udělal pro ni čtyři sloupy z akáciového dřeva a potáhl je zlatem; háčky na nich byly ze zlata; odlil pro ně také čtyři stříbrné patky.

Exodus 36:37 Ke vchodu do stanu zhotovil pestře vyšitý závěs z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.

Exodus 36:38 K tomu pět sloupů s háčky; jejich hlavice a příčné tyče potáhl zlatem. Jejich pět patek bylo z bronzu.


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]