ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 39


Exodus 39:1 Z látky fialově purpurové, nachové a karmínové zhotovili tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni; zhotovili též svatá roucha pro Árona, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:2 Zhotovil nárameník ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.

Exodus 39:3 Vytepali zlaté plátky a z nich nastříhal nitky, aby je umně vetkali do látky fialově purpurové, nachové a karmínové a do jemného plátna.

Exodus 39:4 Vrchní části mu udělali spojené; na obou koncích byl spojen.

Exodus 39:5 Tkaný pás, jímž byl nárameník upevňován, byl zhotoven týmž způsobem ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:6 Vsadili též kameny karneoly do zlatých obrouček a vyryli do nich jména synů Izraele, jako se ryjí pečeti.

Exodus 39:7 Kameny umístil na vrchních částech nárameníku, aby byly připomínkou na syny Izraele, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:8 Týmž způsobem jako nárameník zhotovil umně utkaný náprsník ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.

Exodus 39:9 Byl čtvercový a dvojitý; náprsník udělali jednu píď dlouhý a jednu píď široký, dvojitý.

Exodus 39:10 Vysadili jej čtyřmi řadami kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd;

Exodus 39:11 v druhé řadě malachit, safír a jaspis;

Exodus 39:12 v třetí řadě opál, achát a ametyst;

Exodus 39:13 ve čtvrté řadě chrysolit, karneol a onyx. Všechny byly vsazeny do zlatých obrouček.

Exodus 39:14 Kameny byly označeny jmény synů Izraele; bylo jich dvanáct podle jejich jmen; na každém bylo vyryto jeho jméno jako na pečeti podle dvanácti kmenů.

Exodus 39:15 K náprsníku udělali řetízky z čistého zlata jako stočenou šňůru.

Exodus 39:16 Zhotovili též dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky; oba kroužky pak připevnili k oběma horním okrajům náprsníku.

Exodus 39:17 Obě zlaté šňůry připevnili k oběma kroužkům na horních okrajích náprsníku.

Exodus 39:18 Oba druhé konce obou šňůr připevnili k oběma obroučkám a umístili je vpředu na vrchních částech nárameníku.

Exodus 39:19 Potom zhotovili jiné dva zlaté kroužky a připevnili je k oběma okrajům náprsníku, na lem jeho vnitřní strany při nárameníku.

Exodus 39:20 Zhotovili i další dva zlaté kroužky a připevnili je k oběma vrchním částem nárameníku dole na jeho přední straně těsně u švu, nad tkaným pásem nárameníku.

Exodus 39:21 Náprsník opatřený kroužky přivázali ke kroužkům nárameníku purpurově fialovou šňůrkou, aby byl nad tkaným pásem nárameníku; aby náprsník od nárameníku neodstával, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:22 K nárameníku zhotovil řízu, tkanou práci, celou z fialového purpuru.

Exodus 39:23 Uprostřed řízy byl otvor jako otvor v krunýři a otvor byl dokola olemován, aby se neroztrhl.

Exodus 39:24 K dolní obrubě řízy připevnili granátová jablka z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.

Exodus 39:25 Zhotovili i zvonečky z čistého zlata a zvonečky upevnili mezi granátová jablka na dolní obrubu řízy dokola, mezi granátová jablka.

Exodus 39:26 Zvoneček a granátové jablko, zvoneček a granátové jablko byly střídavě dokola na obrubě řízy, když Áron konal službu, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:27 Zhotovili suknice z jemného plátna, tkanou práci, pro Árona a jeho syny;

Exodus 39:28 dále turban z jemného plátna a ozdobné mitry z jemného plátna i lněné spodky z jemně tkaného plátna;

Exodus 39:29 také pestře vyšitou šerpu z jemně tkaného plátna a z látky fialově purpurové, nachové a karmínové, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:30 Zhotovili květ z čistého zlata, svatou čelenku, a vepsali na něj nápis, jako se vyrývá pečeť: "Svatý Hospodinu."

Exodus 39:31 Připevnili jej purpurově fialovou šňůrkou nahoře na turbanu, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:32 Tak byla všechna práce na příbytku stanu setkávání ukončena. Izraelci provedli všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:33 Přinesli k Mojžíšovi příbytek: stan s veškerým náčiním, sponami, deskami, svlaky, sloupy a patkami;

Exodus 39:34 přikrývku z beraních kůží, zbarvených načerveno, přikrývku z kůží tachaších a vnitřní oponu;

Exodus 39:35 schránu svědectví s tyčemi a příkrovem;

Exodus 39:36 stůl s veškerým náčiním a předkladné chleby;

Exodus 39:37 svícen z čistého zlata s kahánky připravenými k nasazení a s veškerým náčiním, i olej k svícení;

Exodus 39:38 zlatý oltář a olej k pomazání i kadidlo z vonných látek a závěs ke vchodu do stanu;

Exodus 39:39 bronzový oltář a jeho bronzový rošt, s tyčemi a s veškerým náčiním, nádrž s podstavcem;

Exodus 39:40 zástěny pro nádvoří, sloupy s patkami, závěs pro bránu do nádvoří s lany a kolíky i všecko náčiní pro službu v příbytku, pro stan setkávání;

Exodus 39:41 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu.

Exodus 39:42 Všechnu práci vykonali Izraelci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 39:43 Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]